Logo de la Universitat de València Logo Fundació General Logo del portal

Condicions legals dels serveis oferts per UVocupació a les empreses

 

1. Informació general

 

En compliment del que estableix l´article 10 de la Llei 34/2002, d´11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d´ara endavant, LSSI), s´ofereix la informació general dels serveis prestats en la pàgina web UVocupació.

La Fundació General de la Universitat de València (d´ara endavant FGUV) és l´entitat que gestiona UVocupació, així com els serveis oferits en la seua pàgina web.

Denominació: Fundació General de la Universitat de València.
Domicili: Carrer d’Amadeu de Savoia, 4 (46010) València
NIF: G- 46980207
Correu  electrònic: fguv@uv.es
Telèfon: 963 531 063
Inscripció registral: Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, amb el número V-79.

La Universitat de València i la Fundació General de la Universitat de València (FGUV) a través del servei UVocupació posen a la disposició dels/les usuaris/es una sèrie de serveis relacionats amb la intermediació, la inserció laboral, l´assessorament professional i la cerca d´ocupació, en la seua condició d´Agència de Col·locació, autoritzada pel SERVEF amb el núm. 1000000066.

Les presents condicions legals tenen la finalitat de regular la relació entre les Empreses i UVocupació pel que fa a la prestació dels serveis oferits, d´acord amb les finalitats d´integració professional i assessorament laboral.

2. Objecte i àmbit d´aplicació

 

Aquestes condicions legals d'usuaris/es regeixen l´accés i la utilització, per part dels/les usuaris/es, de la pàgina web UVocupació.

 Per mitjà de l´acceptació d’aquestes Condicions legals, l´usuari/a manifesta:

 • Que ha llegit, entén i comprèn el que ací s’exposa.
 • Que és una persona amb prou capacitat per contractar.
 • Que assumeix totes les obligacions que s’hi estableixen.

La utilització de la pàgina web de UVocupació, i el registre que conté, atribueix la condició d´usuari/a de la pàgina web i implica l´acceptació de totes les disposicions incloses en aquestes Condicions legals, i que estan disponibles per als/les usuaris/es en cada moment en què accedeixen a la pàgina web de UVocupació. En conseqüència, l´usuari/a ha de llegir atentament aquestes Condicions legals.

La FGUV, per mitjà de la pàgina web de UVocupació, es reserva la facultat de realitzar qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis d’aquestes Condicions legals i, en general, de tots aquells elements que integren el seu disseny i configuració, mitjançant comunicació als/les usuaris/es registrats/es.

La FGUV podrà canviar els termes i les condicions actuals en qualsevol moment obligant-se a informar a l'usuari/a sobre aquests canvis a través de l´enviament d´un correu electrònic, i a publicar les noves Condicions legals  en aquest mateix espai.

Es considera com a llengua oficial d´aquestes Condicions legals tant la versió en castellà com en valencià.

3. Condicions de registre

 

3.1. Registre

Per a accedir a la pàgina web de UVocupació no cal que l’usuari/a s’hi registre.

No obstant això, per a accedir i utilitzar els serveis del  l´Agència de Col·locació i de l´Àrea d´Ocupació, les empreses han de registrar-s’hi i acceptar les Condicions Legals.

UVocupació es reserva el dret d´acceptar o rebutjar lliurement la sol·licitud de registre d’una empresa.

L'empresa es compromet a utilitzar els serveis de l´Agència de Col·locació i de l´Àrea d´Ocupació  d’acord amb a la llei, la moral, els bons costums generalment acceptats i l´ordre públic.

L´empresa que s’hi registre haurà d´estar constituïda d’acord amb la llei. La informació facilitada per les empreses ha de ser veraç. Per garantir la legalitat i la professionalitat de l´empresa, UVocupació es reserva el dret de verificar aquesta informació.

3.2. Comunicació d´Insercions Laborals

Per tal de que UVocupació puga fer un efectiu seguiment i avaluació de les ofertes i insercions realitzades en la seua tasca d´intermediació laboral, les empreses es comprometen a comunicar a UVocupació les insercions realitzades amb motiu de la publicació de les seues ofertes d´ocupació en l´Agència de Col·locació de la FGUV.

Amb aquesta finalitat, l´empresa emplenarà el qüestionari de seguiment disponible en el portal de UVocupació o bé enviarà un e-mail a bolsadet@uv.es amb les dades personals de contractat (nom, cognoms, DNI/NIE, tipus de contracte i data d´alta en la seguretat social).

3.3. Exempció de responsabilitat

La Fundació General de la Universitat de València (FGUV) a través de UVocupació, com a intermediari entre els qui ofereixen i els qui busquen ocupació, no es fa responsable de l´exactitud i veracitat de la informació continguda en les ofertes publicades en  l´Agència de Col·locació i en l´Àrea d´Ocupació.

Els tècnics de l´Àrea d´Ocupació de UVocupació no poden controlar totes les ofertes publicades, de manera que no poden assumir la responsabilitat sobre els seus continguts. Tanmateix, periòdicament es realitzen enquestes de satisfacció amb el servei als/les usuaris/es de l´àrea d´ocupació de UVocupació amb la finalitat d´obtenir informació i prendre mesures sobre aquest assumpte.

3.4. Política de publicació d´ofertes

Les ofertes que l´empresa desitge publicar en UVocupació hauran d´estar dins d´alguna de les següents categories:

 • Ofertes d´ocupació qualificades

Són aquelles relacionades directa o indirectament amb les titulacions acadèmiques. Dins d´aquesta categoria, les ofertes poden ser:

 • Ofertes d´ocupació de recerca, relacionades amb la recerca, la innovació i el desenvolupament.
 • Ofertes d´ocupació públiques, que són ofertes d´ocupació per a treballar en les diferents administracions públiques. Les ofertes d´ocupació pública que requerisquen el pagament d´una taxa o preu en concepte de drets o despeses d´examen o de participació podran publicar-se i activar-se
 • Ofertes d´ocupació privades, que són ofertes d´ocupació per a treballar en empreses i entitats privades.

 

 • Beques, Formació Voluntariat, Premis i Concursos.

 En aquesta categoria s´inclouen tot tipus de beques, activitats formatives i relacionades amb l´ocupació (cursos, seminaris, congressos, jornades), premis i concursos així com oportunitats de Voluntariat sempre que siguen gratuïts.

 • Ofertes d´Autoocupació

Les ofertes d´autoocupació que requerisquen donar-se d´alta en el règim d´autònoms així com els projectes actius de la plataforma de Crowdfunding Uniempren que es troben en les categories de socis, col·laboradors i voluntariat es publicaran en el Panell.

Més informació

 • Ofertes d´ocupació no qualificades

Són ofertes que poden resultar interessants per a compaginar-les amb els estudis o altres activitats. Són aquelles per a les quals no es requereix estar en possessió d´una titulació universitària.

 • Requisits de la informació publicada

La informació que es vulga publicar en en l´Àrea d´Ocupació haurà de reunir una sèrie de requisits de qualitat. No s´activaran i per tant no es publicaran ofertes o informació que:

 • Requerisca qualsevol tipus d´inversió per part del candidat, a excepció de les ofertes d´autoocupació i dels projectes de la plataforma de Crowdfunding Uniempren que es troben en les categories de socis, col·laboradors i voluntariat així com les ofertes d´ocupació pública que requerisquen el pagament d´una taxa o preu en concepte de drets o despeses d´examen o de participació que sí que s´activaran i publicaran.
 • Procedisquen d´empreses de tipus piramidal.
 • Tinguen a veure amb la indústria de l´entreteniment per a adults.
 • No establisquen de manera clara quin és el treball a exercir.
 • Requeriscan un posterior contacte per part dels candidats per a recaptar més informació, mitjançant telèfons de tarificació addicional (803, 806 i 807) o serveis de SMS Premium.
 • Sigan discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
 • No guarden cap relació amb les titulacions acadèmiques (exemple: peó, mosso de magatzem, personal de neteja).

Si l´oferta o la informació reuneixen els requisits exigits, els/les tècnics/es de UVocupació l´activaran i l´empresa rebrà un correu comunicant-li que la seua oferta ha sigut activada.

En cas contrari, l´empresa rebrà un correu electrònic comunicant-li que l´oferta o la informació no s´adapten als paràmetres establits i no poden ser activades així com el motiu pel qual no s´ha activat.

4. Publicació de les dades de les empreses en la pàgina web

 

Amb el consentiment previ de les empreses, indicant en l´apartat d´autoritzacions per a formar part del directori d´empreses, UVocupació publicarà en la seua pàgina web les dades de l´empresa col·laboradora, inclòs el logotip o imatge corporativa, amb la finalitat de fer-ne promoció i crear confiança entre tercers.

Per a més informació, consulte la política de privadesa de UVocupació.

5. Condicions en relació al vídeo CV

 

UVocupació ha posat a la disposició dels candidats un servei de vídeo currículum (vídeo CV), mitjançant el qual el candidat pot adjuntar a les seues dades un vídeo relacionat amb la cerca d´ocupació. Així, les empreses tindran accés als vídeo CV dels candidats que facen ús d´aquest servei i s´hagen inscrit en la seua oferta de treball.

Tanmateix, l’ús per part de l´empresa del vídeo CV estarà limitat per les condicions següents:

 • Només pot accedir al vídeo CV el qui ofereix ocupació o el personal vinculat a aquest per una relació laboral en què exercisca funcions relacionades amb la selecció de personal. Per a això se li proporcionarà un nom d´usuari/a i una clau d´accés, i serà responsable de qualsevol ús que es faça del vídeo CV contrari a les condicions presents o a les disposicions legals aplicables.
 • Els candidats són titulars del dret d´imatge del vídeo CV i han consentit la seua difusió únicament i exclusiva per als serveis relacionats amb UVocupació, i especialment per a la cerca d´ocupació.
 • El qui ofereix l’ocupació es compromet a veure el vídeo únicament en el seu entorn de treball i amb l´única finalitat de gestionar l´oferta d´ocupació que es posa a la disposició dels candidats. S´entén per entorn tant l´àmbit físic com el personal, i comprèn únicament aquelles persones de l´empresa que pel seu lloc o encàrrec estan habilitats per a la gestió d´ofertes de treball. En queda prohibida la difusió per a la resta de persones integrants de l'empresa.
 • En relació amb el vídeo CV, el qui ofereix l’ocupació s´obliga al més estricte respecte de la legislació vigent, i especialment de la llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l´honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
 • Queda prohibit gravar, emmagatzemar, descarregar o fer cap altra activitat que es puga considerar anàloga a aquestes amb el vídeo CV dels candidats.
 • UVocupació es reserva, i el qui ofereix l’ocupació accepta el dret d´aplicar mesures de seguretat que permeten de garantir el seguiment en els usos que es realitzen de les aplicacions i en particular dels registres d´usuari/a i dels registres de sessió.