Alumni UVGeneral FoundationUniversity of Valencia Logo del portal

NOTICE

L’Ordre 3/2020 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport deroga, amb efectes d’11 de febrer de 2020, l’Ordre 17/2013 que facultava les universitats valencianes a expedir el Diploma de Mestre de Valencià i els certificats de capacitació per a l’ensenyament en valencià i en llengües estrangeres. La disposició transitòria primera de l’Ordre 3/2020 permet registrar els diplomes de Mestre de Valencià i els certificats de capacitació per a l’ensenyament en valencià i en llengües estrangeres, fins a l’11 de febrer de 2021. Vegeu també la correcció d'errades de l'Ordre 3/2020.

Competència lingüística + Competència professional
 Certificat de nivell C1 de la UV o equivalents + Itinerari de crèdits de filologia
+ Itinerari de crèdits de didàctica de la llengua i la literatura
+ Itinerari de docència en valencià
+ Itinerari formatiu específic
+ Diploma d'especialització en capacitació en valencià

Itinerari de crèdits de filologia


Requisits

Per obtenir el certificat en aquest itinerari els candidats hauran de complir alguns requisits que varien segons la titulació:

Sol·licitud

Podreu sol·licitar el certificat per correu electrònic a l’adreça certisfftic@uv.es o de manera presencial a la secretaria de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.

Més informació: certisfftic@uv.es.

Itinerari de crèdits de didàctica de la llengua i la literatura


Requisits

Haver finalitzat els estudis de grau de Mestra/e en Educació Infantil o Mestra/e en Educació Primària i haver abonat els drets d’expedició del títol.

Sol·licitud

Podreu sol·licitar el certificat per correu electrònic a l’adreça fac.magisteri@uv.es o de manera presencial a la secretaria de la Facultat de Magisteri o a la de l’extensió de la Facultat de Magisteri al Campus d’Ontinyent.

Més informació: fac.magisteri@uv.es.

Itinerari de docència en valencià


Aquest itinerari consisteix estrictament en una convalidació d’estudis cursats íntegrament en la Universitat de València. No és possible cap convalidació si heu cursat cap d’aquests estudis en altres institucions. La Universitat de València ofereix tres itineraris possibles més per a obtenir el Certificat de capacitació i existeixen altres alternatives oferides per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i per altres institucions universitàries.

Requisits

Cal haver obtingut el títol de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster oficial en la Universitat de València i haver-hi cursat almenys 80 crèdits amb el valencià com a llengua vehicular. A més, caldrà acreditar estar en possessió del títol de Màster en Professor/a d'Educació Secundària o equivalent, expedit per la Universitat de València.

Sol·licitud

La presentació de la sol·licitud es pot fer a través del portal Entreu (seu electrònica de la Universitat), amb l’usuari i contrasenya de la Universitat de València o amb certificat electrònic emès per una autoritat de certificació oficial. 

En els menús del formulari, seleccioneu:

 1. Serveis universitaris
 2. Servei de Política Lingüística
 3. Administració

Caldrà adjuntar-hi en format PDF:

 • DNI
 • Certificat de nivell C1 de valencià
 • Títol del Màster de Professor/a d'Educació Secundària o del CAP de la UV.

Més informació: llengues@uv.es.

Itinerari formatiu específic


Actualment no hi ha prevista cap nova edició d'aquest itinerari formatiu.

Requisits

Cal haver superat el programa formatiu específic. 

Sol·licitud

Si ja heu superat el programa formatiu, podeu demanar la capacitació al Servei de Política Lingüística a través del portal Entreu (seu electrònica de la Universitat), amb l’usuari i contrasenya de la Universitat de València o amb certificat electrònic emès per una autoritat de certificació oficial.

En els menús del formulari, seleccioneu:

 1. Serveis universitaris
 2. Servei de Política Lingüística
 3. Administració

Caldrà adjuntar-hi en format PDF:

 • DNI
 • Certificat de nivell C1 de valencià
 • Títol de grau

Més informació: llengues@uv.es.

Diploma d'especialització en capacitació en valencià


La Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València, ADEIT, ofereix un Diploma d'Especialització en Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià. Informeu-vos-en: www.adeituv.es.

Requisits

Cal haver obtingut el títol de Diploma d'Especialització en Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià. 

Sol·licitud

Si ja heu obtingut el diploma, podeu demanar la capacitació al Servei de Política Lingüística a través del portal Entreu (seu electrònica de la Universitat), amb l’usuari i contrasenya de la Universitat de València o amb certificat electrònic emès per una autoritat de certificació oficial.

En els menús del formulari, seleccioneu:

 1. Serveis universitaris
 2. Servei de Política Lingüística
 3. Administració

Caldrà adjuntar-hi en format PDF:

 • DNI
 • Certificat de nivell C1 de valencià

Més informació: llengues@uv.es.