1. Mobilitat Internacional Doctorat
  2. Mobilitat Erasmus Màster

1. Mobilitat Internacional de Doctorat

Convocatòria de Beques de Mobilitat Internacional de Doctorat per a l’any 2022

L'objecte de la present convocatòria és la concessió de beques per a estudiants de programes de doctorat regulats pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener, per a realitzar estades que completen l'activitat específica de mobilitat del programa de doctorat corresponent i afavorisquen l'obtenció de l'esment internacional.

NOVETAT: EN AQUESTA CONVOCATÒRIA TÉ UNA ÚNICA MODALITAT, PER A DESTINS INTERNACIONALS EN QUALSEVOL PART DEL MÓN

Contacte: movilidad.doctorado@uv.es

1 febrer 2022: Resolució d'adjudicació

14 gener 2022: Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i examinada la documentació presentada, es publiquen els llistats de les sol·licituds rebudes.

El termini d'esmena finalitza el 28 de gener de 2022, a les 23:59hrs. La resolució d'adjudicació definitiva es publicarà una vegada finalitzat el termini d'esmena

Sol·licituds

La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran exclusivament a través de ENTREU, “Beques mobilitat internacional de doctorat”. Es pot accedir amb l'usuari i la contrasenya de correu de la Universitat.

Les estades de mobilitat no es podran realitzar al país de nacionalitat de la persona sol·licitant, a excepció d'aquells estudiants amb residència permanent a Espanya degudament acreditada.

La quantia de l'ajuda és de 2000€. Les persones beneficiàries hauran de gestionar viatge, allotjament, l’assegurança, i el visat si fora el cas

Les sol·licituds d'aquelles persones que no hagen gaudit d'aquesta ajuda en convocatòries anteriors seran prioritzades sobre les d'aquelles que sí ho hagen fet.

Termini

El termini de sol·licitud s'iniciarà l'endemà al de la publicació en el DOGV i romandrà obert fins al 8 de gener de 2022 a les 23.59 h.

Annexos

-PER A FER LA TEUA SOL·LICITUD (a través de ENTREU)

-Listat de Coordinadors dels Progames de Doctorat

-Si obtens l'ajuda (segons la Resolució d'adjudicació, que es publicarà després de finalitzat el termini d'esmena) , ABANS DE LA TEUA PARTIDA

IMPORTANT: si el compte bancari indicat no és la indicada en la sol·licitud, la nova ha de comunicar-se a pagos.erasmus@uv.es

-A LA TEUA ARRIBADA A DESTINACIÓ:

-Al TEU RETORN:

Convocatòria de Beques de Mobilitat Internacional de Doctorat per a l'any 2021

L'objecte de la present convocatòria és la concessió de beques per a estudiants de programes de doctorat regulats pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener, per a realitzar estades que completen l'activitat específica de mobilitat del programa de doctorat corresponent i afavorisquen l'obtenció de l'esment internacional.

Contacte: movilidad.doctorado@uv.es

Adjudicació

Resolució d’adjudicació de les Ajudes de Mobilitat Internacional de Doctorat

Anexo I: Persones beneficiàries

Anexo II: Llista d’espera

Anexo III: Sol·licituds excloses

IMPORTANT: Les persones beneficiàries hauran de realitzar l'acceptació de la beca a través de la Seu Electrònica (http://entreu.uv.es) en el termini de 10 dies.

Les adjudicacions que pugan resultar de qualsevol renúncia es notificarà de forma individualitzada i al moment en què es produisca la renúncia a cada nova persona beneficiària, sense prejudici que es publique la relació final de persones beneficiàries una vegada finalitzat el curs 2020-2021

 

15/01/2021 Llistat de sol·licituds admeses a tràmit

                   Llistat de sol·licituds excloses provisionalment, amb indicació del motiu d’exclusió

El termini de subsanació finalitza l'1 de febrer, a les 23:59 hrs

Sol·licituds

La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran exclusivament a través de ENTREU, “Beques mobilitat internacional de doctorat”. Es podrà accedir amb l'usuari i la contrasenya de correu de la Universitat.

Les estades de mobilitat no es podran realitzar al país de nacionalitat de la persona sol·licitant, a excepció d'aquells estudiants amb residència permanent a Espanya

La sol·licitud en Modalitat A haurà de realitzar-se únicament en una institució que tinga codi Erasmus:

Les sol·licituds d'aquelles persones que no hagen gaudit d'aquesta ajuda en convocatòries anteriors seran prioritzades sobre les d'aquelles que sí ho hagen fet.

Termini

El termini de sol·licitud s'iniciarà l'endemà al de la publicació en el DOGV i romandrà obert durant un mes, fins el 7 de gener de 2021 a les 23:59.

Annexos Modalitat A

PER A FER LA TEUA SOL·LICITUD (a través de ENTREU)

-Si obtens l'ajuda, ABANS DE LA TEUA PARTIDA:

-A LA TEUA ARRIBADA A DESTINACIÓ:

-Al TEU RETORN:

Annexos Modalitat B

-PER A FER LA TEUA SOL·LICITUD (a través de ENTREU)

-Si obtens l'ajuda, ABANS DE LA TEUA PARTIDA

-A LA TEUA ARRIBADA A DESTINACIÓ:

-Al TEU RETORN:

 


 

 

2. Mobilitat Erasmus Màster

Convocatòria Erasmus Màster 2021-22 Segon semestre

La present convocatòria ofereix als estudiants matriculats en Màsters Oficials de la Universitat de València la possibilitat de realitzar durant el segon semestre del curs acadèmic 2021/2022 una estada d'estudis en alguna de les universitats europees amb les quals hi-haja signat un conveni de mobilitat de màster.

Convocatòria i bases Erasmus Máster 2021-22

Annex II: Destinacions Recull els màsters i universitats amb les quals existeix un acord de mobilitat. Els màsters o universitats no inclosos en aquest annex no són objecte d'aquesta convocatòria

Taula d'equivalències d'idioma

Termini de sol·licitud: el termini s'obrirà l'endemà de la seua publicació en el DOCV, i romandrá obert fins al 5 d’octubre del 2021.

La sol·licitud es realitzarà a través de SEU ELECTRÒNICA, “Becas Erasmus Máster”

No obstant això, pots avançar la preparació de la documentació per a realitzar la teua sol·licitud, assegurant-te de què disposes, si escau:

  1. del certificat d'idioma, si el teu destí el requereix i,
  2. del certificat de notes en base 10 -si la teua titulació d'accés al màster NO l'has cursada a la Universitat de València
  3. del certificat de becari o becària al curs 2020-2021, si és el teu cas

Obertura del termini les sol·licituds a partir del 8 Setembre - Convocatòria DOGV

7 d'octubre 2021 - Llistat de sol·licituds admeses

  • El termini per a realitzar al.legacions finalitza el proper 22 d’octubre

Nou! 25 d'OCTUBRE 2021

ACCEPTACIÓ: és el primer pas per a confirmar l'ajuda. Les persones beneficiàries han d'ACCEPTAR la beca a través d' ENTREU, Estudiantes/Movilidad/Expediente Erasmus Estudis, abans del 5 de novembre de 2021

En cas de no acceptar després d’aquesta data, s’entendrá que la persona beneficiària ha renunciat a la becaEen qualselvol moment abans de la data prevista de partida es podrá RENUNCIAR, enviant-se un correu electrònic a erasmusmaster@uv.es amb Assumpte “Renuncia beca”; i indicant nom i cognoms

DOCUMENTACIÓ: abans de la seua partida, els i les beneficiàries han de presentar, a través d'ENTREU, apartat “Els mesu tràmits”:

-conveni de subvenció

-contracte d'estudis, confeccionat a través de Portalumne i degudament firmat per el/la estudiant, el coordinador/a en la UV (director o directora del màster) i el coordinador/a en destí.

El termini de presentació d'estos dos documents finalitza 31 de gener de 2022 o, en tot cas, abans de la data de partida a la universitat de destí.

La resta de documentació requerida al llarg del procés (Certificat d'incorporació i Certificat d'Estada) estan disponibles en l'apartat Erasmus Estudis/Documents útils i es presentaran igualment a través de l'apartat “Els meus tràmits” d' ENTREU

CONVOCATÒRIA ERASMUS MÁSTER 2020-21

La present convocatòria ofereix als estudiants matriculats en Màsters Oficials de la Universitat de València la possibilitat de realitzar durant el segon semestre del curs acadèmic 2020/2021 una estada d'estudis en alguna de les universitats europees amb les quals hi-haja signat un conveni de mobilitat de màster.

 

Convocatòria i bases Erasmus Màster 2020-21

Annex II: Destinacions Recull els màsters i universitats amb les quals existeix un acord de mobilitat. Els màsters o universitats no inclosos en aquest annex no són objecte d'aquesta convocatòria

Taula d'equivalències d'idioma

Termini de sol·licitud: el termini s'obrirà l'endemà de la seua publicació en el DOCV.

La sol·licitud es realitzarà a través de ENTREU, “Becas Erasmus Máster”

No obstant això, pots avançar la preparació de la documentació per a realitzar la teua sol·licitud, assegurant-te de què disposes, si escau:

a) del certificat d'idioma, si la teua destinació el requereix i,

b) del certificat de notes en base 10 -si la teua titulació d'accés al màster NO l'has cursada a la Universitat de València

c) del certificat de becari o becària al curs 2019-2020

NOU! TERMINI DE SOL·LICITUD OBERT: Extracte de la convocatòria publicat en el DOGV. Pots fer la teua sol.licitud des d'el divendres, 11 de setembre. El termini finalitza el 5 d'octubre de 2020, tots dos inclusivament.

ADJUDICACIÓ

8 octubre 2020: Relació de sol.licituds admeses, així com sol.licituds excloses provisionalment, amb indicació del motiu d’exclusió i posibilitat de subsanació.

El termini d’al.legacions finalitza el proper 26 d’octubre.

27 OCTUBRE 2020: Resolució de les ajudes de mobilitat Erasmus Màster per al curs 2020-2021 – Segon semestre

DOCUMENTACIÓ: Els i les beneficiàries han de presentar, a través de ENTREU, “El meu lloc personal” 

-Conveni de subvenció

-Contracte d'estudis, confeccionat a través de Portalumne i degudament signat per el/la estudiant, el coordinador/a en la UV (director o directora del màster) i el coordinador/a en destinació.

El termini de presentación finalitza el 31 de gener de 2021 o, en tot cas, abans de la data de partida.

La resta de documentació sol·licitada al llarg del procés (Certificat d'incorporació i Certificat d'Estada) estan disponibles en l'apartat Erasmus Estudios/Documents útils.

Convocatòria Erasmus Màster 2019-2020

La present convocatòria ofereix als estudiants matriculats en Màsters Oficials de la Universitat de València la possibilitat de realitzar durant el segon semestre del curs acadèmic 2019/2020 una estada d'estudis en alguna de les universitats europees amb les quals haja signat un conveni de mobilitat de màster.

  • Annex II: Destinacions Recull els màsters i universitats amb les quals existeix un acord de mobilitat. Els màsters o universitats no inclosos en aquest annex no són objecte d'aquesta convocatòria

Termini de sol·licitud: el termini s'obri el dilluns, 9 de setembre, i finalitza el 4 d'octubre de 2019, tots dos inclusivament

Extracte de la convocatòria publicat en el DOGV

Adjudicació

Resolució d'adjudicació- erasmus máster 2019-2020, segon semestre. Relació de beneficiaris i sol·licituds excloses.

Acceptació: l'adjudicació definitiva està supeditada a l'acceptació de l'ajuda. L'acceptació es realitza a través de ENTREU “Erasmus estudis 2019-20 - Acceptació”.

El termini per a realitzar l'acceptació finalitza el dilluns, 4 de novembre de 2019

Documentació: una vegada hages acceptat, has d’anar al Servei de Relaciones Internacionals i presentar:

- còpia de l'acord d'estudis o Learning Agreement Erasmus+, confeccionat a través de portalumne, i degudament signat per tu, pel teu coordinador/a en la UV (director o directora del màster) i el teu coordinador/a de destinació.

les signatures escanejades o fotocopiades són acceptables

- original del Conveni de subvenció 2019-20: deus presentar l’original

Per a la resta de documents consulta l'enllaç http://links.uv.es/olmas8w sobre "documents útils - curs actual".