Condicions meteorològiques.

PEDREGUER (Marina Alta)
ELEV: 54 m.  LAT: 38° 47' 26" N  LONG:  0° 02' 21" E

Condiciones meteorológicas.
Weather conditions.

01/05/17
2:13
( 0:13 UTC)
Alba

7:02

Vespre

20:52

Amanecer Anochecer
Sunrise Sunset

Temperatura

(19.6 °C @ 0:00)
17.7 °C
(17.7 °C @ 2:13)

Humitat

(59 % @ 0:16)
58 %
(54 % @ 1:08)

Baròmetre

1014.2 hPa
(Rising Rapidly)

Temperatura Humedad Barómetro
Temperature Humidity Barometer

Punt de rosada

9.3 °C

Direcció del vent

WSW (248º)

Velocitat del vent

(19.3 km/hr @ 1:07)
0.0 km/hr
(3.2 km/hr)

Punto de rocío Dirección del viento Velocidad del viento
Dewpoint Wind direction Wind speed

Índex de calor

(19.4 °C @ 0:00)
17.1 °C

Sensació de fred

17.7 °C
(17.8 °C @ 1:43)

Pluja avui

(0.0 mm/hr @ ----)
0.0 mm
(0.0 mm/hr)

Índice de calor Sensación de frio Lluvia hoy
Heat index Wind chill Today's rain

Índex THW

17.1 °C

Pluja aquest mes

0.0 mm

Pluja aquest any

424.2 mm

Índice THW Lluvia este mes Lluvia este año
THW index Month rain Year rain

Radiació solar

(0 W/m² @ ----)
0 W/m²

Índex UV

(0.0 @ ----)
0.0

Densitat del aire

1.2013 kg/cu.m

Radiación solar Índice UV Densidad del aire
Solar radiation UV Index Air density


Amb gràfiques actuals: 1 - 2 - 7 dies - Comp. 1 dia Con gráficas actuales: 1 - 2 - 7 dias - Comp. 1 día With current plots: 1 - 2 - 7 days - Comp. 1 day

Predicció Davis
Predicción Davis
Davis Forecast
Parcialment nuvolós i més fred.
Parcialmente nuboso y más frio.
Partly cloudy and cooler.

Fases de la lluna
Fases de la luna
Moon phases
Quart creixent (Creixent il.luminant)
Cuarto creciente (Creciente iluminante)
Waxing Crescent

Última pluja (> 1mm/hr)
Última lluvia (> 1mm/hr)
Last rain (> 1mm/hr)
2017-04-28 @ 07:13:00
(2 d. 18:58:46 h.)


Ajuda i glossari Ayuda y glosario Help and glossary

Dades disponibles Report NOAA: mensual - mes anterior - anual
Dades rebudes - Tabla de dades diaria - semanal
Consulta base de dades.
Gràfiques ùltim: dia - setmana - mes - any - any (mitjanes diaries)
Climogrames: recents - Clasics anuals - anuals
Comparació Pedreguer - Moraira (Teulada) - Gata de Gorgos
Tabla de comparació anual - Gràfiques de comparació anual - Gràfiques d'anomalies mensual
Gràfiques 3D mitjanes hora/dia: setmana - mes - any
Distibució horaria: Màximes - Mitjanes - Mínims
Any hidrològic: 2016/17 - 2015/16 - 2014/15 - 2013/14 - 2012/13 - 2011/12 - 2010/11 - 2009/10 - 2008/09 - 2007/08 - 2006/07 - 2005/06 - 2004/05
Top10 - Mitjanes fins avui
Vent - Vents (gràfiques polars)
WeatherLink: Resúm actual - Condicions actuals - Màxims i mínims (mensual i anual)

Datos disponibles Reporte NOAA: mensual - mes anterior - anual
Datos recibidos - Tabla de datos diaria - semanal
Consulta base de datos.
Gráficas última: día - semana - mes - año - año (medias diarias)
Climogramas: recientes - Clàsics anuales - anuales
Comparación Pedreguer - Moraira (Teulada) - Gata de Gorgos
Tabla de comparación anual - Gráficas de comparación anual - Gráficas de anomalias mensuales
Gráficas 3D promedios hora/dia: semana - mes - año
Distibución horaria: Máximas - Promedios - Mínimas
Año hidrológico: 2016/17 - 2015/16 - 2014/15 - 2013/14 - 2012/13 - 2011/12 - 2010/11 - 2009/10 - 2008/09 - 2007/08 - 2006/07 - 2005/06 - 2004/05
Top10 - Promedios hasta hoy
Vientos - Vientos (gráficas polares)
WeatherLink: Resumen actual - Condiciones actuales - Máximos y mínimos (mensual y anual)

Available data NOAA report: monthly - Last month - anual
Received data - Daily data table - Weekly
Database query.
Plots last: day - week - month - year - year (daily average)
Climograms: near - Classic year - yearly
Pedreguer - Moraira (Teulada) - Gata de Gorgos compare
Anual compare table - Anual compare plots - Monthly anomaly plots
Plots 3D average hour/day: week - month - year
Hourly distibution: Highs - Average - Lows
Hydrologic Year: 2016/17 - 2015/16 - 2014/15 - 2013/14 - 2012/13 - 2011/12 - 2010/11 - 2009/10 - 2008/09 - 2007/08 - 2006/07 - 2005/06 - 2004/05
Top10 - Till today averages
Wind - Wind (polar plots)
WeatherLink: Actual summary - Actual conditions - Highs and lows (monthly and anual)

Aquestes dades son enregistrades mitjansant una estació meteorològica Davis Vantage Pro 2 Plus cada 2.5 segons i actualitzats cada 5 minuts. Les dades son alimentades a la xarxa de localització de radioaficionats APRS i a Wunderground.com cada 5 minuts. La precisió de les mesures es pot consultar açi

Estos datos son registrados mediante una estación meteorológica Davis Vantage Pro 2 Plus cada 2.5 segundos y actualizados cada 5 minutos. Así mismo son alimentados a la red  de localización de radioaficionados APRS y a Wunderground.com cada 5 minutos. La precisión de las medidas se puede consultar aqui

This data are recorded with a weather station Davis Vantage Pro 2 Plus each 2.5 seconds and renewed each 5 minutes. Also this data are feed to the amateur radio positioning network APRS and Wunderground.com each 5 minutes. The data accuracy can by read there


Recullen aquestes dades meteorològiques
Recogen estos datos meteorològicos
Get this meteorological data
meteoclimatic
APRS
Wunderground.com
CEAMET
Awekas.at

Mapes
Mapas
Maps
Meteosat
NOAA
wetterzentrale
EUMETSAT

Prediccions
Predicciones
Forecast
AEMET - Agencia Estatal de Meteorología - Pedreguer
MeteoCat - Servei Meteorològic de Catalunya
AENA - Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

Fenomens
Fenomenos
Phenomena
Downburst (INM, pdf) : 5-9-2003
Eclipsi anul·lar - Eclipse anular - Anular eclipse: 3-10-2005
Gota Freda - Gota fría: 11,12 -10-2007

Registres històrics de pluges CAPP
Registros históricos de lluvia CAPP
CAPP rain historical records
Pluja indrets/partides de Pedreguer 2016 (pdf)
Pluja indrets/partides de Pedreguer 2015 (pdf)
Pluja indrets/partides de Pedreguer 2014 (pdf)
Pluja indrets/partides de Pedreguer 2013 (pdf)
Pluja indrets/partides de Pedreguer 2012 (pdf)
Pluja indrets/partides de Pedreguer 2011 (pdf)
Pluges mensual a Pedreguer 2016 (pdf)
Pluges mensual a Pedreguer 2015 (pdf)
Pluges mensual a Pedreguer 2014 (pdf)
Pluges mensual a Pedreguer 2013 (pdf)
Pluges mensual a Pedreguer 2012 (pdf)
Pluges mensual a Pedreguer 2011 (pdf)
Pluja Pedreguer 1989-2016 (pdf)

Mapa de pluges a Pedreguer (Nico Vives - geomap)
Mapa de lluvia en Pedreguer (Nico Vives - geomap)
Pedreguer rain chart (Nico Vives - geomap)
2016 (gif) - Blog geomap Paisatgisme i Estudis Mediambientals

Altres estacions meteorològiques interesants
Otras estaciones meteorógicas interesantes
Other interesting weather stations
Ajuntament de Pedreguer - inforatge
Teulada-Garganta - Carlos E. Femenia
Calp - Aguas de Calpe
Pedreguer (Cami del Mig) - Jose M. Infantes
El Verger - Jose M. Infantes
Xàbia (Alicante) - Toni Bolufer
Associació Valenciana d'aficionats a la meteorologia AVAMET

Ajuda i glossari Ayuda y glosario Help and glossary

Per qualsevol altra informació, contacteu amb jose.m.femenia@uv.es
EA5DFV
disponible IPv6 available
disponible PDA/GPRS RSS available
Credits

Recepció de dades wireless
Para cualquier otra información, contacte con Recepción de datos wireless
For any other information, contact with Wireless data reception