Logo de la Universitat de València Logo Fundació General Logo del portal

1. Informació general

En compliment del que s'estableix en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d'ara en avant, LSSICE), s'ofereix la informació general dels serveis prestats en la pàgina web de cursos de la Fundació General de la Universitat de València (d'ara en avant, la pàgina web de Cursos de la FGUV).

La Fundació General de la Universitat de València (d'ara en avant FGUV o titular de la pàgina web), és l'entitat titular de l'aplicació informàtica de cursos i gestiona diferents cursos organitzats per les diferents àrees i serveis que gestiona la FGUV a través de l'encàrrec que rep de la Universitat de València.

Denominació: Fundació General de la Universitat de València.

Domicili: Carrer Amadeu de Savoia, 4 (46010) de València.

NIF: G-46980207.

Correu electrònic: fguv@uv.es

Telèfon: 963 531 063.

Inscripció registral: Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, amb el número V-79.

 

2. Objecte i àmbit d'aplicació

Les presents Condicions d'Ús, així com les Condicions Específiques de cada curs, regeixen l'accés i la utilització, per part d'els/les usuaris/es, de la pàgina web de cursos de la FGUV.Per mitjà de l'acceptació de les presents Condicions d'Ús, el/la usuari/a manifesta:

Que ha llegit, entén i comprén l'ací exposat.

Que és una persona amb capacitat suficient per a contractar.

Que assumeix totes les obligacions ací establides.

La utilització de la pàgina web de cursos de la FGUV i el registre en aquesta, atribueix la condició d'usuari de la pàgina web i implica l'acceptació de totes les disposicions incloses en aquestes Condicions d'Ús, i que estaran disponibles per a els/les usuaris/as a cada moment en el qual accedisquen a la pàgina web de Cursos de la FGUV. En conseqüència, el/la Usuari/a deure llegir atentament aquestes Condicions d'Ús.

La FGUV, a través de la pàgina web de cursos de la FGUV, es reserva la facultat de realitzar qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis de les presents Condicions d'Ús i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració de la pàgina web, mitjançant comunicació a els/les usuaris/as registrats/as. No afectarà les Condicions Específiques dels cursos ja contractats, que mantindran les condicions vigents en el moment de la contractació.

3. Accés i registre

L'accés a la pàgina web de Cursos de la FGUV és gratuït, excepte en el relatiu al cost de connexió de l'usuari/a a la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per el/la usuari/a.

Amb caràcter general, per a l'accés als continguts de la pàgina web no serà necessari el registre del/la usuari/a.

No obstant això, per a inscriure's en un curs de la FGUV, és necessari el registre previ en l'apartat “REGISTRAR-ME” i implica la prèvia acceptació de les presents Condicions d'Ús, així com les condicions específiques de cada curs disponibles abans de realitzar

A continuació, el/la usuari/a rebrà un correu electrònic perquè valide la seua identitat i es completarà el registre amb èxit.

El/la usuari/a ja registrat pot accedir a la seua àrea privada en l'apartat “ENTRAR” amb el seu correu electrònic i contrasenya per a poder consultar i actualitzar el seu perfil, matricular-se en cursos, consultar el seu estat, o donar-se de baixa.

Les dades facilitades per el/la usuari/a seran tractats per la FGUV conforme a la disposat en la Política de Privacitat que es troba disponible en la pàgina web de Cursos de la FGUV.

4. Usuaris/es

Les dades introduïdes per el/la usuari/a hauran de ser exactes, actuals i veraços en tot moment. En cas de proporcionar intencionadament dades falses i en particular proporcionar una falsa identitat, es considerarà una vulneració de les presents Condicions d'Ús, podent donar com a resultat el bloqueig immediat del compte de l'usuari/a i la reclamació de quants danys i perjudicis haja pogut causar la inexactitud d'aquestes dades. En cap cas, el/la usuari/a podrà registrar a una altra persona sense la deguda autorització.

El/la usuari/a registrat serà responsable, en tot moment, de la custòdia de la seua contrasenya, assumint en conseqüència qualssevol danys i perjudicis que pogueren derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o extraviament d'aquesta. A aquest efecte, l'accés a l'àrea privada de la pàgina web de cursos de la FGUV sota la contrasenya d'un usuari/a registrat/a se *reputarán realitzats per dita/a usuari/a registrat, qui respondrà en tot cas d'aquest accés i ús.

En virtut de l'anterior, és obligació del/la usuari/a notificar de manera immediata a la FGUV qualsevol fet que permeta l'ús indegut de la contrasenya, com ara el robatori, extraviament, o l'accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de conducta a la seua immediata cancel·lació. 

Mentre no es comuniquen tals fets, la FGUV quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que poguera derivar-se de l'ús indegut de la contrasenya per tercers no autoritzats.

5. Procés de matrícula 

Per a inscriure's i matricular-se en un curs, el/la usuari/a haurà d'entrar en la seua àrea privada i seleccionar el curs que desitja realitzar. Podrà consultar la fitxa resumeixen, el programa del curs, així com les condicions específiques del curs.

“INSCRIURE'S”: una vegada seleccionat el curs, la persona usuària haurà de completar les dades sol·licitades en la següent pantalla. A continuació, la persona usuària haurà de llegir i acceptar les condicions generals de CURSOS FGUV, les Condicions específiques del curs i la Política de Privadesa de cursos, per a acceptar la inscripció en el curs podent completar les dades de facturació si aquests són a nom d'una empresa. 

En cas d'inscriure's en un curs gratuït, la persona usuària rebrà un correu electrònic indicant “Matrícula realitzada correctament”. Moment a partir del qual es considerarà matriculat amb caràcter general. 

En cas de cursos de pagament, després de la inscripció detallada més amunt el/la usuari/a rebrà un correu electrònic amb l'assumpte: “inscrit/a en el curs” Per a completar la matrícula serà necessari procedir  al pagament del curs. Fins que no es realitze el pagament no es completarà la matrícula i, per tant, no existirà reserva de plaça. 

Realitzat el pagament, la FGUV enviarà un correu electrònic a la persona usuària amb l'assumpte: “Matrícula realitzada correctament” amb un enllaç a la fitxa resumeixen del curs matriculat. Una vegada pagat es considerarà matriculat amb caràcter general.

En alguns cursos existiran diferents preus segons el col·lectiu al qual pertanga l'alumne. La FGUV confirmarà la pertinença al col·lectiu triat mitjançant la validació del correu electrònic @uv.es i/o sol·licitant en altres col·lectius la documentació que l'acredite .

A continuació, dins de l'àrea privada el/la usuari/a podrà consultar l'estat de la matrícula. Una vegada confirmat el pagament, aquest estat serà “Matriculat/a” indicant-se la data d'inscripció i l'opció per a exercir el desistiment, procediment que es descriu en el punt 8 de les presents condicions.

Llista d'espera: quan un curs s'haja completat i s'òbriga la llista d'espera, els/les usuaris/as que ho desitgen podran inscriure's en la llista d'espera. Si queden places disponibles, s'oferiran a les persones en llista d'espera per ordre d'inscripció.

La persona usuària rebrà un email amb un enllaç que li permetrà accedir a l'aplicació dels cursos. La persona interessada haurà de completar la inscripció seguint el procediment habitual.

6. Preu i pagament dels cursos

El preu d'un curs serà l'indicat en la fitxa descriptiva en el moment de la contractació, incloent l'IVA. Així mateix, els preus especials estaran degudament indicats en la fitxa descriptiva del curs. 

Les formes de pagament s'establiran en les condicions particulars de cada curs.

7. Anul·lació d'un curs

La realització dels cursos està supeditada a la matriculació del nombre mínim d'alumnes/as fixat en cada curs. Si el nombre d'alumnes/as no arriba al mínim fixat, el curs podrà ser anul·lat. 

L'anul·lació d'un curs dona dret a els/les alumnes/as matriculats/as a sol·licitar la devolució de la matrícula o al seu trasllat en un altre curs de la FGUV d'igual, inferior o superior import (abonant el/la usuari/a o la FGUV la diferència econòmica) dins del mateix curs acadèmic, tot això sempre que queden places vacants i es complisquen els requisits del nou curs. 

Els motius d'anul·lació són els següents: 

a) Anul·lació d'un curs per no arribar al nombre mínim d'alumnes. 

b) Error administratiu. 

c) Per malaltia del/la usuari/a (s'haurà d'acreditar degudament mitjançant certificat mèdic corresponent) 

d) Per causa de força major sobrevinguda

e) Haver pagat preu de públic general pertanyent a algun col·lectiu amb preu reduït.

f) Canvi d'horari i/o de dates per part del professorat. 

En el cas c) i d) el/la usuari/a només podrà sol·licitar la baixa en el curs acreditant la malaltia o la concurrència d'alguna causa de força major sobrevinguda que li impedisca l'assistència al curs, presentant una sol·licitud motivada adjuntant a la mateixa la documentació acreditativa fefaent que li impedeix realitzar el curs. 

Devolució del preu de matrícula: 

Amb independència del dret de desistiment de l'apartat 12 de les presents condicions, es pot sol·licitar la devolució del preu per correu electrònic a l'adreça indicada en cada curs.

Si la resolució és favorable, es procedirà a la devolució a l'usuari/a de l'import abonat, descomptant-se, en el seu cas: a. Les despeses de material. b. L'import del curs prorratejat des del seu inici fins a la data de la resolució. 

Si la resolució no és favorable, no es procedirà a la devolució dels imports pagats, encara que l'alumne deixe d'assistir al curs. 

Qualsevol reembossament es realitzarà utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per el/la usuari/a per a la transacció inicial. 

Per a realitzar la sol·licitud de devolució, el/la usuari/a ha de dirigir un correu electrònic a l'adreça electrònica de contacte en cada curs.

8. Obtenció del certificat

Per a obtindre el certificat d'aprofitament del curs, la persona interessada ha d'estar matriculada i haver complit els requisits mínims especificats en la convocatòria de cada curs.

Els certificats del curs estaran a la disposició d'els/les alumnes que hagen superat el curs una vegada finalitzat est. En cada curs s'informarà a els/les alumnes sobre com obtindre el certificat.

9. Aula virtual de la Universitat de València o Classroom i propietat intel·lectual dels materials

La inscripció en els cursos de FGUV suposa la possible utilització de l'aplicació informàtica AULA VIRTUAL de la Universitat de València (AULA VIRTUAL UV),  CLASSROOM de Gsuite, (així com aquelles que s'indiquen en les Condicions específiques) per a la gestió dels cursos (posada a la disposició de materials i documents, fòrums, xats, enviament de correus electrònics, calendari, etc.).

Els materials que es posen a la disposició dels/les usuaris/as estan protegits pel dret d'autor, i la seua reproducció i comunicació pública s'ha realitzat amb una única i exclusiva finalitat docent, i per a l'ús individual de l'alumnat del curs. Es prohibeix qualsevol reproducció, distribució, transformació i comunicació pública en qualsevol mitjà i de qualsevol forma, fora de l'abast informat. Qualsevol inobservança de l'anterior generarà responsabilitats per a aquell que ho incomplisca. 

10. Confidencialitat

Tots els materials, vídeos, tècniques, dades de companys/as de curs, etc., que es compartisquen amb els/as usuaris/as tenen caràcter estrictament confidencial, i es faciliten amb una única finalitat docent. Per això, no podran ser usats per persones diferents de les indicades, i amb finalitat diferent, estant totalment prohibida la seua difusió per qualsevol canal, i posada a la disposició del públic.

D'altra banda, queda prohibit gravar les classes, tutorials, videollamadas, etc., gravar-les i/o difondre-les per qualsevol canal, sense autorització de tots/es els/les intervinents.

11. Condicions específiques dels cursos

Els cursos oferits per les àrees i serveis que gestiona la FGUV disposen de les seues condicions específiques que inclouran, almenys, el següent:

 • Introducció de l'àrea/servei: Informació tècnica del curs: programa, objectius, metodologia, professorat, requisits mínims 
 • Duració i lloc.
 • Preu.
 • Llista d'espera.
 • Modalitat: presencial/online: i quina aplicació s'utilitzarà: aula virtual de la UV o Google Classroom. 
 • Drets d'imatge:si les sessions es gravaran i per a quina finalitat
 • Informació sobre la situació excepcional de pandèmia
 • Emissió de certificats: el procediment per a concedir certificats 
 • Procediment d'anul·lació
 • Contacte: indicar dades de contacte: correu electrònic
 • Accés a Condicions generals de cursos
 • Accés a Polítiques de privacitat de cursos

12. Condicions del dret de desistiment

CURSOS PRESENCIALS I SEMIPRESENCIALS: 

Abans de l'inici del curs, i sense necessitat d'indicar el motiu, el/la usuari/a podrà exercir el dret a desistir del contracte en un termini de 14 dies dies naturals des de la data de formalització de la matrícula, entenent-se per tal, la data de confirmació per correu electrònic que la matrícula s'ha realitzat correctament.

En el cas que s'exercite el dret de desistiment una vegada iniciat el curs, però dins del termini de 14 dies naturals des de la data de formalització de la matrícula, es procedirà a la devolució de l'import abonat descomptant-se l'import proporcional corresponent a la part del curs gaudit des del seu inici fins a la data de comunicació del desistiment.

CURSOS ONLINE: 

En els cursos online, el/la usuari/a podrà exercir el dret de desistiment en un termini de 14 dies naturals des de la data de formalització de la matrícula, sempre que no haja començat l'execució del curs.

L'execució del curs comença en la data prevista per a accedir als continguts del curs disponibles a través de l'aplicació informàtica que s'utilitze en cada curs (aula virtual de la Universitat de València i/o Google Classroom).

El/la usuari/a és coneixedor/a, i accepta expressament, que havent transcorregut el termini de posada a la disposició dels continguts del curs, d'acord amb el que es disposa en el paràgraf anterior, es perd el dret de desistiment.

Com exercir el desistiment:

Per als cursos gestionats mitjançant l´aplicació de cursos de la FGUV, el desistiment es realitzarà des del perfil de l'usuari/a- realitzar Desistiment del curs.

En la resta de cursos, per a exercir el dret de desistiment, l´usuari/a haurà de notificar la seua decisió de desistir del contracte mitjançant el següent formulari.

Per a complir el termini de desistiment n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici del desistiment s'envie abans que vença el termini corresponent (d'acord amb l'indicat en cadascuna de les modalitats previstes).

En cas de desistiment, i amb l'excepció prevista per als cursos en línia ja començats que s'accepta expressament per el/la usuari/a, la FGUV retornarà tots els pagaments rebuts en el termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data en la qual siga informada de la decisió del/la usuari/a de desistir del contracte.

Qualsevol reembossament derivat de l'exercici del dret de desistiment es realitzarà utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per el/la usuari/a per a la transacció inicial. En tot cas, el/la usuari/a no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reembossament.

13. Exclusió de responsabilitats

Exclusions generals:

L'accés del/la usuari/a a la pàgina web de Cursos de la FGUV no implica per al titular de la mateixa l'obligació de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. 

Correspon a l'usuari/a, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

El titular del servei no es responsabilitza dels danys produïts en el programari o maquinari dels equips informàtics amb els quals accedisca el/la usuari/a a la pàgina web.

El titular del servei no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en el/la usuari/al fet que siguen conseqüència de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions i que produïsquen la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Responsabilitats sobre els enllaços i continguts de recursos externs:

El servei d'accés a la pàgina web pot incloure dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l'usuari/a accedir a altres pàgines i portals d'Internet (d'ara en avant, llocs enllaçats). 

En aquests casos, la Fundació General de la Universitat de València només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats en la mesura en què tinga coneixement efectiu de la il·licitud. En el cas que el/la usuari/a considere que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li'l a la Fundació General de la Universitat de València, sense que en cap cas aquesta comunicació comporte l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l'existència de llocs enllaçats ha de pressuposar la formalització d'acords amb els responsables o titulars d'aquests, ni la recomanació, promoció o identificació de la FGUV amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts pel titular d'aquest.

La FGUV no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualizació, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels llocs enllaçats ni per qualsevol altre mal que no li siga directament imputable.

14. Drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web de Cursos de FGUV

Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de la FGUV, o de tercers, sense que puguen entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

L'accés a la pàgina web no atorga a els/les usuaris/as dret ni cap titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual dels continguts que alberga aquesta pàgina web.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de la FGUV o de tercers, sense que puga entendre's que l'accés a la pàgina web atribueix algun dret sobre aquests.

15. Utilització de la pàgina web de Cursos de FGUV

Els serveis oferits en la pàgina web es dirigeixen, exclusivament, a persones majors d'edat.

El/la usuari/a, en accedir i registrar-se en la pàgina web de Cursos de la FGUV manifesta i garanteix que té l'edat legal suficient per a formalitzar un contracte vinculant, i que tota la informació de registre que presenta és exacta, veraç i actualitzada.

El/la usuari/a se compromet a utilitzar la pàgina web de Cursos de la FGUV, i tot el seu contingut i serveis, conforme al que s'estableix en la Llei, els estatuts de la FGUV, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions d'Ús. Així mateix, es compromet a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts de la pàgina web i a no emprar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atempten contra els drets de tercers i/o que infringisquen la normativa vigent sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable.

La FGUV no respondrà davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que puga vindre obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'usuari de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades, reservant-se, a més, el titular de la pàgina web el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que corresponga.

16. Nul·litat i ineficàcia de clàusules

En el cas que qualsevol disposició o disposicions d'aquestes condicions generals fora(n) considerada(s) nul·la(s) o inaplicable(s), íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de les condicions generals ni a les condicions particulars dels diferents serveis de la FGUV.

El no exercici o execució per part de la FGUV de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes condicions generals no constituirà una renúncia a aquest, excepte reconeixement i acord per escrit per part seua.

17. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les presents Condicions d'Ús es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola vigent en allò que no estiga expressament establit. El titular de la pàgina web i el/la usuari/a podran sotmetre qualsevol controvèrsia que poguera suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions d'Ús, als jutjats i tribunals del domicili del titular de la pàgina web llevat que legalment s'establisca el contrari.