1. Mobilitat Internacional Doctorat
  2. Mobilitat Erasmus Màster

1. Mobilitat Internacional de Doctorat

Convocatòria de Beques de Mobilitat Internacional de Doctorat per a l'any 2020

L'objecte de la present convocatòria és la concessió de beques per a estudiants de programes de doctorat regulats pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener, per a realitzar estades que completen l'activitat específica de mobilitat del programa de doctorat corresponent i afavorisquen l'obtenció de l'esment internacional.

Sol·licituds

La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran exclusivament a través de ENTREU, “Beques mobilitat internacional de doctorat 2019-2020”. Es podrà accedir amb l'usuari i la contrasenya de correu de la Universitat.

Les estades de mobilitat no es podran realitzar al país de nacionalitat de la persona sol·licitant, a excepció d'aquells estudiants amb residència permanent a Espanya

Les sol·licituds d'aquelles persones que no hagen gaudit d'aquesta ajuda en convocatòries anteriors seran prioritzades sobre les d'aquelles que sí ho hagen fet.

Termini

El termini de sol·licitud s'iniciarà l'endemà al de la publicació en el DOGV i romandrà obert fins al 6 de gener de 2020 a les 23:59 hores.

Annexos Modalitat A

PER A FER LA TEUA SOL·LICITUD (a través de ENTREU)

-Si obtens l'ajuda, ABANS DE LA TEUA PARTIDA:

IMPORTANT: si el compte bancari indicat no és la indicada en la sol·licitud, la nova ha de comunicar-se a pagos.erasmus@uv.es

-A LA TEUA ARRIBADA A DESTINACIÓ:

-Al TEU RETORN:

Annexos Modalitat B

PER A FER LA TEUA SOL·LICITUD (a través de ENTREU)

-Si obtens l'ajuda, ABANS DE LA TEUA PARTIDA

IMPORTANT: si el compte bancari indicat no és la indicada en la sol·licitud, la nova ha de comunicar-se a pagos.erasmus@uv.es

-A LA TEUA ARRIBADA A DESTINACIÓ:

-Al TEU RETORN:


Convocatòria de Beques de Mobilitat Internacional de Doctorat per a l'any 2019

L’objecte de la present convocatòria és la concessió de beques per a estudiants i estudiantes de programes de doctorat regulats pel Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, per a realitzar estades que completen l´activitat específica de mobilitat del programa de doctorat corresponent. i afavoreixin l'obtenció de la Menció Internacional.

Llistat de sol·licituds provisionals

Llistat de sol.licituds admeses

Llistat de sol.licituds provisionalment no admeses

El termini d'esmena de les sol·licituds provisionalment no admeses acaba el 4 de febrer a les 23:59.

Resolució d'adjudicació de les beques de mobilitat internacional per a estudiants de doctorat - 2019

-Annex I: Llista de persones beneficiàries en Modalitat A (Erasmus) i en Modalitat B (Internacional)

-Annex II: Llista d’espera en Modalitat A (Erasmus) i en Modalitat B (Internacional)

-Annex III: Llista de sol.licituds excloses

Les persones beneficiàries hauran de realitzar l'acceptació de la beca presentant en el Servei de Relacions Internacionals l’Annex IV-A Conveni de subvenció per a Modalitat A (Erasmus) o l’Annex IV-B per a Modalitat B (Internacional)

Nota informativa: Les adjudicacions que pugan resultar de qualsevol renúncia es notificarà a cada nova persona beneficiària al moment en què es produisca la renúncia, sense prejudici que es publique la llista final de persones beneficiàries una vegada finalitzat el curs 2018-2019.

Sol·licituds

La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran exclusivament mitjançant ENTREU, “Beques mobilitat internacional de doctorat 2018-19”. Es pot accedir amb l'usuari i la contrasenya de correu de la Universitat.

Les estades de mobilitat no es podran realitzar al país de nacionalitat de la persona sol·licitant, a excepció d'aquells estudiants amb residència permanent a Espanya

Les sol.licituds de aquelles persones que hajin gaudit d'aquesta ajuda en convocatòries anteriors quedaran excloses.

Termini

Presentació de sol·licituds: des de la data de publicació al DOGV i fins el dia 14 de gener de 2019, a les 23:59hrs.

Annexos

Documents Modalitat A:

Documents Modalitat B:

  • Annex II-B Acord d’aprenentatge (Learning Agreement for Doctoral Studies)
  • Annex III-B Declaració responsable d’incorporació  (Declaration of Intent)
  • Annex IV-B  Escrit d’acceptació
  • Annex V-B Certificat d'Incorporació
  • Annex VI-B Certificat d'Estada
  • Annex VII-B Informe de l'Activitat Investigadora

 

Tramitació de la convocatòria: llistes i publicacions

Relació definitiva de persones beneficiàries de las beques de mobilitat internacional per a estudiants de doctorat - 2018

Resolució d'adjudicació de les beques de mobilitat internacional per a estudiants de doctorat - 2018

-Annex I-1: Llista de persones beneficiàries en Modalitat A (Erasmus) i en Modalitat B (Internacional)

-Annex I-2: Llista d’espera en Modalitat A (Erasmus) i en Modalitat B (Internacional)

Correcció d'errades: Annex I-2, Llista d'espera en Modalitat A (Erasmus) i en Modalitat B (Internacional)

-Annex I-3: Llista de sol.licituds excloses, amb motiu d’exclusió

Les persones beneficiàries hauran de realitzar l'acceptació de la beca presentant en el Servei de Relacions Internacionals l’Annex IV-A CONVENI DE SUBVENCIÓ per a Modalitat A (Erasmus) o l’Annex IV-B per a Modalitat B (Internacional)

Nota informativa: Les adjudicacions que pugan resultar de qualsevol renúncia es notificarà a cada nova persona beneficiària al moment en què es produisca la renúncia, sense prejudici que es publique la llista final de persones beneficiàries una vegada finalitzat el curs 2017-2018

Llista provisional de sol·licituds admeses (02/05/2018)

Llista de sol·licituds provisionalment no admeses (02/05/2018)

Nota Informativa: sol·licitud admesa significa que la documentació està correcta i que la sol·licitud passa a la fase de baremació; sol·licitud no admesa significa que la documentació necessita ser esmenada o completada per a passar a la fase de baremació.

La baremació i la concessió de la beca estan previstes per a la segona quinzena de maig.

Convocatòria de Beques de Mobilitat Internacional de Doctorat per a l'any 2018

L’objecte de la present convocatòria és la concessió de beques per a estudiants i estudiantes de programes de doctorat regulats pel Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, per a realitzar estades que completen l´activitat específica de mobilitat del programa de doctorat corresponent.

         Documents Modalitat A:

         Documents Modalitat B:

Termini

Sol·licituds

  • La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran exclusivament mitjançant: ENTREU. Es pot accedir amb l'usuari i la contrasenya de correu de la Universitat.

 

2. Mobilitat Erasmus Màster

Convocatòria Erasmus Màster 2019-2020

La present convocatòria ofereix als estudiants matriculats en Màsters Oficials de la Universitat de València la possibilitat de realitzar durant el segon semestre del curs acadèmic 2019/2020 una estada d'estudis en alguna de les universitats europees amb les quals haja signat un conveni de mobilitat de màster.

  • Annex II: Destinacions Recull els màsters i universitats amb les quals existeix un acord de mobilitat. Els màsters o universitats no inclosos en aquest annex no són objecte d'aquesta convocatòria

Termini de sol·licitud: el termini s'obri el dilluns, 9 de setembre, i finalitza el 4 d'octubre de 2019, tots dos inclusivament

Extracte de la convocatòria publicat en el DOGV

Adjudicació

Resolució d'adjudicació- erasmus máster 2019-2020, segon semestre. Relació de beneficiaris i sol·licituds excloses.

Acceptació: l'adjudicació definitiva està supeditada a l'acceptació de l'ajuda. L'acceptació es realitza a través de ENTREU “Erasmus estudis 2019-20 - Acceptació”.

El termini per a realitzar l'acceptació finalitza el dilluns, 4 de novembre de 2019

Documentació: una vegada hages acceptat, has d’anar al Servei de Relaciones Internacionals i presentar:

- còpia de l'acord d'estudis o Learning Agreement Erasmus+, confeccionat a través de portalumne, i degudament signat per tu, pel teu coordinador/a en la UV (director o directora del màster) i el teu coordinador/a de destinació.

les signatures escanejades o fotocopiades són acceptables

- original del Conveni de subvenció 2019-20: deus presentar l’original

Per a la resta de documents consulta l'enllaç http://links.uv.es/olmas8w sobre "documents útils - curs actual".

Convocatòria Erasmus Màster 2018-2019

La present convocatòria vol oferir als estudiants matriculats en Màsters Oficials de la Universitat de València la possibilitat de realitzar durant el segon semestre del  curso acadèmic 2018/2019 una estada d'estudis en alguna de les universitats europees amb les quals hi haja signat un conveni de mobilitat de màster.

Taula d'equivalències d'idioma

Termini sol·licituds

Adjudicació

Resolució d'adjucació Beques Erasmus Màster 2018-2019 Segon Semestre.

Termini per a acceptar la Beca Erasmus Master 2018-2019: fins al 7 de novembre de 2018 (inclusivament).

La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran exclusivament a través de: ENTREU. Es pot accedir per mitjà de l'usuari i la contrasenya de correu de la Universitat.

Documents útils

Formalitza el teu Contracte d'Estudis (Learning Agreement) en format word amb el Director/a del teu màster i envia'ns còpia a erasmus.estudis@uv.es

Formalitza el Conveni de Subvenció i fes-nos arribar l'original al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació.

Per a la resta de documents consulta l'enllaç http://links.uv.es/OlMas8w sobre "Documents Útils - Curs actual".

Relació definitiva de persones beneficiaries i estades realitzades

Convocatòria Erasmus Màster 2017-2018

La present convocatòria vol oferir als estudiants matriculats en Màsters Oficials de la Universitat de València la possibilitat de realitzar una estada d'estudis en universitats europees, amb les quals hi haja signat un conveni de màster de mobilitat, per al segon semestre del  curso acadèmic 2017/2018. 

Taula d'equivalències d'idioma

Termini

  • Fins al 5 d' octubre de 2017, inclusivament.

Sol·licituds

La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran exclusivament a través de: ENTREU. Es pot accedir per mitjà de l'usuari i la contrasenya de correu de la Universitat.

Resolució d'adjucació Beques Erasmus Màster 2017-2018 Segon Semestre

Termini per a acceptar la Beca Erasmus Master 2017-2018: 10 de novembre de 2017.

Documents útils

Formalitza el teu Contracte d'Estudis (Learning Agreement) en format word amb el Director/a del teu màster i el Conveni de Subvenció . Abans d'anar-te'n deus omplir-los i  presentar una còpia del Contracte d’Estudis i l’original del Conveni de Subvenció en el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació.

Per a la resta de documents consulta l'enllaç http://links.uv.es/OlMas8w sobre "Documents Útils - Curs actual".