Logo de la Universitat de València Logo Fundació General Logo del portal

Deure d’informació

El responsable del tractament de les dades tractades en Uv Gandia és la Universitat de València-Estudi General (d´ara endavant la UV). Les dades personals es tractaran per a gestionar activitats formatives i esdeveniments en el marc  d´Unimajors, Universitat d´Estiu, Universitat d´Hivern, Unisocietat i altres esdeveniments organitzats pel Centre Internacional de Gandia.

Les dades del responsable del tractament són els següents:

Edifici del Rectorat
Av. de Blasco Ibáñez, 13
46010 València
NIF: Q-4618001D
Delegat de Protecció de dades: professor doctor Javier Plaza Penadés
Correu electrònic: lopd@uv.es

La Fundació General de la Universitat de València (FGUV) és l’encarregat del tractament  de les dades en virtut de l´encàrrec realitzat al seu favor per part de la UV per a la gestió d´activitats formatives i esdeveniments en el marc  d´Unimajors, Universitat d´Estiu, Universitat d´Hivern, Unisocietat i altres esdeveniments organitzats pel Centre Internacional de Gandia

Les dades de l’encarregat del tractament són els següents: 

c/ d’Amadeu de Savoia, 4
46010 València
NIF: G- 46980207
Delegat de Protecció de dades de la Universitat de València: professor doctor Javier Plaza Penadés
Correu electrònic: lopd@uv.es

Finalitat del tractament i base legal

Finalitat 1: gestió econòmica-administrativa d´activitats formatives i esdeveniments en el marc d´Unimajors, Universitat d´Estiu, Universitat d´Hivern, Unisocietat i altres esdeveniments organitzats pel Centre Internacional de Gandia. Base legal: Consentiment de l'interessat/a. Acceptació de les condicions legals.

Finalitat 2: difusió de les activitats organitzades per UV Gandia. Base legal: consentiment de l'interessat/a.-

Garantia dels drets de les persones interessades

Les persones usuàries que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar  l'accés a les seues dades personals, i la rectificació o la supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l'enviament d'un escrit dirigit a la Fundació General de la Universitat de València, Carrer Amadeu de Savoia, 4, (46010) de València, o a través de l'adreça de correu electrònic següent protdadesfguv@uv.es, sempre que la petició es realitze des del compte de registre que conste en la nostra base de dades.

Destinataris de les dades

Es preveuen les següents comunicacions de dades: 

  1. Les establertes legalment

Transferències internacionals de dades

Es preveu la transferència internacional a EEUU en el marc del paquet de solucions “G-Suite for Education” oferides per Google en modalitat núvol. Més informació en el següent enllaç.:

Conservació de les dades 

Finalitat 1 i 2: Les dades es conservaran durant la vigència del contracte fins a la baixa voluntària que exercisca l´usuari mitjançant l´exercici del dret de cancelació,

D´acord amb la normativa aplicable, les dades personals es conservaran disponibles únicament a la disposició de les autoritats per a determinar responsabilitats legals i pel període de prescripció d´aquestes.

Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control

L’autoritat de control competent per a la tutela de drets en relació amb els tractaments és l’Agencia Española de Protección de Datos, c/ de Jorge Juan, 6. 28001 Madrid, pàgina web: www.aepd.es