University of Valencia logo Logo Department of Computer Science Logo del portal

Resolució proclamant sense elecció

  • November 28th, 2023
Image de la noticia

29. Resolució proclamant sense elecció
En/Na Enrique Navarro Camba com a responsable del col·legi electoral (indicar-ho i, si escau, concretar el col·lectiu en el qual es produeix el fet)
Departament d’Informàtica
en les eleccions a (indicar-ho):
Estudiants
Faig constar que havent finalitzat el termini de presentació de candidatures en l'esmentat procés electoral, en el col·legi abans mencionat s'ha proclamat definitivament un nombre de candidats i candidates igual o inferior al nombre de places a elegir.
En conseqüència, en virtut de les previsions de l’article 15.1 del Reglament Electoral General de la Universitat de València, suspenc el procés electoral en el col·legi i col·lectiu indicat i, sense necessitat de votació ,perque:
NO HI HA CANDIDATURES
Davant aquest acord, que es comunicarà immediatament a la Junta Electoral competent en aquest procés, es pot recórrer conforme a l'article 18 del Reglament Electoral General de la Universitat de València davant l'esmentada Junta, recurs que s'haurà d'interposar en el termini de dos dies.
En Burjassot .a 28..de Novembre.de 2023