Logo de la Universitat de València Logo Innocampus Logo del portal

CONCURS D'IMATGES- INTERDISCIPLINARIETAT EN LA CIÈNCIA

1.- OBJECTE DEL CONCURS

L'objecte de la present convocatòria és fomentar la interdisciplinarietat en la ciència entre els alumnes de la Universitat de València. Per a això, el projecte INNOCAMPUS EXPLORA desitja dotar de tres premis a grups interdisciplinaris d'alumnes que realitzen d'una a tres imatges acompanyades d'un text on es reflectisca la necessària interdisciplinarietat que requerix la ciència als nostres dies. La decisió del jurat tindrà en compte la votació en xarxes socials dels treballs presentats.

2.- TEMÀTICA

Els treballs presentats hauran de reflectir la interdisciplinarietat en la ciència, deixant absoluta llibertat en la manera en que els grups participants decidisquen fer-ho.

3.- PARTICIPANTS

Podrà participar qualsevol grup d'entre 3 i 5 estudiants de la Universitat de València, independentment de les facultats a què pertanguen, davall la condició que almenys tres dels membres pertanguen a distintes titulacions (ja siguen de Graus o Màsters) de la Universitat de València.

Els participants d'un grup no poden formar part d'un altre i només es pot presentar un treball per grup.

Es desestimaran els treballs presentats que no complisquen qualsevol dels requisits d'aquesta convocatòria.

4.- INSCRIPCIÓ

Els grups que desitgen participar hauran d'omplir el formulari habilitat al efecte https://goo.gl/forms/G5oRDTT974YOqS6g2, on s'informarà dels participants que formen el grup, de les titulacions que pertanyen i el nom del grup. La data límit d'inscripció és 26 DE MARÇ 2 D'ABRIL DE 2017.

L'equip d'INNOCAMPUS EXPLORA ajudarà a aquella/es persona/es interessada/es a participar en el concurs però que no reunisquen un grup amb les característiques descrites. Per a això, els interessats hauran d'enviar un correu a innocampus@uv.es amb l'assumpte següent: “Concurso de imágenes – grupo incompleto”. En el correu s'indicarà quantes persones estan interessades, a quina facultat pertanyen i si hi ha alguna preferència quant a la facultat/titulació de pertinença de la/es persones que falte/n. L'Organització del concurs assignarà al grup la gent necessària de la manera més acord possible a les exigències descrites en el correu.

La web www.uv.es/innocampus i les xarxes socials d'innocampus també poden servir de plataforma per a buscar grups interdisciplinaris que complisquen les exigències del concurs.

5.- QUÈ ENVIAR

Per a participar en el concurs s'haurà d'enviar entre un mínim d'una imatge i un màxim de tres, les quals respectaran en conjunt una mateixa unitat temàtica. Les imatges seran acompanyades d'un únic text explicatiu de fins a tres-centes paraules en el qual es basarà el jurat per a comprendre millor la relació entre les distintes imatges enviades. El grup participant ha de triar un lema del treball presentat de no més de 10 paraules que inclourà en el seu text explicatiu i que servirà com a resum del seu treball. Les imatges enviades poden ser fotografies o muntatges realitzats amb programes informàtics però sense afegir text de cap tipus. A més a més, tot el material que s'utilitze ha de ser original.

6.- FORMAT DEL MATERIAL I FORMA D'ENVIAMENT

S'enviarà el material UNA VEGADA EL GRUP ESTIGA INSCRIT COM S'INDICA ANTERIORMENT. El conjunt d'imatges amb què es desitge participar s'enviarà per correu electrònic a la direcció innocampus@disco.uv.es especificant en l'assumpte “Concurs imatges - Nom del grup”

El nom de l'arxiu de cada imatge serà el nom del grup seguit de la numeració de la mateixa de l'1al 3. Les imatges estaran en format .jpg o png. Les dimensions recomanades són les estàndard d'un A4 apaïsat (29,7x21 cm) però hi ha llibertat per a modificar-les si es considera necessari.

En eixe mateix correu anirà adjunt un arxiu de text en format .doc o .odt o .txt que contindrà l'explicació de les fotografies en relació al tema del concurs així com el lema del treball presentat (màxim tres-centes paraules). El nom de l'arxiu del document serà el nom del grup seguit de “- text”. El correu en total no ha de superar els 25 Megabytes.

Es permet l'enviament de material fins al 26 DE MARÇ 2 D'ABRIL DE 2017 (23:59 h).

 

Per exemple: imaginem que un grup vol participar cridant-se “científics del moment” amb tres imatges.  

1- Primer: inscripció en formulari https://goo.gl/forms/G5oRDTT974YOqS6g2

Nom del grup: científics del moment

2- Segon: enviament al correu innocampus@disco.uv.es:

-Assumpte del correu:

Concurs imatges - Científics del moment

-Adjunts del correu:

Científics del moment1.jpg

Científics del moment2.jpg

Científics del moment3.jpg

Científics del moment - text.doc

7.- PROCÉS DE SELECCIÓ DE PREMIATS

Tots els treballs presentats s'exposaran en les xarxes socials d'INNOCAMPUS (consultar www.uv.es/innocampus) per a la seua difusió i per a comptabilitzar els “m'agrada” obtinguts per cada un d'ells, i el resultat obtingut al finalitzar el dia 24 d'abril de 2017 constituirà un 40% del procés de selecció. Segons els “m'agrada” aconseguits, es numeraran els treballs i rebran puntuació en funció de l'orde obtingut.   

El 60% restant serà la votació emesa per un jurat que estarà compost per 2 PDI i 2 alumnes triats per INNOCAMPUS de cada centre del Campus Burjassot-Paterna. La decisió del jurat serà inapel·lable. Es valorarà especialment aquells grups que mostren de millor manera la interdisciplinarietat de la ciència

8.- PREMIS

El premi consistirà en cupons descompte en La Tenda de la Universitat de València així com un diploma acreditatiu del premi aconseguit.  

1er premi: 300 € en cupons descompte

2n premi: 150 € en cupons descompte

3er premi: 75 € en cupons descompte

Els integrants dels grups guanyadors poden distribuir el premi en el nombre de cupons que desitgen tenint en compte que el valor d'un únic cupó no pot sobrepassar els 100 euros.

Es comunicarà als guanyadors la data d'entrega de premis. Almenys un dels participants haurà d'assistir a l'esdeveniment.

9.- EXPOSICIÓ DELS TREBALLS

Els participants assumixen que INNOCAMPUS té potestat per a exposar els treballs presentats per a promocionar la interdisciplinarietat científica. Es contempla l'exposició dels treballs premiats i/o presentats en activitats científiques com EXPOCIENCIA així com en exposicions que es realitzen en els centres del Campus Burjassot-Paterna.