Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Odontologia Logo del portal

  • CE1: Ser capaços de triar la tècnica o tècniques de laboratori més adequades al problema d´investigació plantejat.
  • CE2: Ser capaços de desenvolupar un raonament lògic i científic en el marc de la investigació odontològica.
  • CE3: Ser competents per a la realització del diagnòstic, una vegada recollits les dades clíniques dexploració del pacient i posteriorment elaborar un disseny terapèutic adequat.
  • CE4: Saber dissenyar experiments útils per a assolir els objectius de l'estudi en la investigació odontològica.
  • CE5: Descriure i sintetitzar adequadament el conjunt de dades observat en l'experiment desenrotllat en el camp de l'Odonto-Estomatología.
  • CE6: Saber analitzar les dades observats, interpretar correctament els resultats i extraure conclusions a partir de la informació estadística obtinguda amb la utilització de paquets estadístics, amb un enfocament dirigit a la investigació odontològica.
  • CE7: Ser competents en la realització d'una busca bibliogràfica en els repertoris de l'àmbit de la investigació en Odonto-Estomatología.
  • CE8: Ser competent a identificar el nivell d'evidència científica atribuïble a les publicacions revisades sobre el tema d'investigació odontològic a desenvolupar.
  • CE9: Ser competents per a la realització d'un treball d'investigació clínic o experimental en el camp de l'Odonto- Estomatologia, plasmar-ho en un document amb la metodologia científica adequada i posteriorment presentar-ho i defendre-ho públicament davant d'un tribunal.
  • CE10: Estructurar un treball científic, metodològicament correcte, publicable en revistes i fòrums odontològics.