Logo de la Universitat de València Logo Fundació General Logo del portal

1. Terminis d´inscripció i matricula

 

La inscripció i matrícula dels cursos s'obrirà com a mínim el primer dia hàbil del mes anterior a l'inici del curs. La inscripció en els cursos ha de fer-se per internet (http://www.fundacio.es/cursos/).

La inscripció es formalitza quan l'usuari obté document de pagament del curs (l'hi haja imprès o no). La matrícula es formalitza quan s'haja fet efectiu el pagament.

La inscripció i matrícula acabarà un dia hàbil abans del dia en què comence el curs (per exemple, per als cursos que comencen dilluns, la matrícula es tancarà divendres), sempre que queden places disponibles.

2. Instruccions per a la inscripció en un curs

 

2.1. Per a inscriure's en un curs, l'usuari/a ha de complir els requisits formatius que s'especifiquen en la convocatòria. En cas contrari, la inscripció no serà vàlida.

2.2. L'usuari/a ha d'especificar si està ja registrat/da o si, per contra, és nou usuari/a.

 • Usuari/a registrat/da: és aquell que s'ha inscrit anteriorment en els cursos de UVocupació o en altres cursos que ofereix la Fundació General de la Universitat de València. L'usuari/a ha d'introduir el seu DNI i correu electrònic que va indicar en el seu moment en inscriure's.
 • Nou usuari/a: és aquell que mai s'ha inscrit en cap curs de la FGUV. En aquest cas, ha de seleccionar la seua condició personal dins de les opcions que s'especifiquen.

Si es tracta d'un membre de la comunitat universitària, serà beneficiari de matrícula reduïda. Se li sol·licitarà el nom d'usuari/a i la contrasenya del seu correu electrònic de la Universitat de València o se li podrà demanar que acredite la seua condició de membre de la comunitat universitària.

2.3.  Els camps marcats amb (*) s'han d'emplenar obligatòriament. Entre els camps obligatoris ha de figurar el nom i cognoms.

2.4. L'usuari/a està inscrit/a quan ha obtingut el document de pagament del curs (l'hi haja imprès o no). L'usuari/a està matriculat/da quan haja fet efectiu el pagament.

2.5. L'usuari/a pot comprovar si s'ha inscrit correctament dins de l'apartat Estat de la inscripció, situat en la pantalla principal dels cursos. Per a fer-ho, ha d'escriure el DNI i el correu electrònic que va indicar a l'hora d'inscriure's. Si no figura cap curs en la fitxa de l'usuari/a, vol dir que no s'ha completat la inscripció. En aquest cas, l'usuari/a haurà d'inscriure's de nou en el curs.

2.6. Les sol·licituds s'atendran per ordre d'inscripció.

2.7. Si una vegada inscrit en el curs, la persona interessada no ho pot realitzar, haurà de notificar-ho a UVocupació en els termes establerts en el punt 5 de les presents condicions. Així, la plaça podrà oferir-se a una altra persona.

2.8. En el moment del registre de l'usuari/a, es recomana utilitzar l'adreça de correu electrònic de la Universitat de València (username@alumni.uv.es o username@uv.es) facilitant així el funcionament del procés de matrícula online en l'aplicació de cursos de la FGUV. No obstant açò, l'usuari es pot registrar igualment amb una altra adreça de correu electrònic.

3. Pagament del curs

 

3.1. Una vegada inscrita, la persona interessada estarà matriculada des del moment en què haja realitzat el pagament del curs.

3.2. Els terminis per a realitzar el pagament són màxim 3 dies des de la seua inscripció i de 24 hores quan falten menys de 7 dies per a l'inici del curs.

3.3. En cas que no s'haja produït el pagament en els termes i terminis marcats, les places quedaran vacants i s'oferiran a les persones en llista d'espera.

3.4. És convenient que l'usuari comprove l'estat de la seua inscripció dins de l'apartat Estat de la inscripció situat en la mateixa pàgina dels cursos.

3.5. És imprescindible haver pagat la matrícula el dia de l'inici del curs.

3.6. El pagament es realitzarà mitjançant rebut o a través de targeta.

 • Rebut: L'usuari/a haurà d'imprimir el rebut de pagament i abonar-ho dins dels terminis indicats. Si per alguna causa el rebut no s'haguera imprès correctament, l'usuari/a pot tornar a imprimir-ho des de l'apartat Estat de la inscripció.
 • Targeta: és convenient que l'usuari conserve el justificant de pagament com a resultat de l'operació o si no prendre nota de les dades identificatives de l'operació.

4. Anul·lacio d´un curs

 

4.1. La realització dels cursos està supeditada a la matriculació del nombre mínim d'alumnes fixat en la convocatòria. Si el nombre d'alumnes no arriba al mínim fixat, el curs podrà ser anul·lat.

4.2. L'anul·lació d'un curs dóna dret als alumnes matriculats a sol·licitar la devolució de la matrícula o al seu trasllat a un altre curs de UVOCUPACIO d'igual, inferior o superior import (abonant l'usuari o el OPAL la diferència econòmica) dins del mateix curs acadèmic, tot açò sempre que queden places vacants i complint els requisits del nou curs.

4.3. Devolució de taxes de matrícula:
Amb independència del dret de desistiment establert en el Text Refós en la Llei General de para la Defensa dels Consumidors i Usuaris, els motius pels quals es pot sol·licitar la devolució de les taxes són els següents:

a) Anul·lació d'un curs per no arribar al nombre mínim d'alumnes
b) Error administratiu
c) Per malaltia (s'ha d'adjuntar el certificat mèdic corresponent)
d) Haver pagat taxes de públic general sent universitari
e) Canvi d'horari i/o de dates per part del professorat

En el cas c) la sol·licitud de devolució es podrà realitzar com a màxim 20 dies després de l'inici del curs, sempre que es justifique documentalment.

Per a realitzar la sol·licitud de devolució, ha de dirigir-se a les oficines de UVocupació amb el resguard del banc i les pròpies dades bancàries.

5. Desistiment

 

Conforme estableix el Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, i excepte les excepcions legalment establides, té dret a desistir del contracte en el termini de 14 dies naturals, sense necessitat justificació i sense penalització alguna.

En tractar-se d'un curs, pot exercitar el seu dret de desistiment dins dels catorze (14) dies naturals des de l'endemà a la formalització de la matrícula, açò és, moment en el qual s'efectua el pagament del curs.

Per a exercir el dret de desistiment, haurà de notificar la seua decisió de desistir del contracte a través d'una declaració, per exemple una carta enviada per fax o correu electrònic a protdadesfguv@uv.es.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment, li retornarem tots els pagaments rebuts sense demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se'ns informe de la seua decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateixos mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que vostè haja disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà cap despesa com a conseqüència del reemborsament, excepte quan es tracte de la comissió per realitzar una transferència al seu favor, comissió que es descomptarà de l'import final a retornar.

6. Lista d'espera

 

6.1. Quan un curs s'haja completat, els/les usuaris/es que ho desitgen podran inscriure's en la llista d'espera.

6.2. Si queden places disponibles, s'oferiran a les persones en llista d'espera per ordre d'inscripció.

6.3. L'usuari/a rebrà, a través del correu electrònic que haja indicat en registrar-se, un email amb un enllaç que li permetrà accedir a l'aplicació dels cursos. La persona interessada haurà de completar la inscripció seguint el procediment habitual.

6.4. L'usuari/a haurà d'inscriure's i pagar l'import del curs dins del termini de 3 dies com a màxim, o de 24 hores quan falten menys de 7 dies per a l'inici del curs, explicats a partir de la data en què va rebre el correu electrònic.

6.5. Davant qualsevol incidència, deurà posar-se en contacte amb UVocupació.

7. Obtenció del certificat

 

7.1. Per a obtenir la certificació acadèmica, la persona interessada ha d'estar matriculada i haver assistit al mínim d'hores lectives especificat en la convocatòria de cada curs, el qual, com a mínim, serà del 80%.

7.2. L'assistència es comprovarà amb la signatura en les llistes d'assistència. Si l'estudiant no ha complit el requisit d'assistència, no se li expedirà cap certificat.

7.3. No es preveu cap circumstància per a justificar l'absència en els cursos.

7.4. Si una persona observa algun error en les seues dades personals en la llista d'assistència, és necessari que ho comunique al més prompte possible a UVocupació.

7.5. Els certificats del curs estaran disponibles en l'oficina de UVocupació a partir de quinze dies després de la finalització del curs, sempre que no se li haja lliurat a l'alumne l'últim dia del curs.

8. Propietat intel·lectual

 

Els materials que es posen a la disposició dels/les usuaris/as estan protegits pel dret d'autor, i la seua reproducció i comunicació pública s'ha realitzat amb una única i exclusiva finalitat docent, i per a l'ús individual de l'alumnat del curs. Es prohibeix qualsevol reproducció, distribució, transformació i comunicació pública en qualsevol mitjà i de qualsevol forma, fora de l'abast informat. Qualsevol inobservança de l'anterior generarà responsabilitats per a aquell que ho incomplisca.

9. Aula virtual de la Universitat de València

 

La inscripció en els cursos de UVocupació suposa la possible utilització de la aplicació informàtica Aula virtual de la Universitat de València (Aula virtual UV) per a la gestió dels cursos (posta a disposició de materials i documents, forum, xats, enviament de correus electrònics, calendari, etc.).

10. Política de privadesa

 

 • Responsable del tractament

Universitat de València

 • Encarregat del tractament

Fundació General de la Universitat de València

 • Finalitat

Gestionar la participació en els cursos: gestió econòmica-administrativa, emissió de certificats

 • Legitimació

Execució d´un contracte

 • Comunicacions de dades

Es preveuen les següents comunicacions de dades:

 1. A l´entitat bancària Banc Santander per a la gestió dels pagaments que corresponguen.
 2. Als professors dels cursos
 • Garantia de drets

Els/les usuaris/es que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l´accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al mateix, així com el dret a la portabilitat de les dades.

Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a protdadesfguv@uv.es, o bé mitjançant un escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, si s’escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat a:

Fundació General de la Universitat de València
c/ d’Amadeu de Savoia, 4 (46010) València
Assumpte: Cursos UVocupació

Informació ampliada

Pel que respecta a la privacitat de les dades dels/les alumnes, és possible que en alguns cursos es compartisca informació i dades dels alumnes. S'informarà de tal qüestió a través de l'aula virtual. En tot cas, es prohibeix qualsevol ús per a diferent finalitat pels membres de l'aula de tots o part de les dades que conté, o la seua difusió o publicació per qualsevol mitjà, particularment en internet.

11. Preguntes més freqüents

 

 • Quan intente inscriure’m i pose el DNI i l’e-mail, l’aplicació no em deixa continuar....

Comprova que ja has estat inscrit o inscrita en un altre curs anteriorment i que l’e-mail és el mateix que vas indicar en el seu dia. El fet de ser usuari d’uns altres serveis de UVocupació no implica que estigues registrat per a realitzar cursos, per la qual cosa t’hauràs d’inscriure com a nou usuari. Si el problema persisteix, posa’t en contacte telefònic o de manera presencial amb el personal de UVocupació.

 • No m’ha eixit el rebut per a pagar al banc, estic inscrit/a?

Abans de res, comprova l’estat de la teua inscripció en l’apartat “Estat de la inscripció”, situat a la pantalla principal dels cursos.
Si estàs inscrit/a apareixerà el teu nom a la capçalera i el nom del curs, l’estat (pagat o no) i la possibilitat d’imprimir el document per a abonar-lo per transferència bancària.
Si apareix el teu nom, però no hi ha cap curs, significa que has completat les teues dades personals però no s’ha completat el procés d’inscripció. En aquest cas, com que l’aplicació no reconeix cap curs, te n’hi hauràs d’inscriure de nou, però ara com a usuari ja registrat.

 • Com puc saber si s’ha registrat el pagament?

Ho hauràs de comprovant l’endemà d’haver efectuat el pagament (exclosos caps de setmana i festius) en l’apartat “Estat de la inscripció” a la pantalla principal dels cursos. Hi ha de figurar com a pagat.