Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Comptabilitat i Finances Corporatives Logo del portal

S'admeten, de manera preferent, aquells aspirants que tinguen un títol universitari assimilable a la llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses, als graus en Administració i Direcció d'Empreses o Finances i Comptabilitat o la diplomatura en Ciències Empresarials. Si no en tenen, es valorarà que els aspirants hagen cursat, en els estudis universitaris previs, matèries afins al títol, com ara matèries de comptabilitat general, anàlisi comptable, costos o auditoria amb una càrrega lectiva semblant a la prevista en els títols abans esmentats.

En el cas d'estudiants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, els serveis de suport i assessorament de la Universitat de València n’avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, d’itinerari o d’estudis alternatius.

Els aspirants de llengua materna diferent a les pròpies de la Universitat de València, n’han de justificar un nivell de coneixement igual o superior al B2, d'acord amb els paràmetres europeus establerts a aquest efecte. La justificació s’ha de fer a través d'un document acreditatiu o posant-se en contacte amb els directors del màster per tal d'establir un procediment alternatiu. Aquest nivell, d'acord amb les qualificacions lingüístiques que s'estableix en el Marc Comú de Referència de Llengües, ha de garantir que l'estudiant pot seguir els ensenyaments amb garanties i que és capaç d'entendre les idees principals de textos complexos que tracten temes tant concrets com abstractes, fins i tot si són de caràcter tècnic, sempre que estiguen dins del seu camp d'especialització, i que pot produir textos clars i detallats sobre temes diversos, així com defensar un punt de vista sobre temes generals i indicar els pros i els contres de les diferents opcions.