Logo de la Universitat de València Logo Centre de Formació i Qualitat Logo del portal

Oferta de formació transversal dels Programes de Doctorat. Curs 2020-2021

Per encàrrec de l’ Escola de Doctorat de la Universitat de València, el Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) gestiona la inscripció a les activitats formatives transversals dels Programes de Doctorat regulats a l'empara del Reial decret 99/2011.

Període d'inscripció del curs acadèmic 2020-2021

El període d'inscripció de les activitats formatives transversals del curs acadèmic 2020-2021 romandrà obert des de les 10 hores del dia 3 de desembre fins a les 14.00 hores del 18 de desembre de 2020.

 

Què són les activitats formatives de caràcter transversal?

Si bé l'activitat essencial del doctorat és la investigadora, els programes de doctorat inclouen altres activitats formatives que comprenen tant la formació transversal com la formació específica de l'àmbit de cada programa.

Per a conèixer les activitats obligatòries i optatives reconegudes per cada programa de doctorat, la seua durada o càrrega equivalent en hores i el nombre mínim d'hores que ha de realitzar, el/la doctorand/a ha de consultar la pàgina web del programa (apartat «Estructura», subapartats «Activitats transversals» i «Activitats específiques») i les indicacions de la seua Comissió Acadèmica i el seu tutor o tutora.

Per al cas de les activitats formatives transversals, cada curs acadèmic l'Escola de Doctorat aprova l'oferta general i la publica en la seua pàgina web. 

Les activitats transversals aprovades s'ofereixen en una o més edicions, depenent del nombre d'estudiants previst, amb diferents dates, perfils i idiomes. Totes les edicions es cursen en modalitat a distància (en línia), tenen una durada equivalent a 15 hores i s'imparteixen a través de l'Aula Virtual de la UV (https://aulavirtual.uv.es) durant aproximadament tres setmanes.

 

Inscripció

Del 3 de diciembre a las 10 horas hasta el 18 de diciembre a las 14 horas.

Web de inscripción: https://ir.uv.es/bOnWiB5

La inscripció en les activitats formatives transversals és gratuïta i actualment es realitza a través de la plataforma informàtica del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa  (SFPIE) (a la qual s'accedeix MOLT IMPORTANTamb l'usuari i contrasenya d'estudiant UV) durant el període de sol·licitud aprovat per l'Escola de Doctorat i anunciat cada curs acadèmic en la seua pàgina web.

De forma prèvia a la inscripció, és important consultar l'oferta aprovada en el curs acadèmic i planificar les activitats i edicions específiques de les mateixes que desitja cursar, tenint en compte els següents aspectes:

  • Cada estudiant pot inscriure's en una única edició de cada curs (per exemple, el curs codi 50000 “Redacció d’articles científics” té 13 edicions; l’alumnat podrà inscriure’s tan sols en una d’aquestes). Si no supera l'activitat amb APTE/APROFITAMENT, no podrà tornar a cursar-la fins al següent curs acadèmic. 
  • En la descripció de cadascuna de les edicions s'especifiquen les dates, l'idioma de treball i, si escau, el perfil d'estudiant al què es dirigeix per àrees acadèmiques (el curs “Redacció d’articles científics”, es distribueix en àrees de coneixement)

 

LISTA DE ESPERA DE LAS ACTIVIDADES TRANSVERSALES

En el cas que no queden places disponibles en cap de les edicions d’una activitat transversal en la que l’alumne/a vulga inscriure’s, aquest es podrà inscriure en l’edició anomenada “Llista d’espera”, ofertada en cadascuna d’aquestes activitats.

En l’apartat Catàleg activitats transversals es pot consultar el nom de l’edició assignada, per a cada activitat, a la llista d’espera, que sempre té la mateixa denominació: “Llista d’espera”.. seguit del nom de l’activitat transversal de doctorat corresponent. Exemple: “Llista d’espera Redacció d’articles científics”

MOLT IMPORTANT:  Cal tenir en compte que no és possible inscriure’s a la llista d’espera d’una activitat si prèviament el/la doctorand/a ja s’ha matriculat en una edició d’aquesta activitat. 

Una volta finalitzat el període d’inscripció, l’Escola de Doctorat valorarà les sol·licituds de llista d’espera, prioritzant als doctorands i doctorandes que es troben en els darrers anys del seu doctorat, als que tractarà d’ubicar en les activitats transversals sol·licitades, sempre que aquestes siguen requerides pel seu programa de doctorat i necessàries per a completar la seua formació.

La gestió de les llistes d'espera es farà exclusivament a través dels grups de llista d'espera ja esmentats. No es gestionaran a través del correu electrònic.

 

Actividades de formación transversal de doctorado 2020-2021

 

Codi 

Nom

Valencià

Castellà

Anglés

50000

La redacció d’articles científics

2

9

2

50001

Cites i impacte: avaluació de l’activitat investigadora en Ciències de la Salut 

1

5

1

50002

Refworks 2.0 per a la gestió de la bibliografia en  Ciències i Ciències de la Salut

2

2

1

50003

La convocatòria d’ajudes a la investigació

1

2

1

50017

Habilitats d’expresió i argumentació oral

2

5

1

50019

El movimient open en la ciència i la investigació

 

1

 

50020

Cites i impacte: avaluació de la activitat investigadora en Humanitats i Ciències Socials

1

4

1

50021

Refworks 2.0 per a la gestió de bibliografia personal en Humanitats i Ciències Socials

1

3

1

50022

Avaluació de l’actividad investigadora i publicació científica en obert

2

2

1

50023

La transferència dels resultats d’investigació

2

2

1

50024

Estratègies per a la inserció  laboral. Anàlisi curricular i procesos de selecció

 

1

 

50386

Anàlisi de gènere en la investigació

 

1

 

  Total d'activitats

14

37

10

 

Guia d'inscripció

En el següent document pot trobar la guia d'ajuda per a la inscripció en activitats formatives transversals:

>> Guia d’inscripció en activitats formatives transversals (pdf) 

 

És important recordar que la forma d'accés als cursos de doctorat serà sempre «Accés per a personal amb usuari i contrasenya de correu activa de la Universitat de València». L'usuari i contrasenya aque cal utilitzar és el proporcionat durant el procés de primera matrícula, és a dir, l'usuari amb el qual els i les estudiants accedeixen al seu compte de correu electrònic de la Universitat, del tipus «usuario@alumni.uv.es»

 

Superació i acreditació

La superació de les activitats transversals la determinarà el professorat d'acord amb els criteris específics que aquest comunicarà a l’alumnat en l'inici de cada edició.

En la plataforma del SFPIE és possible consultar els resultats durant tot el curs acadèmic: http://ir.uv.es/Om6NKUO

Una vegada finalitzada la totalitat dels cursos oferts en cada curs acadèmic, durant el mes de juliol de 2020 es traslladarà la informació a l'expedient de l'Escola de Doctorat. Fins eixe moment la informació no estarà actualitzada en l’expedient de l’alumne/a.

El SFPIE no certificarà en cap circumstància la realització de cap d'aquests cursos, que formen part de la docència reglada de l'alumne o l'alumna de doctorat.