Logo de la Universitat de València Logo Fundació General Logo del portal

La FGUV disposa d’una bústia de suggeriments, queixes, reclamacions i felicitacions amb l’objectiu d’establir un mecanisme de comunicació amb les persones usuàries dels serveis gestionats per l’entitat i així conèixer tant el seu nivell de satisfacció com els seus suggeriments referides al funcionament de la FGUV, el que ens permetrà millorar els serveis oferts.

Tots els suggeriments, queixes, reclamacions o felicitacions es formalitzaran mitjançant un formulari que s’enviarà a l´adreça de correu electrònic: fguv@uv.es, a disposició pública, fàcilment accessible, en la web de la FGUV. Si l’adreça de correu no consta en la base de dades de la FGUV, al costat del formulari s’haurà d’acompanyar una fotocòpia del Document Nacional d´Identitat.

Totes les queixes, reclamacions, suggeriments o felicitacions que es reben es registraran en un arxiu que inclourà:

  1. data d’entrada
  2. dades de contacte facilitats
  3. concepte
  4. departament afectat
  5. resposta facilitada 
  6. data de contestació
  • Òrgan competent: la Gerència de la FGUV és l’òrgan competent per a l’atenció, gestió i resposta de tots els enviament que es formulen.
  • Tramitació: Totes les queixes, reclamacions, suggeriments o felicitacions hauran de ser tramitades i no podran quedar sense resposta per la FGUV, havent de contestar el més prompte possible, a través del correu electrònic facilitat per l’usuari o usuaria, i en el termini màxim de 10 dies hàbils des de la recepció del correu electrònic.
  • Comunicació de la queixa a l´Administració competent: La FGUV remetrà la queixa/reclamació a l´Administració competent quan així es preveja legalment*. 

(*) Procediment específic en el CUDAP

La FGUV haurà de notificar la queixa/reclamació formulada a l´òrgan competent de la Direcció Territorial (Secció de Persones amb Diversitat Funcional) en el termini de 10 dies hàbils des de la seua presentació en la FGUV.

La resposta a la queixa/reclamació haurà de notificar-se a la persona usuària i simultàniament a l´òrgan competent de la Direcció Territorial (Secció de Persones amb Diversitat Funcional). La Direcció Territorial de la Conselleria es reserva el termini de 15 dies, per a considerar idònia la resposta donada a la persona usuària, posant-lo, en un altre cas, en coneixement de l´entitat, per a una resposta més adequada. Així mateix, establirà les mesures oportunes.