Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Mediació, Arbitratge i Gestió de Conflictes en Dret Privat Logo del portal

Màster Universitari en Mediació, Arbitratge i Gestió de Conflictes en Dret Privat

La potencialitat del màster està en consonància clara amb la demanda social que té en l’actualitat el dret privat, la resolució alternativa de controvèrsies, inclòs el seu marc d’internacionalització, especialment en els àmbits familiar i comercial. Així, en l’àmbit de la mediació, l’observació actual de les relacions socials permet advertir, en primer lloc, la seua creixent conflictivitat, i en segon lloc, la necessitat d’ensenyar als ciutadans a atendre la solució d’aquests, abans que fomentar el seu constant recurs als òrgans jurisdiccionals. En aquest sentit s’expressa el Llibre verd de la UE (COM 2002/196) sobre modalitats alternatives de solució de conflictes en l’àmbit del dret civil, i a aquest fi s’orienta el desenvolupament de la mediació. A més ja existeixen dues recomanacions de la Unió Europea que pretenen que els estats membres fomenten la solució alternativa de conflictes, posant una atenció especial en la mediació per a l’àmbit dels conflictes familiars.

La mediació és una de les diferents tècniques o eines de resolució de conflictes i els seus resultats es mostren idonis per a la seua aplicació a l’àmbit dels conflictes civils (familiars, intergeneracionals, escolars i d’integració social). Aquest tipus de problemes civils presenten un perfil específic, per això exigeixen una atenció precisa, a la qual jutges i tribunals no sempre poden oferir la solució més adequada. Es busca com a objectiu analitzar la mediació com a eina útil i eficaç en la resolució extrajudicial de conflictes i poder descobrir-ne tota la virtualitat pràctica. La figura de la mediació es presenta com una eina que pot resultar clau per a l’entesa de les parelles que afronten una crisi matrimonial en el nou marc del dret de família.

En una societat moderna, tan exposada al conflicte, es reclama el suport per a l’estudi d’instruments moderns i eficaços que puguen desactivar-lo, com ara la mediació. La mediació com a sistema que assisteix les parts en les tasques de comprendre la seua disputa, millorar la seua comunicació, tractar-la i trobar un acord que promoga la convivència respectuosa i pacífica, entre elles. També resulta necessari l’estudi i la difusió de la figura i la tasca del mediador com un tècnic ben preparat, un tercer neutral i imparcial en un conflicte aliè, que desplegarà tota la seua activitat i el seu interès a aconseguir l’entesa entre les parts i reflectir-ho en un acord comú en què són els interessats mateixos els que troben i assumeixen la solució dels seus problemes. D’altra banda, apareix l’arbitratge, que naix de l’acord o del conveni arbitral pel qual les parts d’una controvèrsia decideixen que la controvèrsia siga resolta per un tercer, d’acord amb criteris jurídics (arbitratge).