Centre idiomes UVUniversitat de València Logo del portal

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT CURSOS DEL CENTRE D’IDIOMES UV

Deure d'informació

El responsable del tractament de les dades tractades en l'aplicació de cursos Centre d’Idiomes UV, (d'ara en avant CdIUV) és la Universitat de València-Estudi General (d'ara en avant la UV). Les dades personals es tractaran amb la finalitat de gestionar la participació en els cursos del CdIUV: gestió econòmica-administrativa, emissió de certificats.

Les dades del responsable del tractament  són les següents:

Edifici de Rectorat
Av. de Blasco Ibáñez, 13
46010 València
NIF: Q-4618001D
Delegat de Protecció de dades: professor doctor Javier Plaza Penadés
Correu electrònic: lopd@uv.es

 

El Centre d’Idiomes UV és l'encarregat del tractament de les dades en virtut de l'encàrrec realitzat al seu favor per part de la UV per a la gestió de cursos de diferents serveis i programes.

Les dades del encarregat del tractament  són les següents:

           Centre d’Idiomes UV

            c/ Serpis, 25

46022 València
NIF: B- 96871504
Delegat de Protecció de dades de la Universitat de València: professor doctor Javier Plaza Penadés
Correu electrònic: lopdcdi@uv.es

 

Aplicació informàtica de cursos

La inscripció de l'usuari en l'aplicació de cursos del CdIUV li permet disposar d'una àrea privada en la qual podrà consultar i editar les seues dades personals mitjançant l'accés amb nom d'usuari i contrasenya.

 

Finalitat del tractament i base legal

Finalitat 1: gestió econòmica-administrativa dels cursos gestionats. Base legal: Consentiment de l'interessat/da. Acceptació de les condicions legals.

Finalitat 2: gestió acadèmica i emissió de certificats d'assistència i aprofitament dels cursos.
Finalitat 3: Control de la pandèmia mitjançant un registre d'assistents que es posarà a la disposició de les autoritats sanitàries si així ho van requerir. Base legal: article 6.1.e) del RGPD: garantia de l'interés públic de control de la pandèmia i el compliment de les obligacions legals imposades pel Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i per la RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l'Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront del Covid-19.
Finalitat 4: difusió dels cursos mitjançant la possible captació i enregistrament de les imatges de les persones assistents en els cursos ja siguen en format presencial, informant prèviament en tot cas. Base legal: Consentiment de l'interessat/da.

 

Garantia dels drets de les persones interessades

Les persones usuàries que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les seues dades personals, i la rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades

 

poden exercir els seus drets mitjançant l'enviament d'un escrit dirigit al Centre d’Idiomes de la Universitat de València, Carrer Serpis, 25, (46022) de València, o a través de la següent adreça de correu electrònic: lopdcdi@uv.es, sempre que la petició es realitze des del compte de registre que consta en la nostra base de dades o a través de l'Aplicació de Cursos.

 

Destinataris de les dades

Es preveuen les següents comunicacions de dades:

  1. A l'entitat bancària per a la gestió dels pagaments que corresponguen.
  2. Als professors dels cursos.
  3. Les establides per obligació legal.

 

Conservació de les dades.

Finalitat 1,2 i 3: Les dades es conservaran durant la vigència del contracte fins a la baixa voluntària que exercisca l'/la usuari/a des de l'àrea privada de l'aplicació o mitjançant l'exercici del dret de cancel·lació.

Finalitat 2: Les dades es conservaran pel temps legalment establit per a la finalitat perseguida i una vegada oficialment conclosa la pandèmia, pel temps necessari per a cobrir possibles responsabilitats derivades del tractament o comunicació de les dades personals.

D'acord amb la normativa aplicable, les dades personals es conservaran disponibles únicament a la disposició de les autoritats per a determinar responsabilitats legals i pel període de prescripció d'aquestes.
 

Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control

L'autoritat de control competent per a la tutela de drets en relació amb els tractaments és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6. 28001 Madrid, pàgina web: www.aepd.es