University of Valencia logo Logo General Foundation Logo del portal

La FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (FGUV) ha posat en marxa mesures de prevenció i lluita contra el frau i infraccions normatives, dissenyades per a previndre i detectar els actes de frau i corregir el seu impacte en cas de produir-se.

Durant els últims anys, la FGUV ha implementat mesures estratègiques i protocols que garanteixen la integritat de la seua gestió com el Codi de Bon Govern, Codi de Conducta per a la Realització d'Inversions en l'Àmbit del Mercat de Valors, Codi de Persones Proveïdores o Instruccions sobre Absència de Conflicte d'Interès. Protocols d'actuació que están en continua actualització i adaptació a les circumstàncies concurrents

En aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, la FGUV ha habilitat un Sistema d'informació Intern (SII) que está integrat per:

Què és el Canal Intern d'Informació?

És el mitjà preferent perquè les persones amb una relació laboral o professional amb la FGUV puguen informar directament a la persona responsable del sistema d'informació (RSII) sobre infraccions penals o administratives greus o molt greus que tinguen relació amb l'activitat pròpia de l'entitat.

A més de fer possible aquesta comunicació, l’altra finalitat és que les persones que utilitzen aquest Canal estiguen protegides enfront de possibles represàlies.

El canal intern d'informació permet la identificació de la persona informant o el seu anonimat i garanteix la confidencialitat i la protecció de dades, impedint l'accés de personal no autoritzat. 

Així mateix, a més d’aquest Canal Intern d’ús preferent, les persones informants disposen també d'un canal extern d´informació per fer les seues comunicacions.