Logo de la Universitat de València Logo Fundació General Logo del portal

Llocs de treball i retribucions

Reconeixement de compatibilitat

En matèria de compatibilitat laboral, la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques resulta aplicable al personal de la Fundació General de la Universitat de València, segons l'establert en l'article 2.1 lletra g) de l'esmentada Llei.

Convocatòries de selecció de personal

Actualment, es troba activa l'oferta de selecció de personal següent:

  • Tècnic/a de dinamització d'activitats Centre Internacional de Gandia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Empleats segons categories

Retribucións càrrecs directius

Representació sindical i crèdit horari