University of Valencia logo Logo del portal

  • Memòria d'Activitats 2018

El Perfil de Contractant de la Fundació General de la Universitat de València (FGUV) està allotjat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, d´acord amb el legalment exigit en la normativa de contractació pública. 

El Perfil de Contractant es pot consultar en la Plataforma de Contractació del Sector Públic

Informació relativa a contractacions:

Avís: A partir del dia 9 de març de 2018, les presents instruccions internes de contractació únicament seran aplicables als expedients de contractació iniciats abans de l´entrada en vigor de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy