University of Valencia logo Logo General Foundation Logo del portal

La Fundació General de la Universitat de València (FGUV), a través de la seua pàgina web www.fundaciouv.es, gestiona diferents àrees i serveis en virtut de l’encàrrec realitzat per la Universitat de València al seu favor.

La navegació en la pàgina web de la FGUV no requereix cap tipus de registre, i únicament es recapten dades de caràcter personal en aquelles àrees i serveis de la FGUV que exigeixen un registre d’usuari.

Es poden consultar les Polítiques de privadesa i les condicions legals de cada àrea i servei de la FGUV:

Així mateix, de conformitat amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades, la FGUV publica el Registre d'Activitats en la seua condició d'Encarregat del Tractament i el Registre d'Activitats en la seua condició de Responsable del Tractament.

Informació sobre protecció de dades de la FGUV

  • Responsable del tractament

Les dades de caràcter personal que es puguen recaptar directament de l'interessat seran tractades de manera confidencial, i quedaran incorporades a l’activitat corresponent de tractament titularitat de la FGUV amb les dades següents:

Fundació General de la Universitat de València
NIF: G-46980207
Domicili social: Carrer Amadeu de Savoia, 4, (46010) València
Inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana amb el número 79V.
Correu electrònic: protdadesfguv@uv.es
Delegat de Protecció de Dades de la Universitat de València: Javier Plaza Penadés. Correu electrònic: lopd@uv.es

La relació actualitzada de les activitats de tractament que la FGUV duu a terme està disponible en les Polítiques de Privadesa de cada àrea i servei de la FGUV.

  • Finalitat

La finalitat del tractament de les dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza la FGUV, que es pot consultar en les Polítiques de Privadesa de cada àrea i servei de la FGUV.

  • Legitimació

El tractament de les vostres dades es duu a terme per al compliment d'obligacions legals per la FGUV, en virtut d'un contracte, així com quan la finalitat del tractament requerisca el vostre consentiment.

  • Dades de menors

Des d’alguna de les àrees i serveis de la FGUV s’ofereixen serveis a menors d’edat, que comporten la captació i el tractament de les dades dels menors que resulten estrictament necessàries per a la finalitat per a la qual s’hagen sol·licitat, mitjançant l’obtenció del consentiment previ dels seus pares o tutors legals.

  • Conservació de dades

Les dades personals facilitades a les àrees i els serveis de la FGUV es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten.

D’acord amb la normativa aplicable, les dades personals es conservaran disponibles únicament a la disposició de les autoritats per determinar responsabilitats legals i pel període de prescripció d’aquestes.

  • Comunicació de dades

Amb caràcter general, no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal.

Podeu consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme la FGUV en les Polítiques de Privadesa de cada àrea i servei de la FGUV.

  • Drets dels interessats

Els usuaris que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar al Responsable del Tractament l’accés a les seues dades personals, i la rectificació o la supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l’enviament d’un escrit dirigit a la Fundació General de la Universitat de València, carrer Amadeu de Savoia núm. 4, (46010) de València o dirigint-se a l’adreça de correu electrònic següent protdadesfguv@uv.es, sempre que la petició es realitze des del compte de registre que conste en la nostra base de dades.

  • Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control

L’autoritat de control competent per a la tutela de drets en relació als tractaments és l’Agencia Española de Protección de Datos, Calle Jorge Juan, 6 (28001) de Madrid i pàgina web: www.agpd.es

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy