• Cooperació

La Cooperació Universitària al Desenvolupament és part essencial del compromís social de la Universitat de València, la labor de la qual per a aconseguir el desenvolupament humà i sostenible del país amb què es coopera està vinculada a la docència i la investigació. Els objectius essencials per a aconseguir-ho són l'enfortiment dels sistemes universitaris, el foment de l'accés als estudis universitaris, la col•laboració en l'avanç en àrees d'investigació per a resoldre les dificultats associades als processos d'eradicació de la pobresa i el desenvolupament, l'equitat de gènere, l'enfortiment de les capacitats i autonomia de les dones, la pau, la democràcia i el respecte als drets humans.

La Universitat de València procura la màxima implicació del conjunt de la comunitat universitària (estudiants, PDI i PAS) en aquest compromís, recolzant-ho amb mitjans tècnics, humans i financers. A l'any 1995 es va crear el programa 0'7 Una Nau de Solidaritat, pel qual es va decidir destinar el 0'7% del pressupost a iniciatives de cooperació al desenvolupament. Posteriorment la Universitat de València s'adherix, el 31 d'octubre de 2006, al Codi de Conducta de les Universitats en matèria de cooperació al desenvolupament.

L'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), entitat de Dret Públic adscrita al Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació, és l'òrgan de gestió de la política espanyola de cooperació internacional per al desenvolupament, i el seu objecte, segons l'Estatut de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, és el foment, la gestió i l'execució de les polítiques públiques de cooperació internacional per al desenvolupament, dirigides a la lluita contra la pobresa i la consecució d'un desenrotllament humà sostenible en els països en desenvolupament. L'element bàsic de planificació en què s'establixen els objectius i prioritats sectorials i geogràfiques per a la Cooperació Espanyola, així com els criteris d'intervenció a observar en l'execució de la nostra política de desenvolupament és el IV Pla Director de la Cooperació Espanyola 2013-2016.

Resum Pla Director

On cooperem

El Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, és l'òrgan de direcció i coordinació de la Cooperació Universitària al Desenvolupament de la Universitat de València, assistit per la Delegació del Rector per a la Cooperació, la gestió de la qual és duta a terme pel Servei de Relacions Internacionals i Cooperació (Unitat de Gestiò de Cooperació).

La transversalitat de la CUD implica que en l'execució de les seues accions intervinguen a més altres Vicerectorats, el Servei d'informació i Dinamitzaciò d'Estudiants (SEDI), així com la Fundació General de la Universitat de València a través del Patronat Sud-Nord i de l'Àrea de Gestió de Cooperació.

Organigrama