General FoundationUniversitat de ValènciaLa Nau Menuda Logo del portal

Protocol Covid-19

 

MESURES HIGIÈNIC SANITÀRIES GENERALS

 

El participant no podrà assistir a l’Escola d’Estiu en les sigüents situacions:

 • Si presenta símptomes relacionats amb la COVID19 (febre, tos, dificultat per a respirar, malestar general, cefalea, diarrea, disminució del gust i de l'olfacte, calfreds, dolors musculars, vòmits, entre altres).
 • Si es troba en període d'aïllament domiciliari per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID19, en els últims 14 dies.
 • Si està a l'espera del resultat d'una Prova Diagnòstica de COVID19.

Així mateix, es revisarà l'estat de salut del menor diàriament abans de la seua assistència a l’Escola d’Estiu i es comunicarà qualsevol incidència que puga sorgir per a prendre les mesures de prevenció necessàries.

 

 MESURES D'ACCÉS I ESTADA EN EL CENTRE

 

 MASCARETA OBLIGATÒRIA

 

  És obligatori l'ús de màscara homologada per a l'assistència a l’Escola d’Estiu. No es permet l'ús de màscares amb vàlvula d'exhalació.

 • Els menors portaran una màscara de recanvi per a procedir a canviar-la després de l'esmorzar.
 • Així mateix els /les monitores comptaran amb màscares de recanvi en cas de necessitat, per trencament, etc.
 • La màscara s'utilitzarà de manera correcta, tapant nas i boca correctament.
 • En les activitats a l'aire lliure esportives o que impliquen esforç físic, se seguirà la reglamentació existent a cada moment, així com en l'estada en piscines.

Les persones encarregades del lliurament i recollida dels menors han d'usar màscara homologada i no podran accedir a les aules, excepte casos excepcionals i justificats. Preferentment, un adult per xiquet.

 

 ENTRADES I EIXIDES

 

 • Les entrades i eixides es faran de manera escalonada, guardant en tot moment la distància de seguretat. Les entrades seran des de les 8.00. fins a les 8.30 hs. 
 • Abans de l'accés al centre es realitzarà una neteja de mans amb gel hidroalcohòlic, així com abans i després de l'esmorzar i menjar, sempre que estiguen brutes o segons l'activitat realitzada.
 • En les entrades a l'aula, i desplaçaments, es guardarà sempre la distància de seguretat.
 • A l'efecte de traçabilitat, es portarà un registre diari de l'assistència a l’*Escola d’*Estiu dels menors, preferiblement, a l'entrada.

 

 GESTIÓ DELS SÍMPTOMES COVID19

 

Si durant el desenvolupament de l'activitat, el menor desenvolupara símptomes compatibles amb la COVID19, s'informarà immediatament la seua família perquè procedisca a recollir-lo com més prompte millor. Fins que la família procedira a la seua recollida, el menor serà acompanyat per un d'els/les monitors/as a una aula d'aïllament. El monitor o monitora que l'acompanye portarà màscara FFP2.

 

MESURES DE VENTILACIÓ, HIGIENE I DESINFECCIÓ

 

 • Totes les aules tenen ventilació natural i mecànica, així com climatització adequada. Les finestres i portes romandran obertes en el desenvolupament de les activitats.
 • Aforaments limitats, reducció de l'aforament de l’Escola d’Estiu respecte a altres anys, per la qual cosa ha sigut necessària la reducció de places. La ràtio s'adequarà allò regulat a cada moment.
 • Els grups es conformaran com a grups de convivència estable (GCE). La distància entre diferents GCE serà almenys de 2 metros.
 • No es compartiran objectes ni materials didàctics.
 • Els xiquets portaran la seua pròpia botella d'aigua i esmorzar.
 • Es procedirà a la neteja i desinfecció diària de les aules i els espais que s'utilitzen. Si es procedira a l'entrada d'un grup diferent en una aula, es procedirà a la seua neteja i desinfecció prèvia, encara que per regla general, els grups no es desplaçaran a una altra aula diferent a la seua.
 • Les aules comptaran amb gel hidroalcohòlic, paper d'un sol ús, desinfectants i/o viricides, així com papereres amb pedal.

 

MENJADOR

 

 • En el menjador se seguiran les mateixes mesures de distància física, tant en l'entrada com en la situació com en l'agrupació dels GCE.
 • En l'accés i durant l'estada en el menjador, serà obligatori l'ús de la màscara, excepte durant el moment del menjar.
 • Els menors i el personal de L’Escola tenen el seu espai propi i no es barrejaran amb el públic en general.

 

Aquest protocol podrà modificar-se segons la normativa establida en funció de la situació epidemiològica de cada moment.