Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Història de la Ciència i Documentació Logo del portal

CONVOCATÒRIA ACTE DE PRESENTACIÓ

  • 3 d’octubre de 2023
fachada de la Facultad

CONCURS PER A LA PROVISIÓ DE PLACES DE COSSOS DOCENTS UNIVERSITARIS

Concurs: 43 / 2023 Plaza: 1208 Convocatòria núm.: 181

Categoria: Professor/a Titular d'Universitat Dedicació: T.C.

Resolució: 16 de juny de 2023 BOE: 1 de juliol de 2023

Àrea de coneixement: Història de la Ciència

Departament: Història de la Ciència i Documentació

Centre departament: Facultat de Medicina i Odontologia

Centre adscripció plaça: Facultat de Medicina i Odontologia

Perfil docent: «Enginyeria, societat i universitat». Perfil investigador: «Història de la química».

Es convoca a les persones admeses definitivament al concurs de referència a l'acte de presentació que tindrà lloc el 27 d'octubre de 2023 a les 11 hores, en el Seminari B del departament d'Història de la Ciència i Documentació situat en la Facultat de Medicina de la Universitat de València. El termini per a presentar la documentació prevista reglamentàriament en l'acte de presentació finalitza el dia 24 d'octubre a les 11 hores, 3 dies hàbils abans de la celebració de l'acte de presentació.
Només es presentarà un exemplar de l'historial acadèmic, docent, investigador i de gestió, de les publicacions i documents acreditatius dels seus mèrits i del projecte docent.


El procediment per a adjuntar la documentació està recollit en la “Guia per a la presentació de sol·licituds de participació en convocatòries de places de professorat funcionari”, publicada en la pàgina web del Servei de Recursos Humans PDI https://go.uv.es/m9pgsh8.


L'acte de presentació començarà amb la lectura dels criteris específics de valoració aprovats en l'acte de
constitució, que en qualsevol cas respectaran els criteris generals establits en l'article 6 i l'annex 1 del
Reglament de selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València. En el mateix es
recepcionarà formalment la documentació presentada telemàticament per les persones candidates i es realitzarà,
si escau, el sorteig per a determinar l'ordre d'intervenció d'aquestes. Finalment, s'indicarà la data i hora de començament de la primera prova.

https://webges.uv.es/uvTaeWeb/MuestraInformacionEdictoPublicoFrontAction.do?idEdictoSeleccionado=58678