University of Valencia logo Logo General Foundation Logo del portal

1. Dades del prestador de serveis

 

La Fundació General de la Universitat de València (FGUV) té com a missió fonamental cooperar en el compliment de les finalitats de la Universitat de València. Aquesta és una tasca que realitza mitjançant l’encàrrec realitzat al seu favor per la Universitat, i que desenvolupa a través de tres grans àrees d’actuació i dels seus serveis generals.

 • Cultura i formació
 • Serveis universitaris
 • Solidaritat
 • Serveis generals

La FGUV és titular de la pàgina web www.fundaciouv.es i les seues dades són les següents:

Fundació General de la Universitat de València
NIF: G46980207
Domicili social: carrer Amadeu de Savoia, núm. 4, (46010), València
Inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana amb el número V79.
Correu electrònic: fguv@uv.es

Àrees i serveis que gestiona la FGUV

2. Objecte i àmbit d’aplicació

 

Els presents termes i condicions d’ús tenen per objecte definir les condicions que regeixen l’edició i l’ús de la pàgina web i serveis situats en l’adreça electrònica www.fundaciouv.es i regular aquest ús. Qualsevol usuari que accedisca a la informació i serveis oferts en el domini citat està subjecte a aquest document.

A més, determinats serveis poden estar afectats per termes i condicions específiques, accessibles, si escau, en la pàgina web de la FGUV i que hauran de ser llegides i seran també d’obligat compliment per a l’usuari.

3. Accés, registre i usuaris

 

Amb caràcter general, per a l’accés als continguts de la pàgina web de la FGUV no és necessari el registre de l’usuari.

No obstant això, la FGUV proporciona determinats serveis que requereixen identificació i autenticació dels usuaris i l’acceptació de les Condicions particulars de la contractació.

 • Dades exactes, actuals i veraces

Les dades introduïdes per l’usuari han de ser exactes, actuals i veraces. En cas de proporcionar intencionadament dades falses i en particular proporcionar una falsa identitat, es considerarà una vulneració d’aquestes condicions generals d’ús de la pàgina web de la FGUV, i poden donar com a resultat el bloqueig immediat del compte d’usuari i la reclamació de tots els danys i perjudicis que haja pogut causar la inexactitud d’aquestes dades. En cap cas l’usuari podrà registrar una altra persona sense l’autorització deguda.

 • Contrasenyes

Quan es requerisca el registre d’usuari, aquest té les obligacions següents:

 • Guardar secret de les claus o contrasenyes d’accés als serveis d’accés restringit. Queda prohibit facilitar les dades d’usuari i contrasenya a tercers.
 • Les contrasenyes no han de ser emmagatzemades en fitxers, suports o cap altre lloc a què puguen accedir persones sense autorització.
 • Sempre haureu d’utilitzar contrasenyes segures que incorporen vuit o més caràcters, majúscules, nombres o signes i que no han de ser paraules, noms o conceptes.
 • És obligació de l’usuari notificar de forma immediata a la FGUV qualsevol fet que permeta l’ús indegut de la contrasenya, tals com el robatori, pèrdua o l’accés no autoritzat.

La FGUV només serà responsable de les mesures de seguretat relacionades amb l’accés a aquests serveis.

4. Responsabilitat de la FGUV

 

La FGUV gestiona la informació i els serveis oferts a través de la pàgina web www.fundaciouv.es i observarà el compliment dels principis següents:

 • El respecte al dret a la protecció de dades de caràcter personal en els termes establerts pel Reglament europeu de protecció de dades i la normativa aplicable.
 • Principi d’igualtat, accessibilitat a la informació i als serveis per mitjans electrònics en els termes establerts per la normativa vigent en aquestes matèries.
 • Principi de responsabilitat i qualitat en la veracitat i autenticitat de les informacions i serveis oferts a través de mitjans electrònics.

5. Exclusió de responsabilitat

 

La FGUV únicament es fa responsable de la veracitat de la informació i els serveis oferts directament a través del domini fundaciouv.es.

Així mateix, la FGUV actua de bona fe en la posada a la disposició dels usuaris de la informació i serveis a través del seu domini fundaciouv.es, i per això no es fa responsable de:

 • La informació reproduïda per tercers.
 • Les fallades tècniques que puguen impossibilitar l’accés a la informació i els serveis oferts a través del domini fundaciouv.es.
 • L’accés i ús a la informació i serveis per menors d’edat.
 • L’accés i ús il·lícits pels usuaris.
 • L’ús inadequat per tercers aliens a la FGUV i, en concret, quan aquests tercers suplanten o emulen la identitat corporativa de la Universitat de València i/o la FGUV.
 • Els continguts dels enllaços que dirigisquen a pàgines externes al domini fundaciouv.es.

6. Drets de propietat intel·lectual i industrial

 

Tots els continguts de la pàgina web, inclosos logotips i marques, així com el seu disseny gràfic i codis font, pertanyen a la FGUV o a tercers,  i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, sense que puga entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

7. Legislació aplicable i jurisdicció competent

 

Els presents termes i condicions es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola vigent en allò que no estiga expressament establert. La FGUV i l’usuari podran sotmetre qualsevol controvèrsia que puga suscitar-se dels presents termes i condicions als jutjats i tribunals del domicili del titular de la pàgina web, això és, la FGUV, tret que legalment s’establisca el contrari.

8. Vigència i registre de canvis

 

Els presents termes i condicions són aplicables des de la data de publicació d’aquesta. La FGUV es reserva el dret a modificar-la sense més exigències que la realització dels avisos corresponents als usuaris de les pàgines contingudes en el domini uv.es.

En el cas que qualsevol punt o clàusula d’aquestes condicions generals es considere nul o inaplicable, íntegrament o en part, per qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de les condicions generals.

9. Web de transparència

 

A través de la informació publicada en la web de transparència, la FGUV atén de forma periòdica i actualitzada el principi de publicitat activa establert per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb els mecanismes adequats per a facilitar l’accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació, així com la seua identificació i localització.