Logo de la Universitat de València Logo Fundació General Logo del portal

UVdiscapacitat és un servei de la Universitat de València constituït per un equip multidisciplinari orientat a proporcionar atenció, assessorament i suport en matèria de discapacitat a tota la comunitat universitària. També és membre de UNIDISVAL (Xarxa de serveis universitaris de suport a la discapa- citat de la Comunitat Valenciana) i de SAPDU (Xarxa de serveis universitaris de suport a la discapacitat de les universitats espanyoles).

La Universitat de València ha estat pionera a Espanya en l’elaboració de normatives per a afavorir la integració del personal docent i investigador amb discapacitat. Per acord del Consell de Govern de 28 de març de 2013 (ACGUV 40/2013) s’aprovà un nou Reglament de Mesures per a la Integració del Personal Docent i Investigador amb Discapacitat (modificat ACGUV 30/2014), substituint el primer Re- glament al respecte aprovat el 31 d’octubre de 2007. En l’any 2017 83 PDI foren atesos en la UPD, en referència a l’atenció al PAS amb discapacitat 13.

D’altra banda, també es manté contacte amb diverses associacions i entitats de l’àmbit de la discapa- citat que col·laboren amb aquesta Unitat a través de convenis específics per a atendre les necessitats dels usuaris. A més, hi ha un grup d’estudiants de la Universitat de València compost pel voluntariat.

La trajectòria de la Universitat de València, pel que fa a l’atenció de les persones amb discapacitat, ha estat reconeguda per diverses entitats. D’aquests reconeixements, destaquen: Menció Honorífica per la Defensora de les Persones amb Discapacitat de la CV (2011); Premi “Solidaridad” de la Fundació Asindown (2011); Premi Ability Awards de Telefónica (2012); Premi CERMI (2013), Premi COCEM-  FE (2014), Premi Solidari ONCE (2015), Premi ASINDOWN (2017) i premi “Acció Social” CERMI CV (2019).

Des de l’any 2005 UVdiscapacitat disposa de la Certificació de Qualitat segons la Norma ISO 9001. Aquesta certificació implica un seguiment trimestral de tot el sistema de gestió de qualitat i anualment es duen a terme dues auditories de qualitat que s’han superat satisfactòriament tots aquests anys.

A més, des de 2011, UVdiscapacitat disposa d’una Carta de serveis disponible en quatre versions (tríptic, reduïda, extensa i accessible) i en 3 idiomes (valencià, castellà i anglès).

ACTIVITATS 2019

14.1.- Usuaris / usuàries del servei

La UVdiscapacitat atén principalment l’estudiantat i el professorat amb discapacitat. Ambdós col·lectius són els principals usuaris del servei. No obstant això, també es pot considerar beneficiària del servei la comunitat universitària en general, ja que qualsevol membre de la UV pot sol·licitar informació, asses- sorament o rebre formació en matèria de discapacitat.

A més, el voluntariat de la UVdiscapacitat (compost per estudiants de la UV) rep formació específica en matèria de discapacitat segons les tasques a realitzar. Les accions poden anar des de l’adaptació de material, l’acompanyament, fins al suport acadèmic als usuaris.

Igualment, la UV, a través de la UVdiscapacitat, manté una col·laboració intensa amb associacions i entitats relacionades amb la discapacitat, mitjançant convenis específics per a atendre les necessitats dels usuaris.

14..2.- Estudiantat amb discapacitat de la UV

Pel que fa al nombre de matrícules de l’estudiantat atés a UVdiscapacitat 1.064, la Universitat de València ocupa, des de que existeix un cens al respecte, el primer lloc entre les universitats espanyoles amb formació presencial.

14.3.- Estructura del servei

La UVdiscapacitat s’organitza davall cinc programes que desenvolupen distintes accions per a donar resposta al ventall de necessitats de la comunitat universitària amb discapacitat. Aquests programes es detallen a continuació:

  • Assessorament Psicoeducatiu: ofereix a l’estudiantat amb discapacitat i/o necessitats de suport, assessorament individualitzat. S’avaluen necessitats i es realitzen informes d’adaptació. Les accions que més es realitzen en aquest programa són les d’Assessorament (990 accions). D’altra banda, cal destacar que durant aquest any s’han obert 300 nous expedients i que el nombre d’estudiants amb adaptació curricular és de 188. Es fan dos enviaments d’informació als profes- sors (un per cada quadrimestre), per la qual cosa el nombre d’Informes suposa 185 accions que duu a terme el programa. Cal destacar que enguany s’ha atès a 13 Erasmus incoming i a 162 estudiants no universitari (en les PAU o que demanen informació per a l’accés)
  • Equiparació d’Oportunitats: s’ocupa de gestionar i posar al servei de l’usuari/a els recursos tècnics i personals, com és ara intèrpret de llengua de signes (ILS) o suport al lavabo. 54 persones han rebut suport als exàmens, 18 estudiants/es han tingut adaptacions d’aula i 12 han tingut exàmens adaptats.
  • Sensibilització, Formació i Voluntariat: s’ocupa de la relació amb les associacions i institucions exter- nes a la UV. Gestiona el voluntariat universitari que dona suport a persones amb discapacitat. UVdiscapacitat organitza activitats de sensibilització durant les setmanes culturals i flexibles dels centres de la UV, jornades formatives amb motiu del Dia internacional de les persones amb discapacitat, manté contacte amb les associacions i signa convenis de col·laboració amb entitats de l’àmbit de la discapacitat per promoure els interessos de les persones del col·lectiu a la UV. UVdiscapacitat ha organitzat 21 cursos, ha fet una difusió d’informació en 153 correus electrònics i en xarxes.
  • Accessibilitat Universal: L’objectiu del programa és realitzar les accions pertinents perquè la Universitat esdevinga un entorn on es potencien, i no es limiten, les capacitats de les persones que hi interactuen, sempre atenent les consultes plantejades per la comunitat universitària. Per aquest motiu, s’avaluen les infraestructures i necessitats relacionades amb l’accessibilitat universal, i s’assessora o es realitzen informes pertinents. Entre les accions d’aquest programa, destaca la supervisió del sistema de gestió de l’accessibilitat universal (UNE 170001:2007) implantat a les biblioteques d’Humanitats Joan Reglà i d’Educació Maria Moliner, així com la gestió i coordinació de les accions relacionades amb les auditories d’AENOR.
  • Atenció al PDI i PAS: ofereix assessorament de les mesures integradores de la UV dirigides al personal amb discapacitat i/o amb necessitats específiques de suport. Avalua les necessitats i en gestiona la resolució. Segons les dades de la UV hi ha un cens de 131 PDI i 100 PAS amb discapacitat reconeguda. El nombre de persones usuàries que ha atès UVdiscapacitat és de 97 PDI i 20 PAS.