Preguntes freqüents

MAJORS DE 25, 40 I 45 ANYS. REQUISITS D’ACCÉS I ADMISSIÓ.

Aquest document té efecte merament informatiu, per la qual cosa està subjecte a variacions. El seu caràcter és exclusivament informatiu i no legal, per la qual cosa no es podrà utilitzar com a base per a cap recurs.

MAJORS DE 25 ANYS

1. Qui pot presentar-se a la prova d'accés per a majors de 25 anys?

2. Tinc un Cicle Formatiu de Grau Superior i/o sóc titulat Universitari, però no tinc suficient nota per a accedir al grau que desitge estudiar, em puc presentar?

3. Tinc 24 anys i complisc els 25 a l'octubre d'enguany, em puc presentar?

4. Si suspenc en la convocatòria de maig, puc presentar-me de nou en el mateix any?

5. Em puc presentar en anys successius a millorar la nota?

6. En cas de presentar-me a millorar nota, quina nota es tindrà en compte?

7. Vull canviar de branca de coneixement, he de realitzar la prova completa de nou?

8. De quantes assignatures m'he d'examinar?

9. Sóc un alumne estranger, puc estar exempt de realitzar l'examen de Valencià?

10. Si suspenc la Prova, però he aprovat la fase general o la fase específica, em guarden la nota per a la pròxima convocatòria?

11. Puc presentar reclamació als resultats de la prova?

12. Si no estic d'acord amb el resultat de la reclamació, puc interposar una altra reclamació?.

13. Quina nota necessite per a tenir superada la prova?

14. Si he realitzat la prova en una altra Comunitat Autònoma o en la UNED, puc sol·licitar plaça en una universitat de la Comunitat Valenciana?

15. Si el candidat s'examina per una branca de coneixement, pot accedir als estudis d'una altra branca de coneixement?

16.Té caducitat la prova d'accés per a majors de 25 anys?

17. Una vegada superada la prova, on puc retirar el justificant d'haver-la superat?

18. Si vaig realitzar la prova anterior a l'any 1995 i desitge matricular-me, on he de dirigir-me?

19. Si vaig realitzar la prova a partir de l'any 2000 i desitge matricular-me, què he de fer?

20. On he de realitzar la matrícula per a examinar-me de la prova de majors de 25 anys en la Universitat de València?

21. Una vegada superada la prova, puc matricular-me directament en la Universitat?

MAJORS 40 ANYS

22. Qui pot presentar-se a la prova d'accés per a majors de 40 anys?

23. He de reunir algun altre requisit?

24. Tinc un Cicle Formatiu de Grau Superior i/o sóc titulat universitari, però no tinc suficient nota per a accedir al grau que desitge estudiar, em puc presentar?

25. Tinc 39 anys i complisc els 40 a l'octubre d'enguany, em puc presentar?

26. Puc realitzar la prova per a una titulació i inscriure'm després en una altra diferent?

27.Si suspenc en la convocatòria de maig, puc presentar-me de nou en el mateix any?

28. Com es valora la prova?

29. Com serà la meua qualificació final?

30. Té caducitat la prova d'accés per a majors de 40 anys?

31. Una vegada superada la prova, on puc retirar el justificant d'haver-la superat?

32. Em puc presentar el mateix any a la prova de majors de 40 anys i a la prova de majors de 45 anys per a la mateixa titulació?

33. Una vegada superada la prova, puc matricular-me directament en la Universitat?

MAJORS 45 ANYS

34. Qui pot presentar-se a la prova d'accés per a majors de 45 anys?

35. Tinc un Cicle Formatiu de Grau Superior i/o sóc titulat Universitari, però no tinc suficient nota per a accedir al grau que desitge estudiar, em puc presentar?

36. Tinc 44 anys i complisc els 45 a l'octubre d'enguany, em puc presentar?

37. Em puc presentar en més d'una Universitat en el mateix curs acadèmic?

38. Puc realitzar la prova per a una titulació i inscriure'm després en una altra diferent?

39. Si suspenc en la convocatòria de maig, puc presentar-me de nou en el mateix any?

40. Em puc presentar en anys successius a millorar la nota?

41. Vull canviar de titulació, he de realitzar la prova completa de nou?

42. De quantes assignatures m'he d'examinar?

43. Sóc un alumne estranger, puc estar exempt de realitzar l'examen de valencià?

44. Puc presentar reclamació als resultats de la prova?

45. Si no estic d'acord amb el resultat de la reclamació, puc interposar una altra reclamació?

46. Quina nota necessite per a tenir superada la prova?

47. Si obtinc una nota igual o superior a 5 en la prova escrita, em puc inscriure en la Universitat?

48. Té caducitat la prova d'accés per a majors de 45 anys?

49. Una vegada superada la prova, on puc retirar el justificant d'haver-la superat?

50. Si tinc 45 anys em puc presentar a la prova de majors de 25 anys?

51. Em puc presentar el mateix any a la prova de majors de 25 anys i a la prova de majors de 45 anys?

52. Em puc presentar el mateix any a la prova de majors de 40 anys i a la prova de majors de 45 anys per a la mateixa titulació?

53. Una vegada superada la prova, puc matricular-me directament en la Universitat?

 

MAJORS 25 ANYS

1. Qui pot presentar-se a la prova d'accés per a majors de 25 anys?

Podran participar en aquestes proves les persones que no reunisquen les condicions necessàries per a l'accés a la Universitat.

2. Tinc un Cicle Formatiu de Grau Superior i/o sóc titulat Universitari, però no tinc suficient nota per a accedir al grau que desitge estudiar, em puc presentar?

No, ja que té accés a la Universitat per a altres titulacions.

3. Tinc 24 anys i complisc els 25 a l'octubre d'enguany, em puc presentar?

Sí. El requisit és tenir 25 anys o complir-los durant l'any en el qual es realitzen les proves.

4. Si suspenc en la convocatòria de maig, puc presentar-me de nou en el mateix any?

No. La convocatòria és única.

5. Em puc presentar en anys successius a millorar la nota?

Si. L'alumne podrà presentar-se novament en successives convocatòries amb la finalitat de millorar la qualificació.

6. En cas de presentar-me a millorar nota, quina nota es tindrà en compte?

Es prendrà en consideració l'obtinguda en la nova convocatòria sempre que siga superior a l'anterior.

7. Vull canviar de branca de coneixement, he de realitzar la prova completa de nou?

Si. I si la supera podrà utilitzar ambdues qualificacions segons els estudis de grau als quals aspire.

8. De quantes assignatures m'he d'examinar?

La prova d'accés s'estructura en dues fases, una fase general i una fase específica.

 • La fase obligatòria constarà de les següents assignatures:
  • Comentari de text d'un tema d'actualitat
  • Llengua Castellana
  • Llengua Valenciana i
  • Llengua estrangera (anglès, francès, alemany, italià o portuguès)
 • La fase voluntària constarà de dos exercicis i s'estructura en cinc branques de coneixement:
 1. Arts i Humanitats: (a escollir entre Filosofia, Història, Dibuix Artístic o Tècniques d'Expressió Gràfico Plàstiques).
 2. Ciències: Matemàtiques i una a escollir entre Física o Química.
 3. Salut: Biologia i una a escollir entre Física o Química.
 4. Ciències Socials i Jurídiques: (a escollir entre Geografia, Història o Matemàtiques)
 5. Enginyeria i Arquitectura: Matemàtiques i una a escollir entre Dibuix Tècnic Física

9. Sóc un alumne estranger, puc estar exempt de realitzar l'examen de Valencià?

No. Cap alumne podrà estar exempt de la realització de cap dels exercicis, excepte aquells candidats que acrediten tenir reconeguda una minusvalidesa igual o superior al 33 % vinculada a problemes d'audició, que estaran exempts de realitzar l'exercici de Llengua Valenciana i Llengua Estrangera.

10. Si suspenc la prova, però he aprovat la fase obligatòria o la fase voluntària, em guarden la nota per a la pròxima convocatòria?

No. En el cas de tenir la prova suspesa no es guarda cap nota. Haurà de presentar-se de nou a ambdues fases.

11. Puc presentar reclamació als resultats de la prova?

Si. Mitjançant escrit raonat dirigit al rector en el termini de 5 dies hàbils a partir del dia de la seua publicació.

12. Si no estic d'acord amb el resultat de la reclamació, puc interposar una altra reclamació?.

No. La resolució de la reclamació posa fi a la via Administrativa, podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

13. Quina nota necessite per a tenir superada la prova?

La nota mínima serà 5. Sempre que, tant en la fase obligatòria com en la fase voluntària tinga una nota igual o superior a 4.

14. Si he realitzat la prova en una altra Comunitat Autònoma o en la UNED, puc sol·licitar plaça en una Universitat de la Comunitat Valenciana?

Si. Però haurà de tenir en compte que en l'ordenació de preinscripció tenen preferència els alumnes que hagen realitzat la prova en una universitat pública de la Comunitat València.

15. Si el candidat s'examina per una branca de coneixement, pot accedir als estudis d'una altra branca de coneixement?

Té preferència d'accés als estudis de Grau de la Branca de coneixement triada i, si una vegada assignats tots els candidats que s'han examinat d'aquesta opció encara queden places vacants, accediran per nota els candidats que s'hagen examinat de les altres Branques de coneixement.

16.Té caducitat la prova d'accés per a majors de 25 anys?

No. Excepte si la va realitzar entre els anys 1995 a 2000, que d'acord amb la normativa vigent en aquell moment, la prova solament tenia validesa per a l'any en què es realitzava i els dos cursos següents.

17. Una vegada superada la prova, on puc retirar el justificant d'haver-la superat?

Si va realitzar la prova amb anterioritat a l'any 1995 haurà de dirigir-se al Centre on va realitzar aquesta prova. Si la va realitzar a partir de l'any 1995 haurà de dirigir-se al Servei d'Estudiants de la Universitat.

18. Si vaig realitzar la prova anterior a l'any 1995 i desitge matricular-me, on he de dirigir-me?

Haurà de dirigir-se directament al Centre on va superar aquesta prova,  tenint en compte que solament podrà matricular-se en la titulació per a la qual va superar la prova.

19. Si vaig realitzar la prova a partir de l'any 2000 i desitge matricular-me, què he de fer?

Haurà de realitzar la preinscripció, tenint en compte que si la va realitzar en les convocatòries anteriors al 2005, solament podrà accedir a la titulació per a la qual va realitzar la prova. A partir de la 2005 podrà accedir a les titulacions adscrites a l'àrea per a la qual va superar la prova.

20. On he de realitzar la matrícula per a examinar-me de la prova de majors de 25 anys en la Universitat de València?

Podrà realitzar-ho en el termini corresponent a través de la nostra pàgina Web.

21. Una vegada superada la prova, puc matricular-me directament en la Universitat?

No. Haurà de realitzar la preinscripció (sol·licitud de plaça) en el termini que s'establisca a aquest efecte.

PAU MAJORS 40 ANYS

22. Qui pot presentar-se a la prova d'accés per a majors de 40 anys?

Podran participar en aquestes proves els candidats amb experiència laboral o professional en relació amb un ensenyament universitari, i que no tinguen cap titulació acadèmica que els habilite per a accedir a la Universitat.

23. He de reunir algun altre requisit?

Sí, haurà d'estar en possessió del Certificat d'Educació Secundària o equivalent.

24. Tinc un Cicle Formatiu de Grau Superior i/o sóc titulat Universitari, però no tinc suficient nota per a accedir al grau que desitge estudiar, em puc presentar?

No, ja que té accés a la Universitat a altres titulacions.

25. Tinc 39 anys i complisc els 40 a l'octubre d'enguany, em puc presentar?

Sí. El requisit és tenir 40 anys o complir-los durant l'any en el qual es realitzen les proves.

26. Puc realitzar la prova per a una titulació i inscriure'm després en una altra diferent?

No. Li correspondrà a l'efecte d'ingrés únicament la titulació per a la qual s'haja inscrit

27. Si suspenc en la convocatòria de maig, puc presentar-me de nou en el mateix any?

No. La convocatòria és única.

28. Com es valora la prova?

 • Experiència laboral i professional: Fins a 5 punts
 • Formació: Fins a 3 punts
 • Coneixements de valencià: Fins a 1 punt
 • Coneixements d'idiomes comunitaris: Fins a 1 punt.
 • Fase d'entrevista personal. Si s'obté una puntuació mínima de 5 en la fase de valoració, els candidats seran citats a una entrevista per a valorar la seua maduresa i idoneïtat.

29. Com serà la meua qualificació final?

La qualificació final serà la suma de tots els elements de la fase de valoració i permetrà l'ordenació de les sol·licituds en el procés de preinscripció al grau, sempre que el resultat de l'entrevista haja sigut el d'apte/a.

30. Té caducitat la prova d'accés per a majors de 40 anys?

No.

31. Una vegada superada la prova, on puc retirar el justificant d'haver-la superat?

Haurà de dirigir-se al Servei d'Estudiants de la Universitat.

32. Em puc presentar el mateix any a la prova de majors de 40 anys i a la prova de majors de 45 anys per a la mateixa titulació?

Sí.

33. Una vegada superada la prova, puc matricular-me directament en la Universitat?

No. Haurà de realitzar la preinscripció (sol·licitud de plaça) en el termini que s'establisca a aquest efecte.

PAU MAJORS 45 ANYS

34. Qui pot presentar-se a la prova d'accés per a majors de 45 anys?

Podran participar en aquestes proves les persones que no reunisquen les condicions necessàries per a l'accés a la Universitat.

35. Tinc un Cicle Formatiu de Grau Superior i/o sóc titulat Universitari, però no tinc suficient nota per a accedir al grau que desitge estudiar, em puc presentar?

No, ja que té accés a la Universitat a altres titulacions.

36. Tinc 44 anys i complisc els 45 a l'octubre d'enguany, em puc presentar?

Sí. El requisit és tenir 45 anys o complir-los durant l'any en el qual es realitzen les proves.

37. Em puc presentar en més d'una Universitat en el mateix curs acadèmic?

No. Cap candidat podrà presentar-se en més d'una Universitat en un mateix curs.

38. Puc realitzar la prova per a una titulació i inscriure'm després en una altra diferent?

No. Li correspondrà a l'efecte d'ingrés únicament la titulació per a la qual s'haja inscrit

39. Si suspenc en la convocatòria de maig, puc presentar-me de nou en el mateix any?

No. La convocatòria és única.

40. Em puc presentar en anys successius a millorar la nota?

Si. L'alumne podrà presentar-se novament en successives convocatòries amb la finalitat de millorar la qualificació o canviar de titulació o universitat.

41. Vull canviar de titulació, he de realitzar la prova completa de nou?

Si, i si la supera podrà utilitzar ambdues qualificacions segons els estudis de grau als quals aspire

42. De quantes assignatures m'he d'examinar?

L'examen constarà de tres exercicis:

 • Comentari de text d'un tema d'actualitat-
 • Llengua Castellana
 • Llengua Valenciana

Els candidats hauran de realitzar una entrevista personal. Del resultat de l'entrevista s'obté la resolució d'APTE com a condició necessària per a la posterior resolució favorable d'admissió de l'interessat

43. Sóc un alumne estranger, puc estar exempt de realitzar l'examen de valencià?

No. Cap alumne podrà estar exempt de la realització de cap dels exercicis, excepte aquells candidats que acrediten tenir reconeguda una minusvalidesa igual o superior al 33 % vinculada a problemes d'audició, que estaran exempts de realitzar l'exercici de Llengua Valenciana.

44. Puc presentar reclamació als resultats de la prova?

Si. Mitjançant escrit raonat dirigit al rector en el termini de 5 dies hàbils explicats a partir del dia de la seua publicació.

45. Si no estic d'acord amb el resultat de la reclamació, puc interposar una altra reclamació?

No. La resolució de la reclamació posa fi a la via Administrativa, podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

46. Quina nota necessite per a tenir superada la prova?

La nota mitjana aritmètica dels 3 exercicis haurà de tenir un valor igual o superior a 5. Per a poder fer la mitjana haurà de tenir una nota igual o superior a 4 en cadascun dels exercicis.

47. Si obtinc una nota igual o superior a 5 en la prova escrita, em puc inscriure en la Universitat?

No. Haurà de, a més, obtenir la qualificació d'Apte en la fase d'entrevista.

48. Té caducitat la prova d'accés per a majors de 45 anys?

No.

49. Una vegada superada la prova, on puc retirar el justificant d'haver-la superat?

Haurà de dirigir-se al Servei d'Estudiants de la Universitat.

50. Si tinc 45 anys em puc presentar a la prova de majors de 25 anys?

Si.

51. Em puc presentar el mateix any a la prova de majors de 25 anys i a la prova de majors de 45 anys?

Si.

52. Em puc presentar el mateix any a la prova de majors de 40 anys i a la prova de majors de 45 anys per a la mateixa titulació?

Si.

53. Una vegada superada la prova, puc matricular-me directament en la Universitat?

No. Haurà de realitzar la preinscripció (sol·licitud de plaça) en el termini establert a tal efecte.