PUBLICACIÓ RELACIONS PROVISIONALS REQUALIFICACIÓ DEL SISTEMA UNIVERSITARI.

  • 8 d’octubre de 2021
PUBLICACIÓ RELACIONS PROVISIONALS REQUALIFICACIÓ DEL SISTEMA UNIVERSITARI.

Han sigut publicades en el Tauler Oficial de la Universitat de València les relacions provisionals de sol·licituds admeses, pendents d'esmena i excloses de les ajudes per a la requalificació del sistema universitari espanyol

Resolució del Rectorat de la Universitat de València per la qual es publiquen les relacions provisionals de sol·licituds admeses, pendents d'esmena i excloses de les ajudes per a la requalificació del sistema universitari espanyol

 

Per Resolució de 2 de juliol de 2021 del Rectorat de la Universitat de València, es va publicar la convocatòria d’ajudes per a la requalificació del sistema universitari espanyol. D’acord amb aquesta Resolució, es va obrir un termini de presentació de sol·licituds, finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publica la relació de les sol·licituds incompletes o rebutjades per no reunir els requisits exigits perquè en el termini de deu dies s’esmene la falta, es complete la documentació preceptiva o es presenten les al·legacions que s’estimen oportunes, amb la indicació que en cas contrari es considerarà que es desisteix de presentar la sol·licitud.