Logo de la Universitat de València Logo Fundació General Logo del portal

1.   Informació General
2.   Objecte i àmbit d'aplicació
3.   Accés i registre
4.   Usuaris i usuàries
5.   Modalitats d'AlumniUV, quotes i documentació a aportar
6.   Pagament
7.   Deixar de ser AlumniUV Premium i/o Basic
8.   Desistiment
9.   Any d'antiguitat com AlumniUV Premium
10. Recollida del carnet
11. Enviament d'informació
12. Drets d'imatge
13. Política de protecció de dades
14. Exclusió de responsabilitat
15. Drets de propietat intel·lectual
16. Utilització de la web
17. Nul·litat i ineficacia de les clausules
18. Legislació aplicable i jurisdicció competent


1. Informació General

El Programa AlumniUV de la Universitat de València és gestionat per la Fundació General de la Universitat de València (FGUV), en virtut de l'encàrrec realitzat a favor seu per la Universitat de València.

En compliment del que s'estableix en l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d'ara en avant, LSSICE), la Fundació General de la Universitat de València (d'ara en avant FGUV) és l'entitat titular de la pàgina web http://www.fundaciouv.es/alumniuv.

Denominació: Fundació General de la Universitat de València

Domicili: Carrer Amadeu de Savoia, 4 (46010) València (5a planta)

NIF: G-46980207.

Correu electrònic: AlumniUV @uv.es

Telèfon: 963531070

Inscripció registral: Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, amb el número V-79.

Són potencials beneficiaris de les activitats del col·lectiu, amb caràcter general, qualsevol persona física o jurídica vinculada a la comunitat universitària, els antics alumnes i la societat en general.

 

2. Objecte i àmbit d'aplicació

Les presents Condicions d'Ús regeixen l'accés i la utilització, per part dels/de les usuaris/es, de la pàgina web http://www.fundaciouv.es/alumniuv. Per mitjà de l'acceptació de les presents Condicions d'Ús, l’/la usuari/a manifesta:

 

Que ha llegit, entén i comprén l'ací exposat.

Que és una persona amb capacitat suficient per a contractar.

Que assumeix totes les obligacions ací establides.

 

La utilització de la pàgina web http://www.fundaciouv.es/alumniuv (d'ara en avant, la pàgina web d'AlumniUV ) i el registre en aquesta, atribueix la condició d'usuari de la pàgina web i implica l'acceptació de totes les disposicions incloses en aquestes Condicions d'Ús, i que estaran disponibles per a els/les usuaris/es a cada moment en el qual accedisquen a la pàgina web d'AlumniUV . En conseqüència, el/la Usuari/a deure llegir atentament aquestes Condicions d'Ús.

La FGUV, a través de la pàgina web d'AlumniUV, es reserva la facultat de realitzar qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis de les presents Condicions d'Ús i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració de la pàgina web, mitjançant comunicació a els/les usuaris/es registrats/ades.

 

3. Accés i registre

L'accés a la pàgina web d'AlumniUV és gratuït, excepte en el relatiu al cost de connexió de l'usuari a la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per el/la usuari/a.

Amb caràcter general, per a l'accés als continguts de la pàgina web no serà necessari el registre de l’/la usuari/a.

No obstant això, per a formar part del col·lectiu d'AlumniUV, és necessari el registre previ en l'apartat “VULL SER ALUMNIUV” i implica la prèvia acceptació de les presents Condicions d'Ús i la Política de Privacitat d'AlumniUV abans de realitzar la inscripció. 

El/la usuari/a haurà de pujar al seu Espai AlumniUV la documentació acreditativa. Les dades facilitades per l’/la usuari/a seran tractades per la FGUV conforme al disposat en la Política de Privacitat d'AlumniUV.

Quan l’/la usuari/al es registre rebrà un correu electrònic de confirmació d'inscripció indicant que el registre s'ha realitzat correctament.

El/la usuari/a ja registrat pot accedir al seu Espai AlumniUV en l'apartat “ENTRAR” amb el seu correu electrònic i contrasenya per a poder consultar i actualitzar el seu perfil, consultar el seu estat, deixar de formar part de la Comunitat AlumniUV, etc.

 

4. Usuaris/es

Les dades introduïdes per l’/la usuari/a hauran de ser exactes, actuals i veraços en tot moment. En el cas de proporcionar intencionadament dades falses i en particular proporcionar una falsa identitat, es considerarà una vulneració de les presents Condicions d'Ús, podent donar com a resultat el bloqueig immediat del compte de l'usuari/a i la reclamació de quants danys i perjudicis haja pogut causar la inexactitud d'aquestes dades. En cap cas, l’ /la usuari/a podrà registrar a una altra persona sense la deguda autorització.

L’/la usuari/a registrat serà responsable, en tot moment, de la custòdia de la seua contrasenya, assumint en conseqüència qualssevol danys i perjudicis que pogueren derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o extraviament d'aquesta. A aquest efecte, l'accés a l'Espai AlumniUV de la pàgina web d'AlumniUV sota la contrasenya d'un/a usuari/a registrat/ada es reputaran realitzats per dita/a usuari/a registrat/ada, qui respondrà en tot cas d'aquest accés i ús.

En virtut de l'anterior, és obligació de l’/la usuari/a notificar de manera immediata a la Fundació General de la Universitat de València (alumniuv@uv.es) qualsevol fet que permeta l'ús indegut de la contrasenya, com ara el robatori, extraviament, o l'accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de conducta a la seua immediata cancel·lació. 

Mentre no es comuniquen tals fets, la Fundació General de la Universitat de València quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que poguera derivar-se de l'ús indegut de la contrasenya per tercers no autoritzats.

 

5. Modalitats d'AlumniUV, quotes i documentació a aportar

A continuació, s'enumeren els tipus d'usuaris/as que podran formar part de la Comunitat AlumniUV i que haurà d'indicar-se en el procés d'inscripció.

AlumniUV Bàsic
AlumniUV Premium 

La modalitat d'AlumniUV Bàsic és gratuïta i no disposa de carnet.
 

A la modalitat d'AlumniUV Premium s'apliquen les següents quotes:


Quota general:

La quota general és de 42 euros

La documentació a aportar a través de l'Espai AlumniUV és la següent:

 • Emplenar el formulari amb les dades personals
 • Pujar a l’Espai AlumniUV una còpia del DNI o document equivalent.
 • Pujar a l’Espai AlumniUV una foto en format jpeg (a color, fons blanc, de cara, de front i sense ulleres de sol o altre element com gorres, barrets, etc.) La grandària ha de ser menor de 500 Kb.
 • Si es paga la quota mitjançant transferència bancària, s'haurà de pujar a l’Espai AlumniUV el justificant corresponent.

 Quota persones recent titulades:  

Es consideraran persones recent titulades l’estudiantat que haja finalitzat recentment estudis de Grau, Màsters Oficials de Postgrau de la Universitat de València i Programes propis de Postgrau d'Adeit. (Exemple: Si estem en 2020 es considerarien persones recent titulades les que tenen el títol amb data de 2019)

La quota per als acabats de titular de la Universitat de València serà gratuïta durant un any. El segon any serà de 21 euros i el tercer any ja es demanarà la quota completa.

No es podrà accedir a la quota de 21 euros si no s'ha gaudit un primer any de quota gratuïta.

El diploma de Nau Gran no serà vàlid per a accedir a la quota gratuïta.

La documentació a aportar a través de l'Espai AlumniUV és la següent:

 • Emplenar formulari amb les dades personals
 • Pujar a l’Espai AlumniUV una còpia del DNI o document equivalent.
 • Pujar a l’Espai AlumniUV una foto en format jpeg (a color, fons blanc, de cara, de front i sense ulleres de sol o altre element com gorres, barrets, etc.) La grandària ha de ser menor de 500 Kb.
 • Pujar a l’Espai AlumniUV documentació que demostre la condició d'acabat de Titular (títol o dipòsit del títol)

Les persones recent titulades hauran de comprovar que no tenen cap carnet actiu a la Universitat de València. Si fóra així, l’hauran de donar de baixa a la secretaria de la facultat que corresponga.

 

Quota reduïda:

 La quota reduïda AlumniUV  és de 32 euros.

S'aplica als següents col·lectius:

Persones igual o majors de 65 anys.
Persones prejubilades o jubilades.
Persones amb discapacitat igual o superior al 33%
Persones en situació de desocupació.
Persones que formen part d’una família nombrosa


La documentació a aportar a través de l'Espai AlumniUV és la següent:

 • Emplenar formulari amb les dades personals
 • Pujar una còpia del DNI o document equivalent
 • Pujar una foto en format jpeg (a color, fons blanc, de cara, de front i sense ulleres de sol o altre element com gorres, barrets, etc.) La grandària ha de ser menor de 500 Kb.
 • Si es paga la quota mitjançant transferència bancària, s'haurà de pujar el justificant corresponent.

 

A més de la documentació general, s'aportarà la següent documentació complementària a través de l'Espai AlumniUV:

a) Les persones que tinguen actualment 65 anys o siguen majors d'aquesta edat pujaran al seu Espai AlumniUV el DNI o document equivalent (només farà falta que ho presenten una vegada).

b) Les persones que estiguen prejubilades o jubilades, pujaran al seu Espai AlumniUV la documentació que ho demostre (només farà falta que ho presenten una vegada)

c) Les persones en situació de desocupació pujaran al seu Espai AlumniUV el certificat de la situació laboral amb la data actualitzada.

d) Les persones amb discapacitat pujaran el document que demostre que el seu grau de discapacitat és igual o superior a 33% (només farà falta que ho presenten una vegada).

e) Les persones que formen part d’una família nombrosa pujarà el document que demostre la seua condició (només farà falta que ho presenten una vegada)

 

El temps màxim per a aportar la documentació és el següent:

Per a noves inscripcions: en el moment d'aportar la resta de documentació relacionada amb la inscripció.

Per a membres en actiu: al llarg dels quinze dies després de l'avís de pagament.

 

6. Pagament

Les quotes en la Comunitat AlumniUV són anuals i compten des de la data d'inscripció per any natural i no per any acadèmic. Cada AlumniUV realitzarà la renovació de la seua quota en funció del dia en què va realitzar el pagament. Així una quota pagada el 15 de maig de 2019 es renovarà abans del mateix dia de 2020.

Modalitats de Pagament

El pagament de la quota es podrà realitzar a través de les següents modalitats de pagament:

 • Registre inicial de pagament

Durant el procés d'inscripció en l'apartat “Pagament” es realitzarà el pagament de la quota a través de targeta bancària. El pagament inicial també es podrà realitzar mitjançant transferència bancària i l’/la usuari/a haurà de pujar al seu Espai AlumniUV el justificant de la transferència.

 

L’/la usuari/a rebrà un correu electrònic indicant que el pagament s'ha realitzat correctament, moment en el qual es formalitzarà la inscripció i comptarà el termini d'un any per a la següent quota.

Des de l'Espai AlumniUV, l’/la usuari/a pot indicar que la pròxima quota es domicilie emplenant el model de domiciliació habilitat a aquest efecte en l'Espai AlumniUV (Manament Bancari)

 • Renovació de la quota

El pagament de la renovació de la quota es realitzarà des de l'Espai AlumniUV a través de les següents formes de pagament:

 1. Domiciliació bancària: Aquesta modalitat de pagament només podrà utilitzar-se a partir del primer any i emplenant prèviament el mandat
 2. Transferència bancària: si es tria el pagament per transferència bancària, cal indicar obligatòriament en el concepte el nom complet del titular del carnet així com les dades del titular del compte.
 3. Efectiu: la quota es pot abonar en metàl·lic en l’oficina AlumniUV.
 4. Targeta bancària: la quota es pot abonar amb targeta bancària en les oficines d'AlumniUV i a través de l'App d'AlumniUV.

Quan el pagament es formalitze correctament, l’/la usuari/a rebrà un correu electrònic indicant que ha sigut anotat en el seu Espai AlumniUV.

 

7. Deixar de ser AlumniUV Premium i/o Bàsic

Un AlumniUV Premium podrà sol·licitar passar a AlumniUV Bàsic i deixar d'abonar la quota anual. També podrà deixar de ser AlumniUV Bàsic i en conseqüència deixar de formar part de la Comunitat AlumniUV.

Un AlumniUV Bàsic podrà sol·licitar deixar de formar part de la Comunitat AlumniUV sempre que ho desitge.

Per a realitzar aquests canvis, l’/la usuari/a haurà d'accedir al seu Espai AlumniUV i identificar-se amb usuari i contrasenya.

Per a evitar el cobrament de la quota anual si aquesta estiguera domiciliada, cal realitzar la sol·licitud abans del dia 25 del mes anterior al de la data de renovació, ja que una vegada efectuat el pagament no es podrà reintegrar l'import.

No s'acceptarà una devolució de la quota. Si la persona no va notificar en la data anteriorment citada el seu desig de renovació i retorna la quota, aquesta quedarà impagada. I si en un futur, la persona vol tornar a formar part de la Comunitat Alumni UV haurà d'abonar la quota de l'any en curs i la que va deixar impagada.

Independentment de la modalitat de pagament triada, AlumniUV enviarà un recordatori mitjançant correu electrònic i SMS en el qual s'informarà de la pròxima data de pagament, especificant el termini màxim per a abonar la quota. Si durant aquest temps no s'ha realitzat el pagament de la quota, l’/la usuari/a deixarà de ser AlumniUV Premium i passarà a ser AlumniUV Bàsic.

 

8. Desistiment

L’/la usuari/a podrà exercir el dret de desistiment en un termini de 14 dies naturals des de la data d'inscripció en l'aplicació d'AlumniUV.

Com exercir el desistiment:

Per a exercir el dret de desistiment, l’/la usuari/a haurà de notificar la seua decisió de desistir del contracte a través de l'Espai AlumniUV-opció Desistiment

Per a complir el termini de desistiment serà suficient que la comunicació relativa a l'exercici del desistiment s'envie abans que vença el termini corresponent.

En cas de desistiment, la FGUV retornarà tots els pagaments rebuts sense demora indeguda i, en tot cas, en el termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data en la qual se'ns informe de la seua decisió de desistir del contracte actual a través de l'Espai AlumniUV-opció Desistiment

Es procedirà a efectuar aquest reembossament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per l’/la usuari/a per a la transacció inicial. En tot cas, l’/la usuari/a no incorrerà cap despesa com a conseqüència del reembossament, excepte quan es tracte de la comissió per realitzar una transferència a favor seu, comissió que es descomptarà de l'import final a retornar.

 

9. Any d’antiguitat com AlumniUV Premium

Un AlumniUV Premium pot accedir a tots els avantatges des del moment que té el carnet que l'acredita com a membre de la Comunitat AlumniUV sense haver de guardar cap manca d'antiguitat.

Són una excepció La Nau dels Xiquets i les Xiquetes, el Centre d'Idiomes de la Universitat de València i el Servei d'Extensió Universitària. Aquests serveis guarden una manca d'un any d'antiguitat per a la Comunitat AlumniUV.

No s'aplica, però, l'any de manca que es demana per a accedir a aquests tres serveis en el cas de les persones que s’inscriguen en AlumniUV com a recentment titulades de la Universitat de València. Caldrà presentar la documentació que demostre la citada vinculació acadèmica.

Per a la Nau dels Xiquets i les Xiquetes, per a poder beneficiar-se del descompte en la matrícula, l'AlumniUV Premium ha d'estar inscrit en el la Comunitat AlumniUV abans del 31 juliol de l'any anterior.

 

10. Recollida del carnet d'AlumniUV  

Des del 28 de novembre de 2022, no s'emetran carnets físics per a la Comunitat AlumniUV amb la subscripció Premium i passaran al format virtual.
La targeta virtual està accessible des de:

* L'APP Mòvil UV
cuentas.uv.es ("veure la meua targeta universitària")
* secretaria virtual (menú general, "consulta tarjeta")

A través d'aquestes tres vies, la targeta virtual pot utilitzar-se per al préstec de llibres a la biblioteca, o l'accés als torns en el Servei d'Esport, mitjançant el codi de barres del revers. També se podrà mostrar per accedir als descomptes especials.

Per a visualitzar el carnet virtual s'ha de fer servir el compte de correu de la Universitat. Aquest va quedar activat de forma automàtica quan es va demanar el carnet. S'haurà d'utilitzar el mateix usuari i contrasenya que tenia l'usuari i si no es recorda, s'haurà d'escriure un email (alumniuv@uv.es) o telefonar (96 353 10 70)

Els carnets físics seran vàlids fins que caduquen. La substitució de targetes deteriorades o perdudes passaran a ser únicament en format virtual.

Si l'AlumniUV necessita algun tipus de certificat que demostre que pertany a la Comunitat AlumniUV, el podrà demanar en alumniuv@uv.es   

 

11. Enviament d'Informació

L'enviament d'informació d'AlumniUV es realitzarà mitjançant el butlletí electrònic quinzenal, si l’/la usuari/a l'ha acceptat expressament.

Per a formar part de la Comunitat AlumniUV, cal aportar obligatòriament un compte de correu electrònic, el qual s'utilitzarà com a canal de comunicació per als diferents enviaments.

Si s'ha triat la modalitat d'AlumniUV Bàsic, es rebrà informació d'interés de la Comunitat AlumniUV, activitats pròpies i tota aquella informació que envie la Universitat de València que tinga interés per als AlumniUV.

Si s'ha triat la modalitat d'AlumniUV Premium, a més de l'enviament d'informació sobre activitats pròpies d'AlumniUV i tota aquella informació que envie la Universitat de València, s'utilitzarà com a canal de comunicació per a recordatoris del pagament de quotes, notificacions en el canvi de subscripció, etc.

En el cas de voler actualitzar les dades i no poder fer-ho des de la nova aplicació del web, el membre es compromet a notificar a AlumniUV aquells canvis que siguen necessaris perquè se li puguen actualitzar les dades.

 

12. Drets d'Imatge

La FGUV es reserva el dret d'utilitzar les imatges i enregistraments de les activitats que es realitzen en el marc d'AlumniUV per a la seua difusió pública, en qualsevol suport paper o digital, en mitjans audiovisuals i multimèdia, incloent-hi la seua posada en disposició del públic en els espais web i xarxes socials de la FGUV i/o Universitat de València.

L'assistència a les activitats d'AlumniUV implica el coneixement d'aquest fet.

 

13. Política de protecció de dades

L’/la usuari/a pot consultar la política de privacitat d'AlumniUV en el següent enllaç:

https://www.uv.es/fundacio-general/ca/fundacio-general/transparencia-bon-govern/informacio-institucional-organitzativa/politica-privadesa-AlumniUV -uv.html

 

14. Exclusió de responsabilitats

Exclusions generals:

L'accés de l’/la usuari/a a la pàgina web AlumniUV no implica per al titular de la mateixa l'obligació de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. 

Correspon a l'usuari/a, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

El titular del servei no es responsabilitza dels danys produïts en el programari o maquinari dels equips informàtics amb els quals accedisca l’/la usuari/a a la pàgina web.

El titular del servei no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol classe produïts en l’/la usuari/al fet que siguen conseqüència de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions i que produïsquen la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

 

Responsabilitats sobre els enllaços i continguts de recursos externs

El servei d'accés a la pàgina web pot incloure dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l'usuari/a accedir a altres pàgines i portals d'Internet (d'ara en avant, llocs enllaçats). 

En aquests casos, la Fundació General de la Universitat de València només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats en la mesura en què tinga coneixement efectiu de la il·licitud. En el cas que l’/la usuari/a considere que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li'l a la Fundació General de la Universitat de València, sense que en cap cas aquesta comunicació comporte l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l'existència de llocs enllaçats ha de pressuposar la formalització d'acords amb els responsables o titulars d'aquests, ni la recomanació, promoció o identificació de la Fundació General de la Universitat de València amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts pel titular d'aquest.

La Fundació General de la Universitat de València no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualizació, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels llocs enllaçats ni per qualsevol altre mal que no li siga directament imputable.

 

15. Drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web d'AlumniUV  

Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de la Fundació General de la Universitat de València, o de tercers, sense que puguen entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

L'accés a la pàgina web no atorga als/a les usuaris/es dret ni cap titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual dels continguts que alberga aquesta pàgina web.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de la Fundació General de la Universitat de València o de tercers, sense que puga entendre's que l'accés a la pàgina web atribueix algun dret sobre aquests.

 

16. Utilització de la pàgina web d'AlumniUV  

Els serveis oferits en la pàgina web es dirigeixen, exclusivament, a persones majors d'edat.

L’/la usuari/a, en accedir i registrar-se en la pàgina web d'AlumniUV manifesta i garanteix que té l'edat legal suficient per a formalitzar un contracte vinculant, i que tota la informació de registre que presenta és exacta, veraç i actualitzada.

L’/la usuari/a es compromet a utilitzar la pàgina web de Cursos de la FGUV, i tot el seu contingut i serveis, conforme al que s'estableix en la Llei, els estatuts de la Fundació General de la Universitat de València, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions d'Ús. Així mateix, es compromet a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts de la pàgina web i a no emprar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atempten contra els drets de tercers i/o que infringisquen la normativa vigent sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable.

La Fundació General de la Universitat de València no respondrà davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que puga vindre obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'usuari de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades, reservant-se, a més, el titular de la pàgina web el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que corresponga.

 

17. Nul·litat i ineficàcia de clàusules

En el cas que qualsevol disposició o disposicions d'aquestes condicions generals foren considerades nul·les o inaplicables, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de les condicions generals ni a les condicions particulars dels diferents serveis de la FGUV.

El no exercici o execució per part de la FGUV de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes condicions generals no constituirà una renúncia a aquest, excepte reconeixement i acord per escrit per part seua.

 

18. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les presents Condicions d'Ús es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola vigent en allò que no estiga expressament establit. El titular de la pàgina web i l’/la usuari/a podran sotmetre qualsevol controvèrsia que poguera suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions d'Ús, als jutjats i tribunals del domicili del titular de la pàgina web llevat que legalment s'establisca el contrari.