PROCEDIMENT DE SIGNAMENT DELS CONVENIS SICUE


PAS  1


Els coordinadors de les respectives universitats es posen en contacte a iniciativa de qualsevol de les dues parts per comunicar l’interés per signar un nou conveni. D’aquesta manera s’estableixen per a la titulació corresponent  el nombre de places i la durada de l’estada.


PAS 2


Es comunica per escrit a les respectives oficines que s’encarreguen de la gestió administrativa, en la Universitat de València aquest tràmit és realitzat a través del Servei de Relacions Internacionals enviant un correu electrònic a sicue@uv.es amb la informació esmenada ne el pas 1. Dites oficines procediran a la confecció del conveni i al signament del mateix pels càrrecs institucionals corresponents.


PAS 3


Si la Universitat de València inicia la preparació del conveni, enviarà dues còpies signades amb la finalitat que l’altra Universitat ho signe i li torne posteriorment una còpia original del conveni amb les dues signatures. Si la confecció del conveni s’inicia a càrrec de l’altra universitat, quan es rep el conveni es signen ambdues còpies i es torna un original amb les dues signatures a la universitat col•laboradora. En el moment de la rebuda del conveni signat per l’altra universitat es donarà d’alta en el programa informàtic amb l’objectiu que els estudiants de la titulació que ho desitgen puguen sol•licitar la destinació durant el període de sol•licituds.


TERMINIS


Segons la normativa SICUE publicada anualment, s’estableix un termini límit per a la signatura de convenis, aproximadament fins a la meitat de Desembre, sense perjuí que cada universitat estableisca un propi més restrictiu responent a finalitats organitzatives.
D’acord amb el termini establert en la normativa mencionada, durant el mes de gener es comuniquen i publiquen els convenis actualitzats per al curs posterior en la pàgina web de la CRUE per a la lliure consulta de totes les parts interessades. No es pot realitzar un intercanvi sense el corresponent conveni signat i publicat.


PERÍODE DE TRANSICIÓ


La normativa SICUE de la darrera convocatòria va considerar aquest curs com un període de transició, i va establir, i citem literalment:  “Las Universidades podrán proponer intercambios entre titulaciones pertenecientes a un mismo sistema de ordenación de las enseñanzas universitarias, si bien, al igual que durante el curso  2010-11, el curso 2011-12 se considerará un periodo transitorio y se aceptarán los intercambios entre titulaciones renovadas o no renovadas y los nuevos estudios de Grado derivados de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior. Podrán aceptarse solicitudes de estudiantes de titulaciones de Grado que han extinguido o están en proceso de extinción a otros estudios, en el mismo acuerdo bilateral que los estudios que se extingan por la implantación de estos Grados, siempre que los coordinadores vean la viabilidad del acuerdo académico y se ajusten las concesiones al número de plazas y periodo establecido en el acuerdo bilateral. Progresivamente, de cara al curso 2012-13, se irán modificando los acuerdos de las titulaciones que están en extinción. Las Universidades comunicarán a la Secretaría Técnica del Programa SICUE aquellos acuerdos bilaterales que por extinción de las titulaciones dejan de estar vigentes.”