Logo de la Universitat de València Logo Fundació General Logo del portal

Deure d’informació

El responsable del tractament de les dades tractades en l´aplicació de cursos FGUV és la Universitat de València-Estudi General (d´ara endavant la UV). Les dades personals es tractaran amb la finalitat de gestionar la participació en els cursos de la FGUV: gestió econòmica-administrativa, emissió de certificats.

Les dades del responsable del tractament són els següents:

Edifici del Rectorat
Av. de Blasco Ibáñez, 13
46010 València
NIF: Q-4618001D
Delegat de Protecció de dades: professor doctor Javier Plaza Penadés
Correu electrònic: lopd@uv.es

La Fundació General de la Universitat de València (FGUV) és l’encarregat del tractament  de les dades en virtut de l´encàrrec realitzat al seu favor per part de la UV per a la gestió de cursos de diferents serveis i programes.

Les dades de l’encarregat del tractament són els següents: 

c/ d’Amadeu de Savoia, 4
46010 València
NIF: G- 46980207
Delegat de Protecció de dades de la Universitat de València: professor doctor Javier Plaza Penadés
Correu electrònic: lopd@uv.es

Aplicació informàtica de cursos

La inscripció de l´usuari/a en l´aplicació de cursos de la FGUV li permet disposar d´un àrea privada en la qual podrà consultar i editar les seues dades personals mitjançant l´accés amb nom d´usuari i contrasenya.

Finalitat del tractament i base legal

Finalitat 1: gestió econòmica-administrativa dels cursos gestionats. Base legal: Consentiment de l'interessat/a. Acceptació de les condicions legals.

Finalitat 2: Control de la pandèmia mitjançant un registre d'assistents que es posarà a la disposició de les autoritats sanitàries si així ho requeriren. Base legal: article 6.1.e) del RGPD: garantia de l'interés públic de control de la pandèmia i el compliment de les obligacions legals imposades pel Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i per la RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salud Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l'Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront del Covid-19.

Finalitat 3: difusió dels cursos mitjançant la possible captació i enregistrament de les imatges de les persones assistents als cursos ja siguen en format presencial, informant prèviament en tot cas. Base legal: consentiment de l'interessat/a.-

Garantia dels drets de les persones interessades

Les persones usuàries que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar  l'accés a les seues dades personals, i la rectificació o la supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l'enviament d'un escrit dirigit a la Fundació General de la Universitat de València, Carrer Amadeu de Savoia, 4, (46010) de València, o a través de l'adreça de correu electrònic següent protdadesfguv@uv.es, sempre que la petició es realitze des del compte de registre que conste en la nostra base de dades o mitjançant l´aplicació de cursos.

Destinataris de les dades

Es preveuen les següents comunicacions de dades: 

  1. A l´entitat bancària Banc Santander per a la gestió dels pagaments que corresponguen.
  2. Als professors dels cursos 
  3. Les establertes legalment

Conservació de les dades 

Finalitat 1 i 3: Les dades es conservaran durant la vigència del contracte fins a la baixa voluntària que exercisca l´usuari des de l´àrea privada de l´aplicació o mitjançant l´exercici del dret de cancelació,

Finalitat 2: Les dades es conservaran pel temps legalment establit per a la finalitat perseguida i una vegada oficialment conclosa la pandèmia, pel temps necessari per a cobrir possibles responsabiltats derivades del tractament o comunicació de les dades personals.

D´acord amb la normativa aplicable, les dades personals es conservaran disponibles únicament a la disposició de les autoritats per a determinar responsabilitats legals i pel període de prescripció d´aquestes.

Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control

L’autoritat de control competent per a la tutela de drets en relació amb els tractaments és l’Agencia Española de Protección de Datos, c/ de Jorge Juan, 6. 28001 Madrid, pàgina web: www.aepd.es