Logo de la Universitat de València Logo Fundació General Logo del portal

Informació General

El Programa Alumni UV de la Universitat de València està gestionat per la Fundació General de la Universitat de València (FGUV).

En compliment del que estableix l´article 10 de la Llei 34/2002, d´11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d'ara endavant, LSSICE), s'ofereix la informació general dels serveis prestats en la pàgina web:

La Fundació General de la Universitat de València (d´ara endavant FGUV) és l´entitat titular de la pàgina web http://www.fundaciouv.es/amics.

Denominació: Fundació General de la Universitat de València
Domicili: Carrer d’Amadeu de Savoia, 4 (46010) de València (5ª planta)
NIF: G-46980207.
Correu electrònic: alumniuv@uv.es
Telèfon: 963531070
Inscripció registral: Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, amb el número V-79.

Són potencials beneficiaris de les activitats del col·lectiu, amb caràcter general, qualsevol persona física o jurídica vinculada a la comunitat universitària, els antics alumnes i la societat en general.

 

Inscripció

Qualsevol persona major d’edat pot formar part del col·lectiu encara que no haja estudiat a la Universitat. Per aquest motiu, el col·lectiu rep el nom d’Alumni UV.

Per fer-se membre d’Alumni UV cal seguir les indicacions que s’especifiquen en la butlleta d’inscripció. Es pot fer mitjançant el web i enviant la documentació per correu electrònic (alumniuv@uv.es). Cal aportar el següents documents per fer efectiva la inscripció:

 • Formulari amb les dades personals, signat per la persona que vol fer-se membre.
 • Una foto en format jpeg (a color, fons blanc, de cara, de front i sense ulleres de sol o altre element com gorres, barrets, etc). La grandària ha de ser menor de 500 Kb.
 • Fotocòpia DNI
 • Justificant del pagament de la primera quota (42,00 euros). La primera quota sempre s´abonarà per endavant. Es podrà abonar a l´oficina Alumni o realitzant una transferència bancària. El pagament a l´oficina Alumni es podrà fer en efectiu o amb targeta. La transferència s´haurà de fer en el compte bancari d´IBERCAJA: ES 36 2085 9354 33 0330222875 (s’acceptarà un notificació per e-mail de l’entitat bancària que demostre l’operació, i també el justificant d’una transacció electrònica).

La quota es compta per any natural i no per any acadèmic. Cada Alumni realitzarà la renovació de la seua quota en funció del mes en el que va realitzar el pagament. Així una quota abonada en maig de 2019 es renovarà en maig de 2020.

Cada Alumni tindrà un carnet igual que la resta de la comunitat universitària que podrà recollir personalment o rebre'l al domicili que s'especifique.

Si l´Alumni vol recollir el teu carnet acudirà a qualsevol oficina universitària del Banc Santander amb el DNI abans de l’últim divendres del mes en curs, els dimarts i dijous, de 9 a 10:30h i de 15:30 a 17:00h.

Les oficines són:

 • Campus Blasco Ibáñez, Av. Blasco Ibañez, s/n (Facultat de Psicologia) Tel. 96 393 48 33
 • Campus Tarongers, Av. Dels Tarongers, s/n (Banc) Tel. 96 372 83 02
 • Campus Burjassot, Doctor Moliner, 50 (Banc) Tel. 96 390 03 66

Si l´Alumni no recull el carnet abans de l´últim divendres del mes en curs, haurà d´esperar a que la Universitat l´envie al domicili.

Si l´Alumni necessita alguna mena de certificat que demostre que pertany al col·lectiu, l’ha de sol·licitar a l´oficina Alumni.

 

Pagament

Modalitats de pagament

Hi ha quatre modalitats de pagament:

 • Domiciliació bancària: Si es domicilia la quota, Alumni UV passarà el rebut sempre que no s’indique el contrari. Aquesta modalitat de pagament sols podrà utilitzar-se a partir del primer any.
 • Transferència bancària: si es tria el pagament per transferència bancària cal indicar obligatòriament en el concepte el nom complet del titular del carnet així com les dades del titular del compte.
 • Efectiu: la quota es pot abonar en metàl·lic en les oficines d’Alumni UV.
 • Targeta bancària: la quota es pot abonar amb targeta bancària en els oficines d´Alumni UV

Alumni enviarà a tots els membres, independentment de la forma de pagament escollida, una notificació mitjançant email, avisant del proper pagament.

La quota anual és de 42,00 euros i es comptarà des de la data de la inscripció.

Si una persona es dóna d’alta i realitza el pagament, però s’adona que té un carnet actiu a la Universitat, no podrà demanar que se li reintegre l’ import ni que se li anul·le la inscripció.

 

Quota recent titulats

La quota Alumni per als recent titulats de la Universitat de València serà gratuïta durant un any. El segón any serà de 21 euros i el tercer any ja es demanarà la quota completa.

No es podrà accedir a la quota de 21€ si no s´ha gaudit un primer any de quota gratuïta.

Es consideraran Recent Titulats les persones que finalitzen estudis de Grau, Màsters Oficials de Postgrau de la Universitat de València i Programes propis de Postgrau d´Adeit l'any anterior a l'actual (Ejemple: Si estem en 2020 serien recent titul·lats les persones que s'han titul·lat en 2019)

La documentació que caldrà aportar serà:

 • Formulari amb les dades personals, signat per la persona que vol fer-se membre.
 • Còpia del DNI.
 • Una foto en format jpeg (a color, fons blanc, de cara, de front i sense ulleres de sol o altre element com gorres, barrets, etc). La grandària ha de ser menor de 500 Kb.
 • Documentació que demostre la condició de Recent Titulat (títol o dipòsit del títol)

Els recent titulats hauran de comprovar que no tenen cap carnet actiu a la Universitat de València. Si fos així, l´hauran de donar de baixa a la secretaria de la facultat que corresponga.

 

Quota reduïda

La quota reduïda Alumni es de 32,00 euros i afecta als següents col·lectius:

 • Persones Igual o majors de 65 anys.
 • Persones pre-jubilades o jubilades.
 • Persones amb discapacitat.
 • Persones en l'atur.
 • Família nombrosa

Per poder accedir a aquesta reducció de quota, a més de la documentació habitual caldrà aportar una documentació complementària:

 • Les persones que tinguen actualment 65 anys o siguen majors d´aquesta edat presentaran el DNI (sols caldrà que el presenten una vegada).
 • Les persones que estiguen pre-jubilades o jubilades, presentaran la documentació que ho demostre (sols caldrà que el presenten una vegada)
 • Les persones en l'atur presentaran el document que ho demostre (aquest col·lectiu presentarà tots els anys la documentació)
 • Les persones amb discapacitat presentaran el document que demostre que el seu grau de discapacitat es igual o superior a 33% (sols caldrà que el presenten una vegada).
 • Les famílies nombroses presentaran el document que demostre la seua condició (sols caldrà que el presenten una vegada)

El temps màxim per a aportar la documentació es el següent:

 • Per a noves inscripcions: en el moment d’aportar la resta de documentació relacionada amb la inscripció.
 • Per a membres en actiu: al llarg dels quinze dies després de l’avís de pagament.

 

Demanar una baixa

Per fer efectiva una baixa, s'ha d'enviar signat el document específic de baixa a alumniuv@uv.es

Document de baixa

També cal tornar el carnet Alumni a les oficines de la Fundació General o en qualsevol cas destruir-lo Només poden fer servir el carnet d’Alumni UV els membres en actiu. Si alguna persona en fa un ús fraudulent, pot ser penalitzada.

Per evitar el cobrament de la quota anual, cal notificar-ho un mes abans de la data d’alta, ja que una vegada efectuat el pagament no se’n podrà reintegrar l’ import.

Independentment de la modalitat de pagament escollida, l’oficina d’Alumni enviarà un recordatori mitjançant el correu electrònic en què s’informarà de la propera data de pagament, especificant el termini màxim per abonar la quota. Si durant aquest temps no s’ha lliurat la quota, el membre serà donat de baixa.

La devolució de la quota no serà suficient perquè el membre siga donat de baixa. Caldrà que aquest ho notifique mitjançant el formulari de baixa especificat abans. En cas contrari s’anotarà una incidència en la fitxa del membre i si en un futur volguera tornar a donar-se d’alta, deuria abonar la quota que va deixar pendent i la de l’any en curs.

Un membre no té cap obligació de pertànyer al col·lectiu d’Alumni més d’un any. És per això que el pagament de la quota és anual.

Un antic membre podrà tornar a formar part del col·lectiu d’Alumni sempre que vulga. La nova inscripció comptarà des del dia que s’entregue tota la documentació.

 

Any de carència

Un membre pot accedir a tots els avantatges des del moment que té el carnet que l’acredita com a membre del col•lectiu sense haver de guardar cap carència d’antiguitat.

En són una excepció la Nau dels Xiquets i les Xiquetes, el Centre d’Idiomes de la Universitat de València i el Servei d´Extensió Universitària que guarden una carència d’un any d’antiguitat en el col·lectiu.

No s’aplica, però, l’any de carència que es demana per accedir a aquests dos serveis en el cas dels estudiants matriculats en la Universitat de València l’any anterior al que se sol·licita. Caldrà presentar la documentació que demostra la citada vinculació acadèmica.

Per a la Nau dels Xiquets i les Xiquetes, per a poder beneficiar-se del descompte en la matrícula, l´Alumni ha d´estar inscrit en el col·lectiu abans del 31 juliol de l´any anterior.

 

Enviament d´Informació

L’enviament d’informació d’ Alumni UV es realitzarà únicament mitjançant el butlletí electrònic. Amb aquesta finalitat, el membre ha de donar un compte de correu electrònic en el moment de la inscripció.

El correu electrònic s’utilitzarà com a canal de comunicació per a l’enviament d’informació d’activitats i convenis, com d’avisos per problemes de pagament de quotes.

Aquells Alumni que faciliten un telèfon mòbil també rebran mitjançant un SMS el recordatori de pagament en el moment que es corresponga, així com la notificació d'una  baixa.

El membre es compromet a notificar a Alumni UV aquells canvis que siguen necessaris perquè se li puguen actualitzar les dades.

 

Drets d´Imatge

La FGUV es reserva el dret de utilitzar les imatges i gravacions de les activitats que se realitzen en el marc d´Alumni UV per a la seua difusió pública, en qualsevol suport paper o digital, en mitjans audiovisuals i multimèdia, incloent la seua posta a disposició del públic en els espais web de la FGUV i/o Universitat de València.

L’ assistència a les activitats d´Alumni UV implica el coneixement d´aquest fet.