Universitat de València (Estudi General)


 

 

Normes per a col·laboracions

(EN CATALÀ) (en castellano)

 1. Els treballs s'enviaran a la redacció de la revista Arxius (veure adreça al final d'aquesta pàgina). Hauran de ser inèdits i no estar aprovats per a la seva publicació en altra revista.
 2. Els originals es presentaran en paper i en arxiu informàtic Word o equivalent, i amb lletra Times New Roman 12, interliniat de 1,5 en text corregut (sense negretes, cursives, vinyetes ni altres elements de format especial), i amb una extensió màxima de 40000 caràcters (espais inclosos).
 3. Els treballs han d'anar acompanyats de dos resums (un en la llengua en què està escrit i altre en anglés) d'un màxim de 10 línies cadascun, i una breu nota biogràfica de l'autor.
 4. El títol de l’article haurà de ser  en negreta i sense majúscules. Els apartats seran en negreta i mayúscula. En cas que hi hagi subapartats, seran en cursiva, sense negreta  i numeració de cap tipus.
 5. La bibliografia haurà de presentar-se de la següent forma:

LAMO DE ESPINOSA, E. (1987): "El estatuto teórico de la sociología del conocimiento", REIS, 40:7-44.

GARCÍA FERRANDO, M. (1986): "La encuesta", en M. García Ferrando, J.Ibáñez y F.Elvira (comp), El análisis de la realidad social. Madrid, Alianza; pp.141-170.

BELTÁN, M. (1990), La realidad social. Madrid, Tecnos.

 1. Dins del text, les cites es faran de la forma següent: (Picó 1990:15).
 2. Els autors rebran gratuïtament les separates i un exemplar del número de la revista on es publique l'article.
 3. El Consell de Redacció decidirà, en base a l’avaluació realitzada per dos experts independents, la publicació o no dels treballs i ho comunicarà als autors en un termini màxim de 12 mesos (a partir de la seva recepció en la Revista), indicant el número en què serà editat.
 4. Ocasionalment, Arxius de Ciències Socials publica dossiers monogràfics tot seguint el protocol següent. Arxius encarrega a una o diverses persones (l’editor, a partir d’ara) la coordinació d’un dossier al voltant d’una temàtica determinada. A continuació, es difon en els mitjans científics pertinents una crida, el text de la qual és acordat amb l’editor, invitant els especialistes en el tema a enviar originals per ser examinats per a publicació. Els treballs rebuts, tant com a resposta a la crida pública com a petició directa de l’editor, són sotmesos a una doble avaluació per experts externs, en base a la qual el comité de direcció, en coordinació amb l’editor, decideix els originals que seran finalment publicats. La selecció dels articles que integren els dossiers monogràfics d’Arxius respon doncs als mateixos criteris de revista arbitrada que els números ordinaris.

 

Enviar originals a:

REVISTA ARXIUS DE CIÈNCIES SOCIALS, FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS (Universitat de València), Edifici Occidental, Avda. dels Tarongers, s/n 46022 VALÈNCIA, Isabel.Boix@uv.es

 

[Inici] [N. 1] [N. 2] [N. 3] [N. 4] [N. 5] [N. 6] [N.7] [N.8] [N. 9] [N. 10] [N. 11] [N. 12/13] [N. 14] [N. 15] [N. 16] [N. 17] [N. 18] [N. 19] [N. 20] [N.21] [N.22] [N.23]

[Números en projecte]  [Subscripció] [Normes de col·laboració] [Comité Científic]

 

 

Normas para colaboraciones

(EN CASTELLÀ) (en català)

 1. Los trabajos se enviarán a la redacción de la revista Arxius (ver dirección al final de esta página). Deberán ser inéditos y no estar aprobados para su publicación en otra revista.
 2. Los originales se presentaran en papel y en archivo informático Word o equivalente, y con letra Times New Roman 12, interlineado de 1,5 en texto corrido (sin negritas, cursivas, viñetas ni otros elementos de formato especial), y con una extensión máxima de 40000 caracteres (espacios incluidos).
 3. Los trabajos deberán acompañarse de dos resúmenes (uno en la lengua en la que está escrito el texto y otra en inglés) de un máximo de 10 líneas cada uno, y de una breve nota biográfica del autor.
 4. El título del artículo será en negrita y sin mayúsculas. Los apartados serán en negrita y mayúscula. En el caso de que haya subapartados, serán en cursiva, sin negrita y sin numeración.
 5. La bibliografía tendrá que presentarse de la siguiente forma:

LAMO DE ESPINOSA, E. (1987): "El estatuto teórico de la sociología del conocimiento", REIS, 40:7-44.

GARCÍA FERRANDO, M. (1986): "La encuesta", en M. García Ferrando, J.Ibáñez y F.Elvira (comp), El análisis de la realidad social. Madrid, Alianza; pp.141-170.

BELTÁN, M. (1990), La realidad social. Madrid, Tecnos.

 1. Dentro del texto, las citas se harán de la forma siguiente: (Picó 1990:15).
 2. Los autores recibirán gratuitamente las separatas y un ejemplar del número de la revista donde se publique el artículo.

8.      El Consejo de Redacción decidirá, en base a la evaluación realizada por dos expertos independientes,  la publicación o no de los trabajos y lo comunicará a los autores en un plazo máximo de 12 meses (a partir de su recepción en la Revista), indicando el número en el cual será editado.

9.      Ocasionalmente, Arxius de Ciències Socials publica dossiers monográficos siguiendo el protocolo siguiente: Arxius encarga a una o diversas personas (el editor, a partir de ahora) la coordinación de un dossier sobre una temática determinada. A continuación, y a partir de los medios científicos pertinentes se difunde la invitación a especialistas en el tema a participar, con un texto consensuado con el editor, a que  envíen originales para ser examinados para su publicación. Los trabajos recibidos, tanto como respuesta a la llamada pública como a petición directa del editor, son sometidos a una doble evaluación por expertos externos, en base a la cual el comité de dirección, en coordinación con el editor, decide los originales que serán finalmente publicados. La selección de los artículos que integren los dossiers monográficos de Arxius responde pues, a los mismos criterios de revista arbitrada que los números ordinarios

 

Enviar originales a:

REVISTA ARXIUS, DEPARTAMENT DE SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL, FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS (Universitat de València), Edifici Oriental, Avda. dels Tarongers, s/n 46022 VALÈNCIA

 

[Inici] [N. 1] [N. 2] [N. 3] [N. 4] [N. 5] [N. 6] [N.7] [N.8] [N. 9] [N. 10] [N. 11] [N. 12/13] [N. 14] [N. 15] [N. 16] [N. 17] [N. 18] [N. 19] [N. 20] [N.21] [N.22] [N.23]

[Números en projecte]  [Subscripció] [Normes de col·laboració] [Comité Científic]