Logo de la Universitat de València Logo Departament de Dret Financer i Història del Dret Logo del portal

Organització

El director o la directora del departament és elegit pel consell de departament i nomenat pel rector o la rectora.

Són competències del director o la directora del departament:

  • Exercir la representació del departament.

  • Dirigir, amb l’assistència de la junta permanent, la gestió ordinària del departament.

  • Coordinar i supervisar la docència, l’administració i els serveis del departament, executant i fent complir els acords del consell i, si s’escau, de la junta permanent.

  • Convocar el consell quan ho considere convenient i, en tot cas, quan ho sol·licite, si més no, un 20% dels seus membres.

  • Representar la Universitat de València, per delegació expressa del rector o la rectora, en qualsevol mena d’actes jurídics que afecten les activitats del departament.

  • En general, totes aquelles competències derivades de l’article 22 dels Estatuts de la Universitat de València, tret de les que es reserven expressament al consell o, si s’escau, a la junta permanent.

 

Director:

Vicente Alberto García Moreno

Secretaria:

Yolanda Blasco Gil