Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Dret, Ciència Política i Criminologia Logo del portal

CALENDARI PROGRAMA DOCTORAT DRET, CIÈNCIA POLÍTICA I CRIMINOLOGIA

El programa té establit un calendari per a determinats tràmits específics, en concret el següent:

 .- Presentació Document Compromis Doctoral estudiants admesos en el curs 2020/2021, fins el 26 FEBRER 2021, document de compromis doctoral

.- Primer període de sol·licituds de reconeixement d'activitats formatives, fins el 16 ABRIL 2021.

.- Segona avaluació anual curs 2019/2020, presentar documents fins el 29 GENERO 2021.

.- Avaluació anual curs 2020/2021, fins el 11 JUNY 2021.

  • Els estudiants que varen iniciar els estudis de doctorat en el curs 2018/2019, hauran de presentar els següents documents fins el 11 de juny de 2021:

o Pla de recerca
o Informe d'anual de seguiment
o Document d'activitats del doctorand
o Si escau, segon període sol·licitar el reconeixement d'activitats formatives.

• Estudiants que van iniciar els seus estudis en cursos anteriors, hauran de presentar els següents documents fins el 11 de juny de 2021:

o Informe d'anual de seguiment
o Document d'activitats del doctorand
o Si escau, segon període sol·licitar el reconeixement d'activitats formatives.
 

.- Segona avaluació anual curs 2020/2021, segona quinzena gener 2022.

Calendari altres tràmits de caràcter ordinari:


No obstant açò, existeixen unes altres tràmits de caràcter ordinari que no tenen una data determinada per al seu inici, com poden ser la sol·licitud de dipòsit de tesi, sol·licitud de modificació del pla de recerca, sol·licitud de pròrroga d'estudis, sol·licitud autorització estada a l'efecte d'obtenir l'esment internacional al títol de doctor, uns altres.


Per a aquest tipus de sol·licituds, no específiques, la comissió acadèmica, en la seua reunió del 18 d'abril de 2018 ha establit els següents terminis de presentació de sol·licituds:


.- Les sol·licituds de dipòsit de tesi doctoral podran presentar-se amb una antelació mínima de 10 dies hàbils al de celebració de la següent reunió de la comissió acadèmica.
.- Les sol·licituds no compreses en el calendari específic del programa de doctorat podran presentar-se amb una antelació mínima de 5 dies hàbils al de celebració de la següent reunió de la comissió. (Altres sol·licituds)


La comissió acadèmica del programa de doctorat Dret, Ciència Política i Criminologia, de forma ordinària celebra reunions els dies 1 i 15 de cada mes, llevat que coincidisquen en dia festius o períodes de vacances.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DURACIÓ DELS ESTUDIS

Opció a temps complet

La duració dels estudis de doctorat, en l'opció a temps complet, serà d'un màxim de tres anys.

La Comissió responsable del programa podrà autoritzar la pròrroga d'aquest termini per un any més, que excepcionalment es podria ampliar per un altre addicional, fins un total improrrogable de cinc anys.

Opció a temps parcial

En el cas d'optar per cursar els estudis en la modalitat de temps parcials, aquests podran tenir una duració màxima de cinc anys des de l'admissió.

En aquest supòsit, la pròrroga podrà autoritzar-se per dos anys més que, de forma excepcional, podria ampliar-se per una altre any, fins un total imporrogable de huit anys.

Els terminis es comptabilitzen des de la data d'admissió al programa fins la sol·licitud d'autorització del dipòsit de la tesi doctoral.

Seqüenciació temporal

Primer any del programa
 

Última actualització 5 juny 2020