Logo de la Universitat de València Logo Fundació General Logo del portal

POLÍTICA DE PRIVADESA BÀSICA

RESPONSABLE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI GENERAL
ENCARREGAT FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
FINALITAT Gestionar els serveis oferits per UVOcupació
LEGITIMACIÓ Execució d´un contracte
DESTINATARIS No es preveuen comnicacions de dades excepte les establertes per obligació legal
DRETS

Els usuaris que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar l’accés  a  aquestes, rectificar-les, suprimir-les, limitar-ne el tractament, oposar-se a aquest i a la seua portabilitat.

Els interessats poden exercir els seus drets enviant un correu-e adreçat a protdadesfguv@uv.es, o un escrit acompanyat de la còpia d’un document d’identitat i, si escau, de la documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat a la FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (C/. Amadeu de Savoia, 4. València - 46010)

 

INFORMACIÓ AMPLIADA

1.  Deure  informació

 El RESPONSABLE DEL TRACTAMENT de les dades és la Universitat de València-Estudi General (d’ara endavant la UV). Les dades personals es tractaran per a la gestió de UVOcupació de la UV.  

Les dades del RESPONSABLE DEL TRACTAMENT són els següents:

Edifici del Rectorat

Av. de Blasco Ibáñez, 13.

València - 46010

NIF: Q-4618001D

Delegat de Protecció de Dades: professor doctor Javier Plaza Penadés

Adreça electrònica: lopd@uv.es

La Fundació General de la Universitat de València (FGUV) és la RESPONSABLE DEL TRACTAMENT de les dades en virtut de l’encàrrec que li va fer la UV de gestionar UVOcupació.  

Les dades de l’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT són les següents:

C/. Amadeu de Savoia, 4. València - 46010

NIF: G- 46980207

Delegat de Protecció de Dades de la Universitat de València: professor doctor Javier Plaza Penadés

Adreça electrònica: fguv@uv.es

No es preveuen comnicacions de dades excepte les establertes per obligació legal

 - Causa legitimadora del tractament

La causa legitimadora del tractament és la relació d’un contracte electrònic.

Les dades que faciliten els usuaris es tractaran d’acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, en concret el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD). El  tractament serà adequat, pertinent i no excessiu.

- Finalitat del tractament

Les dades personals de les empreses usuàries de UVOcupació es tractaran en el marc dels diferents serveis que els ofereix UVOcupació (Àrea d’Ocupació  i Emprenedoria) per a la promoció i la gestió de l’ocupació.

La FGUV està registrada com a agència de col·locació amb el núm. 1000000066, per la qual cosa ha de tractar les dades dels qui s’insereixen en el mercat laboral i les de les empreses que els contracten, i comunicar-les per obligació legal al SEPE.

En el moment de registrar-se en UVOcupació la FGUV sol·licitarà a l’empresa usuària l’autoritzaació per als serveis següents:

☐ Donar d’alta en l’agència de col·locació de la FGUV

☐ Publicar les dades identificatives i de contacte de les empreses usuàries en el panell d’ofertes  d’ocupació  (POE)

☐ Publicar les dades identificatives i de contacte de les empreses usuàries en el directori d’empreses.

☐ Rebre informació institucional de UVOcupació i informació d’interès.

- Protecció de dades de caràcter personal en el CV en vídeo

Entre els serveis de UVOcupació hi ha el CV en vídeo.

UVOcupació ha posat a disposició dels seus usuaris un servei amb el qual poden fer un curriculum vitae en vídeo. Les empreses poden accedir a currículum en vídeo dels usuaris de UVOcupació que s’hagen inscrit en la seua oferta de treball.

L’ús per part de l’empresa del currículum en vídeo està sotmès a les condicions següents:

- Només pot accedir al vídeo qui publique una oferta d’ocupació o el personal vinculat a aquesta per una relació laboral en què tinga funcions relacionades amb la selecció de personal. Per accedir al vídeo se li  proporcionarà un nom d’usuari i una clau. Serà responsable de qualsevol ús que es faça del vídeo contrari a aquestes condicions o a les disposicions legals aplicables.

- Els usuaris de UVOcupació són titulars del dret d’imatge, que s’inclou en el vídeo, i autoritzen la seua difusió únicament i exclusiva per als serveis relacionats amb UVOcupació, i especialment per a la cerca d’ocupació.

- Qui publique una oferta es compromet a veure el vídeo únicament en el seu entorn de treball i amb l’única finalitat de gestionar l’oferta d’ocupació que es posa a la disposició dels candidats. S’entén per entorn de treball l’àmbit tant físic com virtual únicament del personal de l’empresa usuària que pel seu lloc de treball estiga habilitat per a la gestió d’ofertes de treball. Queda prohibit l’ús i la difusió del vídeo a la resta del personal de l’empresa.

- L’empresa s’obliga a tenir el més estricte respecte de la legislació vigent i especialment de la llei orgànica 1/1982, de 5 de  maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i de la normativa de protecció de dades, inclòs el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD).

- Queda prohibit gravar, emmagatzemar, descarregar o fer cap altra activitat que es puga considerar anàloga a aquestes amb el currículum en vídeo dels candidats.

- L’empresa es compromet a adoptar les mesures que permeten garantir la seguretat de la informació que facilite UVOcupació en el marc d’aquest servei.

 

2. Garantia dels drets dels interessats

Els usuaris que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar l’accés  a  aquestes, rectificar-les, suprimir-les, limitar-ne el tractament, oposar-se a aquest i a la seua portabilitat.

Els interessats poden exercir els seus drets enviant un correu-e adreçat a protdadesfguv@uv.es, o un escrit acompanyat de la còpia d’un document d’identitat i, si escau, de la documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat a la FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (C/. Amadeu de Savoia, 4. València - 46010)

Assumpte: UVOcupació

3. Destinataris de les dades

No es preveu fer comunicacions de les dades excepte les que hi ha establertes per obligació legal.

4. Conservació de les dades

Les dades personals es conservaran  mentre  l’usuari estiga registrat en UVOcupació.

D’acord  amb la normativa aplicable, les dades personals estaran únicament disponibles per a les autoritats per a determinar responsabilitats legals durant el període de prescripció d’aquestes.

5. Confidencialitat

Els tractaments de dades en aquest lloc web garanteixen els principis de secret i seguretat (confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades) tal com estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

6. Enviament d’informació i comunicacions electròniques

L’usuari pot rebre informació institucional sobre les activitats de UVOcupació a través dels butlletins electrònics amb notícies i reportatges relacionades amb el mercat de treball.

L’usuari pot donar-se de baixa d’aquest servei en qualsevol moment en l’apartat  d’autoritzacions del seu menú personal o enviant un correu-e a uvempleo@uv.es per sol·licitar la baixa.

7. Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control

L’autoritat competent que té la tutela dels drets sobre tractaments de dades personals és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (C/. Jorge Juan, 6. Madrid – 28001; pàgina web: www.agdp.es.)