University of Valencia logo Logo Department of Computer Science Logo del portal

CALENDARI MARC PER A LES ELECCIONS AL CONSELL DE DEPARTAMENT

  • November 16th, 2023
Image de la noticia
CALENDARI MARC PER A LES ELECCIONS AL CONSELL DE DEPARTAMENT
Data     de     la convocatòria - El/la Director/a del departament convoca les eleccions previ acord del Consell de Departament.
20/11/2023 - Exposició del cens.
- S'obri el termini de presentació de candidatures, de reclamació al cens i del vot anticipat.
22/11/2023 - Finalització del termini de presentació de candidatures i de reclamació al cens.
-  El/la  Director/a  del  departament  estableix  el  nombre  de  meses  electorals, designa els seus membres i els comunica la seua designació.
24/11/2023 -  La  Junta  Electoral  resol  les  reclamacions  al  cens  i  comunica  les  eventuals modificacions dels censos al/la Director/a del departament, amb la qual cosa els censos passen a definitius.
- El/la Director/a del departament proclama provisionalment les candidatures.
27/11/2023 - Finalització del termini per a esmenar els defectes advertits a les candidatures.
- El/la Director/a del departament proclama definitivament les candidatures
-  En  els  casos  prevists  en  l'art.  15.1  del  Reglament  Electoral  General,  el/la Director/a del departament suspèn el procediment electoral i fa la proclamació automàtica sense votació
28/11/2023 -  Fi  del  termini  per  a  justificar  la  impossibilitat  de  formar  part  de  les  meses electorals.
29/11/2023 - Finalització del termini de la votació anticipada.
- Finalització del termini per a ratificar la presentació de la candidatura.
Votació
30/11/2023
- Constitució de les meses electorals.
- Votació
- Escrutini
01/12/2023 - El/la Director/a del departament resol els possibles casos d'empat mitjançant sorteig, que tindrà caràcter públic i que es realitzarà en (indicar lloc i hora).
- El/la Director/a del departament proclama provisionalment els resultats.
05/12/2023 - Finalització del termini de presentació, davant la Junta Electoral de la Universitat, de possibles reclamacions a la proclamació provisional dels resultats.
08/12/2023 -  La  Junta  Electoral  de  la  Universitat  resol  les  possibles  reclamacions  i  el/la Director/a del departament proclama definitivament els resultats.
NOTA: Per qüestions d'operativitat, els terminis fixats en aquest calendari estan ajustats per al cas que les eleccions se celebren en dijous.
Aquest calendari és només orientatiu, encara que sempre hi ha que respectar el mínim de 10 dies naturals entre la votació i l'exposició del cens. Termini establert en l'últim paràgraf de l'article 6.2.2