Valoritza i Transfereix

AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE PROVA DE CONCEPTE, EN EL MARC DEL PROGRAMA «VALORITZA I TRANSFEREIX» 2019 DEL VICERECTORAT D'INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA.

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de sol·licituds concedides i denegades.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de sol·licituds concedides i denegades.

  NOTA: Les persones interessades podran presentar les al·legacions i reclamacions que estimen oportunes dins del termini de deu dies, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, en l'oficina del Registre General de la Universitat de València en el Rectorat o en les oficines auxiliars en els diferents campus, dirigides al Servei d’Investigació i Innovació. (Data de publicació: 05/06/2020)

  • Modificació de la resolució de 7 d’octubre de 2017. Modificació de la dotació econòmica i durada (Data de publicació: 01/06/2020)

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de sol·licituds admeses i excloses. (Data de publicació: 17/12/2019)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de sol·licituds admeses i excloses.

  NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. L’esmena de les sol·licituds s’haurà de fer en el registre d’entrada electrònic mitjançant la Seu Electrònica de la Universitat de València. En cas de no rebre els documents requerits en aquest termini, es considerarà que les persones sol·licitants desisteixen de la seua petició. (Data de publicació: 04/12/2019)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat fins al 8 de novembre de 2019 a les 14:00 hores. (Data de publicació: 07/10/2019)

 

 

AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE PROVA DE CONCEPTE, EN EL MARC DEL PROGRAMA «VALORITZA I TRANSFEREIX» 2017 DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA.

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de sol·licituds concedides i denegades. (Data de publicació: 07/09/2018)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de sol·licituds concedides i denegades. (Data de publicació: 13/07/2018)

  NOTA: Les persones sol·licitants podran presentar les al·legacions i reclamacions que estimen oportunes dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, en l'oficina del Registre General de la Universitat de València en el Rectorat o en les oficines auxiliars en els diferents campus, dirigides al Servei d’Investigació i Innovació. (Data de publicació: 16/07/2018)

  • Modificació de la resolució de 24 d’octubre de 2017. Ampliació del termini de presentació de sol·licituds (Data de publicació: 24/10/2017)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat de València. (Data de publicació: 22/09/2017)

 

 

AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE PROVA DE CONCEPTE, EN EL MARC DEL PROGRAMA «VALORITZA I TRANSFEREIX» 2015 DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA.

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE LA CONVOCATÒRIA. (Data de publicació: 05/04/2016)

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LA CONVOCATÒRIA. (Data de publicació: 29/02/2016)

NOTA: Les reclamacions i/o al·legacions s'hauran de presentar adreçades a la Vicerectora d'lnvestigació i Política Científica amb registre d'entrada de la Universitat de Valencia i remeses per correu electrónic a l'adreça de l'OTRI amb la documentació corresponent, fins al del 11 de març de 2016, inclós, (10 dies hàbils des-de la data de publicació de la resolució provisional).

 

 

AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE PROVA DE CONCEPTE, EN EL MARC DEL PROGRAMA «VALORITZA I TRANSFEREIX» 2013 DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA (Annex 4).

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE LA CONVOCATÒRIA. (Data de publicació: 01/07/2014)

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LA CONVOCATÒRIA.

NOTA: Les reclamacions i/o al·legacions s'hauran de presentar adreçades a la Vicerectora d'lnvestigació i Política Científica amb registre d'entrada de la Universitat de Valencia i remeses per correu electrónic a l'adreça de I'OTRI amb la documentació corresponent, a otri@uv.es, abans del 23 de juny de 2014 (10 dies hàbils des-de la data de publicació de la resolució provisional). (Data de publicació: 12/06/2014)