Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

Reglament sobre depòsit, avaluació i defensa de la tesi doctoral       

(CG 29-XI-2011. Modificat CG 28-II-2012. Modificat en CG 29-X-2013. Modificat CG 28-VI-2016. Modificat CG 31-X-2017)

 Convocatòria de l’acte de defensa de la tesi doctoral
1. El president o la presidenta del tribunal convoca l’acte de defensa de la tesi. El secretari o la secretària ha de comunicar la convocatòria amb una antelació mínima de 7 dies naturals a la realització de l’acte, tant als membres del tribunal com al centre on estiga adscrit el programa de doctorat perquè, amb un mínim de 7 dies naturals, s’anuncie la defensa de la tesi en el tauler d’anuncis del centre i en el tauler d’anuncis electrònic oficial de la Universitat de València.
2. L’acte de defensa de la tesi doctoral s’haurà de realitzar en un termini màxim de tres mesos comptadors a partir de l’endemà de la notificació al president o la presidenta del tribunal de la seua designació, tret de circumstàncies excepcionals apreciades per l’Escola de Doctorat.