University of Valencia logo Logo Doctoral Programme in Accounting and Corporate Finances Logo del portal

Programme code: 3176

Regulations: Real Decreto 99/2011

Knowledge branch: Social and legal science

Doctoral website: www.uv.es/doctoradocontabilidadyfinanzas

Organised by:Departament de Comptabilitat

Management Centre:Postgraduate School

Participating Universities:Universitat de València.- Estudi General

Programme Coordinator:Dr. D. Juan Luis Gandía Cabedo

Places available for new students:12 places

Aims: L'objectiu del programa de doctorat és oferir la possibilitat d'obtindre el títol de doctor en el camp de la comptabilitat i les finances corporatives. La investigació en aquest àmbit ha crescut exponencialment en les quatre últimes dècades, sent innombrables les línies d'investigació que s'han anat desenvolupant i que han permés comprendre i analitzar amb fonaments científics, entre altres qüestions, la rellevància que té la qualitat de la informació financera per als agents econòmics i els mercats de capitals, la importància de l'auditoria i el govern corporatiu en el funcionament de les empreses i els mercats financers, els models i processos de valoració d'actius i passius empresarials, o la importància de la informació no financera en la comprensió de l'acompliment empresarial i de la sostenibilitat i la responsabilitat social de les companyies. Aquests estudis de doctorat garanteixen, com a mínim, l'adquisició de les competències bàsiques que figuren en el Marc espanyol de qualificacions per a l'ensenyament superior: comprensió sistemàtica del camp d'estudi i domini de les seues habilitats i mètodes d'investigació; capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial d'investigació o creació; capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes, així com de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement; capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Description:

Aquest programa de doctorat és fruit de l'experiència acumulada des de 1991, quan ja va ser un dels primers programes de doctorat del nostre país a especialitzar-se en l'àmbit de la Comptabilitat. Durant aquestes més de tres dècades, el programa ha format com a doctors tant a professors d'universitats nacionals i estrangeres que desitjaven consolidar la seua posició acadèmica, com a professionals que desitjaven ampliar el seu horitzó de coneixement en el camp propi del programa. Des dels seus inicis s'han titulat més d'un centenar de doctors, i s'han formalitzat diversos convenis de col·laboració amb altres universitats, especialment llatinoamericanes, que han permés internacionalitzar la procedència dels i les estudiants del nostre programa. Així, durant aquest període, a més d'estudiants espanyols, s'han doctorat estudiants procedents de diferents països: Colòmbia, Mèxic, l'Iraq, Veneçuela, l'Argentina, l'Equador, Xile, Cuba, el Perú, el Brasil, l'Uruguai, Portugal, Líbia, Algèria o Romania.

La contribució dels investigadors en l'àmbit de la Comptabilitat i les Finances Corporatives és essencial per a una millora de la competitivitat de les empreses del nostre entorn socioeconòmic i l'eficiència dels mercats financers. Les investigacions més recents en aquest camp estan donant respostes a qüestions tan rellevants des del punt de vista socioeconòmic com l'ús, la valoració i el reconeixement comptable de les criptomonedes, l'impacte de les Fintech en la democratització a l'accés de serveis financers, o la regulació necessària perquè les empreses faciliten informació no financera referida als àmbits mediambientals, socials o de govern corporatiu (ESG). Aquest programa de doctorat està enfocat als camps científics actualment consolidats en l'àmbit de la comptabilitat i les finances corporatives i que estan avalats per associacions privades de gran prestigi a Europa com la European Accounting Association o la European Financial Management Association.

Des del punt de vista de l'interés públic, la importància creixent de la regulació de la informació financera tant en els mercats de capitals com fora d'ells i la seua influència en el comportament dels agents econòmics involucrats ha donat lloc al desenvolupament de significatives àrees d'investigació a les quals el nostre programa intenta contribuir. En concret, el programa s'agrupa dues grans línies d'investigació genèriques i que integren una àmplia varietat de temes d'investigació que donaran lloc a publicacions científiques en revistes pròpies dels camps de coneixement del programa, tant en JCR (WOS) com en SJR (SCOPUS) Les dues grans línies són, i) Auditoria, govern corporatiu i qualitat de la informació financera i no financera; i, ii) Regulació comptable, finances corporatives i economia del comportament.
 

Administrative information: doctorado@uv.es

For academic information contact with: doctorado.contabilidad@uv.es