University of Valencia logo Logo General Foundation Logo del portal

Termes i condicions d'ús de la pàgina web de la Fundació General de la UV

1. Dades del prestador de serveis

 

La Fundació General de la Universitat de València (FGUV) té com a missió fonamental cooperar en el compliment de les finalitats de la Universitat de València. Aquesta és una tasca que realitza mitjançant l’encàrrec realitzat al seu favor per la Universitat, i que desenvolupa a través de tres grans àrees d’actuació i dels seus serveis generals.

 • Cultura i formació
 • Serveis universitaris
 • Solidaritat
 • Serveis generals

La FGUV és titular de la pàgina web www.fundaciouv.es i les seues dades són les següents:

Fundació General de la Universitat de València
NIF: G46980207
Domicili social: carrer Amadeu de Savoia, núm. 4, (46010), València
Inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana amb el número V79.
Correu electrònic: fguv@uv.es

Àrees i serveis que gestiona la FGUV

2. Objecte i àmbit d’aplicació

 

Els presents termes i condicions d’ús tenen per objecte definir les condicions que regeixen l’edició i l’ús de la pàgina web i serveis situats en l’adreça electrònica www.fundaciouv.es i regular aquest ús. Qualsevol usuari que accedisca a la informació i serveis oferts en el domini citat està subjecte a aquest document.

A més, determinats serveis poden estar afectats per termes i condicions específiques, accessibles, si escau, en la pàgina web de la FGUV i que hauran de ser llegides i seran també d’obligat compliment per a l’usuari.

3. Accés, registre i usuaris

 

Amb caràcter general, per a l’accés als continguts de la pàgina web de la FGUV no és necessari el registre de l’usuari.

No obstant això, la FGUV proporciona determinats serveis que requereixen identificació i autenticació dels usuaris i l’acceptació de les Condicions particulars de la contractació.

 • Dades exactes, actuals i veraces

Les dades introduïdes per l’usuari han de ser exactes, actuals i veraces. En cas de proporcionar intencionadament dades falses i en particular proporcionar una falsa identitat, es considerarà una vulneració d’aquestes condicions generals d’ús de la pàgina web de la FGUV, i poden donar com a resultat el bloqueig immediat del compte d’usuari i la reclamació de tots els danys i perjudicis que haja pogut causar la inexactitud d’aquestes dades. En cap cas l’usuari podrà registrar una altra persona sense l’autorització deguda.

 • Contrasenyes

Quan es requerisca el registre d’usuari, aquest té les obligacions següents:

 • Guardar secret de les claus o contrasenyes d’accés als serveis d’accés restringit. Queda prohibit facilitar les dades d’usuari i contrasenya a tercers.
 • Les contrasenyes no han de ser emmagatzemades en fitxers, suports o cap altre lloc a què puguen accedir persones sense autorització.
 • Sempre haureu d’utilitzar contrasenyes segures que incorporen vuit o més caràcters, majúscules, nombres o signes i que no han de ser paraules, noms o conceptes.
 • És obligació de l’usuari notificar de forma immediata a la FGUV qualsevol fet que permeta l’ús indegut de la contrasenya, tals com el robatori, pèrdua o l’accés no autoritzat.

La FGUV només serà responsable de les mesures de seguretat relacionades amb l’accés a aquests serveis.

4. Responsabilitat de la FGUV

 

La FGUV gestiona la informació i els serveis oferts a través de la pàgina web www.fundaciouv.es i observarà el compliment dels principis següents:

 • El respecte al dret a la protecció de dades de caràcter personal en els termes establerts pel Reglament europeu de protecció de dades i la normativa aplicable.
 • Principi d’igualtat, accessibilitat a la informació i als serveis per mitjans electrònics en els termes establerts per la normativa vigent en aquestes matèries.
 • Principi de responsabilitat i qualitat en la veracitat i autenticitat de les informacions i serveis oferts a través de mitjans electrònics.

5. Exclusió de responsabilitat

 

La FGUV únicament es fa responsable de la veracitat de la informació i els serveis oferts directament a través del domini fundaciouv.es.

Així mateix, la FGUV actua de bona fe en la posada a la disposició dels usuaris de la informació i serveis a través del seu domini fundaciouv.es, i per això no es fa responsable de:

 • La informació reproduïda per tercers.
 • Les fallades tècniques que puguen impossibilitar l’accés a la informació i els serveis oferts a través del domini fundaciouv.es.
 • L’accés i ús a la informació i serveis per menors d’edat.
 • L’accés i ús il·lícits pels usuaris.
 • L’ús inadequat per tercers aliens a la FGUV i, en concret, quan aquests tercers suplanten o emulen la identitat corporativa de la Universitat de València i/o la FGUV.
 • Els continguts dels enllaços que dirigisquen a pàgines externes al domini fundaciouv.es.

6. Drets de propietat intel·lectual i industrial

 

Tots els continguts de la pàgina web, inclosos logotips i marques, així com el seu disseny gràfic i codis font, pertanyen a la FGUV o a tercers,  i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, sense que puga entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

7. Legislació aplicable i jurisdicció competent

 

Els presents termes i condicions es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola vigent en allò que no estiga expressament establert. La FGUV i l’usuari podran sotmetre qualsevol controvèrsia que puga suscitar-se dels presents termes i condicions als jutjats i tribunals del domicili del titular de la pàgina web, això és, la FGUV, tret que legalment s’establisca el contrari.

8. Vigència i registre de canvis

 

Els presents termes i condicions són aplicables des de la data de publicació d’aquesta. La FGUV es reserva el dret a modificar-la sense més exigències que la realització dels avisos corresponents als usuaris de les pàgines contingudes en el domini uv.es.

En el cas que qualsevol punt o clàusula d’aquestes condicions generals es considere nul o inaplicable, íntegrament o en part, per qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de les condicions generals.

9. Web de transparència

 

A través de la informació publicada en la web de transparència, la FGUV atén de forma periòdica i actualitzada el principi de publicitat activa establert per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb els mecanismes adequats per a facilitar l’accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació, així com la seua identificació i localització.

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy