Logo de la Universitat de València Logo Fundació General Logo del portal

Té per objectiu ajudar en la inserció laboral a tots els estudiants i titulats de la Universitat de València i millorar-ne les possibilitats professionals. Les activitats més destacades de UVocupació durant l’any 2019 són aquestes:

ACTIVITATS 2019

 • Presentació de la nova marca UVocupació, UVempleo i UVjob i del seu nou vídeo institucional.
 • Convocatòria de la primera edició dels Premis UVocupació per a empreses
 • Organització del Fòrum d’Ocupació i Emprenedoria de la Universitat de València.
 • Gestió de 1087 ofertes de treball en el Portal d’ofertes d’ocupació de UVocupació.
 • S’han registrat 3.554 nous usuaris i usuàries en UVocupació.
 • Realització de 26 cursos sobre competències i eines per a la cerca d’ocupació i autoocupació.
 • Realització d’un curs associat al pràcticum “Tres passos cap a la teua inserció professional” en 38 titulacions de la Universitat de València a través de l’aula virtual.
 • S’han realitzat 25 sessions col·lectives en el centres a un total de 840 persones.
 • Conveni amb l’Ajuntament de València per a dur a terme el projecte “Prepara’t per a la cerca d’ocupació 2019”.
 • Publicació del II Estudi d’inserció laboral de graduats i graduades (V estudi de titulats).
 • Continuïtat amb el projecte de l’ANECA per a la creació d’una guia d’autoavaluació en matèria d’ocupació i ocupabilitat.
 • Inici del projecte de la Red Universitària Valenciana d’Ocupació i Emprenedoria (RUVE2) amb la resta d’universitats públiques valencianes, per a l’estudi i anàlisi de l’ocupabilitat i l’ocupació quali- ficada a través del teixit empresarial de la Comunitat Valenciana.

L’any 2019, UVocupació ha du a terme l’adaptació del sistema de gestió de la qualitat (certificat segons la norma ISO 9001:2008) als requeriments de la nova versió de la norma ISO (ISO 9001:2015), renovant el certificat de qualitat segons la norma ISO 9001:2015 per a les activitats següents: estudis d’inserció professional i de la demanda d’ocupadors i servei d’assessorament laboral a estudiants i titulats de la Universitat de València.

16.1.- Indicadors generals d´utilització dels serveis

A continuació presentem un quadre resum amb el nombre d’estudiants, estudiantes, titulats i titulades que han sol·licitat informació o han acudit a UVocupació per a utilitzar els seus serveis.

PERÍODE 2019

Nous usuaris registrats

3.554

Telefonades rebudes

2.505

Correus electrònics rebuts

2.181

Consultes d’internet des de UVocupació

553

Consultes centre documentació presencial

530

16.2.- Orientació professional i laboral

Els membres de la Universitat de València disposen d’un servei d’orientació professional i laboral. Aquest servei pot ser prestat a través de diverses modalitats: presencial, en línia (per videoconferència) i per mig de la pàgina web de UVocupació (www.uv.es/uvocupació). Els resultats l’any 2019 han sigut aquests:

 • Orientació presencial: pot ser individual o col·lectiva. S’han realitzat 1.136 sessions individuals, de les quals 71 han sigut en línia i 225 de persones amb discapacitat. Així mateix, s’han atès 413 consultes telefòniques. Quant a les sessions d’as- sessorament col·lectiu, se n’han realitzat 25 amb 840 assistent, dels quals cal destacar l’orientació en 16 màsters de la Universitat de València a 223 estudiants.
 • Els estudiants també poden accedir als recursos d’orientació a través de la web de UVocupació i realitzar consultes via correu electrònic. El nombre de consultes per e-mail va ser de 287.

16.3.- Formació. Cursos organitzats

Un dels objectius de UVocupació per a facilitar la inserció laboral de l´estudiantat és suggerir i divulgar itineraris formatius, a més de promoure la realització de cursos que servisquen per a completar la seua formació en l’àmbit de les competències per a la inserció laboral.

Durant 2019 es van a aprovar dos nous cursos en l’oferta formativa d’UVocupació, “Educació Financera per a l’ocupació i l’emprenedoria d’universitaris” i “Ocupació i desenvolupament professional en l’Empresa Familiar” reconeguts amb dos crèdits de participació universitària cadascun. En total, s’han fet 26 cursos sobre emprenedoria, habilitats de comunicació, cerca d´ocupació i competències professionals, on s’han matriculat 857 persones.

Així mateix, el curs en línia a través de l’Aula Virtual associat al pràcticum de les distintes titulacions, “Tres passos cap a la teua inserció professional”, s’ha oferit en 38 titulacions a un total de 3.435 alumnes. L’any 2019 s’ha aprovat un projecte de innovació educativa per a l’actualització del curs en format MOOC amb el títol “Objectiu: la teua inserció professional”.

16.4.- Formació a través del web. Tutorials

UVocupació posa a la disposició dels membres de la Universitat de València una sèrie de tutorials a fi de proporcionar-los eines que els ajuden en el procés de cerca o de millora del lloc de treball. L’accés està disponible en l´Àrea de Formació ´Aprèn i millora la teua ocupabilitat´ de la pàgina web de UVocupació.

L´any 2019 es va treballar amb el Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa per millorar i actualitzar els tutorials amb la incorporació de les noves tecnologies. Com a resultat s’han elaborat dos vídeos animats “Crea el teu CV: consells per a fer el teu CV pas a pas” i “Com millorar el teu CV”. Els vídeos estan accessibles en el canal d’UVocupació en Youtube.

CONSULTES ALS TUTORIALS 2019

Elaboració CV

3.917

Elaboració de cartes de presentació

2.011

Emprendre a la Universitat

358

L’entrevista de treball

616

I després de la Universitat, posa’t en marxa amb una cooperativa

180

16.5.- Àrea d´ocupació: borsa de treball

Tracta de connectar les ofertes de feina de les empreses amb les demandes d’ocupació dels titulats i ti- tulades de la Universitat de València.

Així mateix, els membres de la Universitat de València poden conèixer periòdicament, a través de la pàgina web de UVocupació, i per xarxes socials, les ofertes d’ocupació i altres convocatòries publicades en diferents mitjans de comunicació.

L’any 2019 s’han publicat 1.087 ofertes de treball en el Portal d’Ocupació. A la taula es mostren alguns indicadors de la borsa en 2019.

INDICADORS BORSA DE TREBALL

Estudiants/titulats inscrits

3.554

Empreses registrades

270

Ofertes publicades

1.087

Llocs de treball ofertats

1.590

16.6.- Organització del Fòrum d´Ocupació de la Universitat de València i activitats amb empreses

L’any 2019 es va dur a terme el Fòrum d’Ocupació i Emprendedora de la Universitat de València. En aquesta ocasió s’ha posat en marxa un nou model de l’esdeveniment, més específic per a cada facultat, on la col·laboració és conjunta amb cada centre que així ho sol·licite. Així doncs, l’any 2019 es va realitzar el Fòrum als centres següents:

 • Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, 5 de març amb la participació de 30 empreses.
 • Facultat de Dret: 3 de abril, amb 42 empreses participants.
 • Escola Tècnica Superior d’Enginyeria ETSE, 9 de maig, amb l’assistència de 42 empreses..
 • Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, 22 de octubre amb la participació de 11 empre- ses.
 • Facultat de Ciències Socials, 30 de octubre, amb 27 empreses.
 • Facultat de Farmàcia, 4 de novembre, amb 23 empreses assistents.

Així mateix, UVocupació i l’IFIC (l’Institut de Física Corpuscular) van organitzar el 26 de març, una jornada de networking per acostar l’estudiantat de doctorat, i també joves investigadors post doctorals de l’IFIC en el camp de la física d’altes energies, als processos de selecció en l’àmbit de l’empresa privada. La jornada va comptar amb la participació de 11 empreses.

16.7.- Inserció laboral per a persones amb diversitat funcional

En anys anteriors, s’han realitzat programes específics d’inserció laboral per a persones amb discapacitat en col·laboració amb altres entitats. A causa de l’èxit obtingut i amb el compromís de facilitar la inserció a persones amb discapacitat, la Fundació General de la Universitat de València, a través de UVocupació, assumeix el projecte com a propi en el 2019.

Igual que en les passades edicions, l’objectiu ha sigut incrementar la incorporació al món laboral d’aquest col·lectiu, fomentar-ne l’ocupació de qualitat a tra- vés de sessions d’orientació laboral i altres activitats de millora de la seua ocupabilitat, així com en emprenedoria. En 2019 es van atendre un total de 288 persones, les quals van rebre unes 700 accions d’orientació entre entrevistes(231) i consultes (498). Es va aconseguir la inserció de 34 persones.

16.8.- Programa “Prépara’t per a la cerca d’ocupació 2019” amb l’Ajuntament de València

L’any 2019, es va signar un conveni de col·laboració entre la Universitat de València i l’Ajuntament de València a través de la Regidoria de Joventut amb la millora de l’ocupabilitat en la població jove de la ciutat de València. UVocupació és el servei per part de la Universitat de València encarregat de dur-ho a terme.

Per a potenciar la inserció laboral i millorar les possibilitats professionals de les persones participants del programa, es van establir sessions individualitzades d’assessorament professional i laboral (74) així com un itinerari formatiu, consistent en tallers sobre habilitats i recursos per a la cerca d’ocupació. Els cursos o tallers que s’han realizat han sigut els següents:

 • Curso “Estratègies per a la inserció laboral” – (2 edicions)
 • Curso “Marca personal” – 2 edicions
 • Curso “Competències per a l’èxit professional – 1 edició
 • Taller “Currículum Vitae” – 1 edició

Per altra banda, per a que personal tècnic dels Centres de Joventut poguessen ampliar els seus coneixements i recursos en matèria de inserció laboral, es va realitzar una sessió formativa als tècnics i es van elaborat guies de recursos d’orientació i ocupació.

16.9.- Premis UVocupació i presentació de la nova marca UVocupació

En 2019, es va convocar la primera edició dels premis UVocupació en reconeixement a les persones i/o organitzacions que hagen impulsat l’ocupació juvenil. Un jurat compost per 13 membres de reconegut prestigi en els àmbits empresarial, acadèmic i institucional, va ser l’encarregat de valorar les 55 candidatures presentades en les 4 categories que es van establir en els premis i que vam mostrar a continuació amb les empreses que van resultar guanyadores en cadascuna d’elles:

 • Primer premi UVocupació a l’acció en matèria d’ús d’inclusió laboral, a l’empresa, entitat o administració que més haja afavorit l’accés a la formació i l’ocupació digna i de qualitat de les persones amb diversitat funcional. Guanyadora: Fundació Adecco.
 • Primer premi UVocupació a l’acció en matèria d’ús de Responsabilitat Empresarial, al projecte o experiència amb reper- cussió directa en l’ocupació de qualitat. Guanyadora: Maicerías Espanyoles S.A. – Dacsa Group
 • Primer premi UVocupació dona directiva o empresària, la trajectòria professional de la qual i lideratge haja permés obrir camí a la resta de dones dins de l’àmbit executiu i empresarial. Guanyadora: Ángela Pérez Pérez, CEO i presidenta del Consell d’Administració de Imegen.
 • Primer premi UVocupació a l’impuls de l’ocupació jove, a organitzacions que hagen dut a terme iniciatives d’impacte i aporten valor a la generació d’ocupació jove i de qualitat. Guanyadora: Fundació València Activa del Pacte per a l’Ús de la Ciutat de València.

El lliurament de premis va tindre lloc el 19 de juny de 2019 a les 12 hores, a l’Aula Magna del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, i es va fer coincidir amb la presentació de la nova marca UVocupació, UVempleo i UVjob, que substitueix a l’antic Observatori d’Inserció Professional i Asses- sorament Laboral (OPAL). La nova marca, està impulsada pel Vicerectorat d’ocupació i programes formatius, liderat per Adela Valero i per Marisa Quintanilla, directora de UVocupació.

A l’acte, es va realitzar un recorregut per la trajectòria del servei, i les noves línies a seguir en el futur, remarcant el compromís i l’impuls en matèria d’ocupació, del nou equip de govern de la Universitat de València.

16.10.- Estudis d´inserció laboral

Al llarg de 2019, s’han dut a terme les següents activitats a l’àrea d’estudis i anàlisi:

 • Recollida de dades de la segona onada del VI Estudi d’inserció laboral de titulats i titulades i tercer de graduats i graduades (transversal i longitudinal).
 • Publicació del II Estudi d’inserció laboral de graduats i graduades (V estudi de titulats). S’ha publicat l’informe executiu amb els 14 principals indicadors i també els informes per titulació.
 • Inici del treball de camp del tercer Estudi d’Inserció de Màster oficials
 • Continuïtat amb el projecte de l’ANECA per a la creació d’una guia d’autoavaluació en matèria d’ocupació i ocupabilitat. La Universitat de València és, junt a la Universitat de A Coruña, co-coordinadora del subgrup de treball.
 • S’ha iniciat el projecte de la Red Universitària Valenciana d’Ocupació i Emprenedoria (RUVE2 ), format per les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, per a l’estudi i anàlisi de l’ocupabilitat i l’ocupació qualificada a través del teixit empresarial de la Comunitat Valenciana.
 • Anàlisi i Publicació de resultats del II Estudi de Valoració de les competències dels estudiants per part dels tutors de pràctiques.
 • Recollida de dades del II Estudi d’ObservEM, on es realitza l’análisis estadístico de les ofertas d’ocupació gestionades per UVocupació.
 • Suport tècnic al procés de renovació de l’acreditació de diferents títols de màster oficial.
 • Dins del Pla Estratègic de la Universitat de Valencia, s’ha enviat un DAFO amb diferents indicadors proposats a nivell d’ocupació i ocupabilitat.
 • Resolució de diferents peticions internes i externes de dades i assessorament referides als estudis realitzats per UVocupació (informe de Xangai, QS, U-Multirank, CRUE, SAP...)

16.11.- Accions divulgatives

UVocupació ha participat en diversos actes encaminats a difondre els seus serveis i els resultats dels seus estudis i activitats entre la comunitat universitària, el món empresarial i en altres àmbits relacionats amb la inserció laboral i professional, com ara:

 • Ha canviat la seua denominació de UVocupació, per la marca UVocupació, UVempleo i UVjob.
 • S’ha elaborat un vídeo institucionals del servei que s’ha enviat als centres i s’ha mostrat a través de les pantalles situades als centres de la Universitat de València.
 • Ha organitzat 5 Fòrums d´Ocupació de la Universitat de València 2019 en centres dels tres campus de la Universitat de València
 • El portal d’eixides professionals ha rebut un total de 9.711 visites.
 • S’ha inclòs en les fitxes amb la informació de cada grau en la Web de la Universitat de València, una pestanya de “inserció laboral” que conté els informes de inserció laboral, per titulacions i generals, realitzats per UVocupació.
 • S’han enviat correus electrònics amb informació de UVocupació a l´estudiantat de la Universitat de València.
 • S’han fet contactes (861) amb empreses, de forma presencial (124) i telefònica.
 • S’han realitzat presentacions de UVocupació a la Universitat de València.
 • S’han realitzat publicacions en premsa dels seus serveis i activitats.
 • Publicació i difusió a través de xarxes socials: Facebook (6.410 fans), Twitter (2.250 seguidors) i Linkedin (1104 seguidors). L’any 2019 se ha creat el comte d’UVocupació a Instagram, finalitzant l’any amb 867 seguidors. En total s’han publicat 51 notícies i 1437 apunts.