Logo UVGrau en Ciència de DadesEscola Tècnica Superior d'Enginyeria(ETSE) Logo del portal

Informació General del Programa Erasmus Estudis

XVII Setmana Internacional de la Universitat de València

Del 11 al 15 de novembre de 2019 tindrà lloc la XVII Setmana Internacional de la Universitat de València. Durant aquesta setmana el Servei de Relacions Internacionals  i Cooperació, amb la col·laboració de totes les Facultats i Escoles de la Universitat, donarà a conèixer a tots els estudiants i les estudiantes els programes d’intercanvi per a fer estades a l´estranger al curs 2020-2021.

Amb aquesta iniciativa es pretén promoure que els nostres estudiants realitzen una estada a Europa (mitjançant el Programa Erasmus Estudis), a altres continents (mitjançant el Programa Internacional) o a Espanya (Programa SICUE). També s'informarà al voltant del Programa Erasmus Pràctiques.

S'anima a tot l’alumnat a gaudir de l’experiència d’una estada internacional i a participar en totes les activitats i les xarrades organitzades.

Activitats que es duran a terme:

 • Sessions Informatives per Facultat i Titulació: Consulta ací les sessions de la teua facultat
 • Xarrada de Mobilitat Inclusiva: Facultat de Psicologia. Dimecres, 13 de novembre, a les 12 hores, al Sala d'Actes.
 • Xarrada informatives Programa Erasmus Pràctiques; totes les titulacions: 14 de novembre - 9:00 h - Facultat de Filologia. Sala d'Actes
 • Xarrada informatives Programa Internacional; totes les titulacions: 14 de novembre 11;00 h - Facultat de Filologia. Sala d'Actes

Informació general Erasmus Estudis per al curs 2020-2021

La dotació de beques econòmiques per a les mobilitats varia cada any. A efectes informatius es poden consultar les ajudes del curs 2019/2020 a l'apartat "Beques i Dotació Econòmica" de la nostra web.

Entre altres objectius, el programa pretén millorar en qualitat i reforçar les competències lingüístiques dels estudiants. Per a açò, ha previst una sèrie de mesures com a cursos en línia d'idiomes per a estudiants o la realització d'una prova d'avaluació no vinculant abans i després de l'estada Erasmus.

Requisits per participar en el programa Erasmus Estudis

 • Ser nacional d´algun dels països participants en el programa Erasmus+ (els estats membres de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia, Macedònia del Nord i Sèrbia). També podran participar els nacionals d'altres països si estan en possessió d'un permís de residència vàlid per a residir en Espanya durant el període de realització de la mobilitat.
 • Estar matriculat/da en estudis oficials de grau de la Universitat de València, tant en el moment de realitzar la sol·licitud com durant el període d’estada en la universitat de destinació. Ha de ser el mateix grau.
 • Tenir superats 42 crèdits en el corresponent pla d’estudis, a la finalització del curs acadèmic anterior al de la convocatòria.
 • No ser beneficiari en el curs 2020/2021 d'un altre programa de mobilitat de la Universitat de València (SICUE, Programa Internacional o Mobilitat Lliure), excepte el programa Erasmus pràctiques. En aquest últim cas, sempre que la mobilitat es realitze en un període temporal diferent.
 • A banda dels requisits generals, els sol•licitants hauran de complir els requisits específics de les destinacions que sol•liciten, tant en el moment de realitzar la sol•licitud, com durant el curs 2020/2021.
 • Acreditar el nivell d’idioma i ser acceptat per la institució de destinació. Guia ràpida del requisit lingüístic Erasmus Estudis.
 • Els estudiants i les estudiantes poden ser Erasmus més d'una vegada sempre que no superen, en el seu conjunt, els 12 mesos en grau. En els graus de Farmàcia, Medicina i Odontologia, el límit es de 24 mesos en estudis de Grau.

Criteris de selecció

En el programa Erasmus Estudis, les sol·licituds s'ordenen d'acord amb els criteris que estableix la Comissió de Mobilitat de cada Centre. Es poden consultar en la convocatòria.

Aquests criteris sempre tindran en compte la nota mitjana de l'expedient acadèmic del curs 2018-2019, estar matriculat en un programa d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA) i la participació en el programa de mentors d'estudiants entrants. 

Possibles destinacions i durada de l'estada

Les mobilitats es concediran per a la realització d’estades d´acord amb la durada que figura en l´acord bilateral de mobilitat entre la Universitat de València i la universitat de destinació. Aquest durada es pot consultar en l´oferta de destinacions per titulació del Portal Serveis Estudiants. Hi ha estades de 1r quadrimestre, 2n quadrimestre o curs complet. 

Coordinadors i cordinadores de titulació

Abans de triar destinació, els possibles dubtes acadèmics sobre els estudis que es volen cursar es poden consultar amb el coordinador de la titulació

Coordinadors i cooridnadores de centre

Cada centre compta amb un coordinador de centre que promou i impulsa la mobilitat i es el seu màxim responsable en el centre. En cas d'absència del teu coordinador de titulació, el coordinador de centre assumirà les seues funcions.

El programa Erasmus + de la Unió Europea

El programa Erasmus+ per al període 2014-2020 va entrar en vigor l'1 de gener de 2014 i serà aplicable a tots els estudiants que realitzen mobilitats d'estudis o de pràctiques a partir del curs 2014-2015. S'emmarca en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia Educació i Formació 2020 i en l'estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport.

En matèria educativa abasta tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes. Erasmus+ integra els programes existents en el Programa d'Aprenentatge Permanent (Erasmus, Leonardo, Comenius i Grundtvig) i també els programes d'educació superior internacional: Erasmus Mundus, Tempus, ALFA, Edulink i programes bilaterals, a més del Programa Joventut en Acció.

Les mobilitats Erasmus+ poden ser: Estudis, Pràctiques, Docència (PDI) i Formació (PAS).

El programa permet que els estudiants facen estades d'estudis en universitats europees o períodes de pràctiques en institucions, empreses i organitzacions europees. També preveu obrir les mobilitats a tercers països no europeus a través del programa Erasmus International Credit Mobility. Mes informació en la secció "Erasmus+ Mobilitat no Europea" 

Informació General del Programa Erasmus Estudis curs 2019-2020

XVI Setmana Internacional de la Universitat de València

Del 12 al 16 de novembre tindrà lloc la XVI Setmana Internacional de la Universitat de València. Durant aquesta setmana el Servei de Relacions Internacionals  i Cooperació, amb la col·laboració de totes les Facultats i Escoles de la Universitat, donarà a conèixer a tots els estudiants i les estudiantes els programes d’intercanvi per a fer estades a l´estranger al curs 2019-2020.

Amb aquesta iniciativa es pretén promoure que els nostres estudiants realitzen una estada a Europa (mitjançant el Programa Erasmus Estudis), a altres continents (mitjançant el Programa Internacional) o a Espanya (Programa SICUE). També s'informarà al voltant del Programa Erasmus Pràctiques i de les mobilitats internacionals de PAS i PDI.

S'anima a tot l’alumnat i personal interessat a gaudir de l’experiència d’una estada internacional i a participar en totes les activitats i les xarrades organitzades.

Activitats que es duran a terme:

 • Xarrades informatives Programa Erasmus Pràctiques. Els estudiants i estudiantes de qualsevol titulació poden assistir a qualsevol de les sessions informatives següents:
 • Campus de Blasco Ibáñez: 13 de novembre - 9:30 h - Facultat de Geografia, Aula F3.4
 • Campus de Burjassot: 14 de novembre 9:30 h - Facultat de Farmàcia, Saló de Graus
 • Xarrades informatives Programa Internacional. Els estudiants i estudiantes de qualsevol titulació poden assistir a qualsevol de les sessions informatives següents:
  • Campus de Blasco Ibáñez: 13 de novembre - 12:00 h - Facultat de Geografia, Aula F3.4
  • Campus de Burjassot: 14 de novembre - 11:00 h - Facultat de Farmàcia, Saló de Graus

Informació general Erasmus Estudis per al curs 2019-2020

La dotació de beques econòmiques per a les mobilitats varia cada any. A efectes informatius es poden consultar les ajudes del curs 2018/2019 a l'apartat "Beques i Dotació Econòmica" de la nostra web.

Entre altres objectius, el programa pretén millorar en qualitat i reforçar les competències lingüístiques dels estudiants. Per a açò, ha previst una sèrie de mesures com a cursos en línia d'idiomes per a estudiants o la realització d'una prova d'avaluació no vinculant abans i després de l'estada Erasmus.

Requisits per participar en el programa Erasmus Estudis

 • Ser nacional d´algun dels països participants en el programa Erasmus+ (els 28 estats membres de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia i la República de Macedònia). També podran participar els nacionals d'altres països si estan en possessió d'un permís de residència vàlid per a residir en Espanya durant el període de realització de la mobilitat. En la convocatòria 2019/2020 sí que participa el Regne Unit.
 • Estar matriculat/da en estudis oficials de grau de la Universitat de València, tant en el moment de realitzar la sol·licitud com durant el període d’estada en la universitat de destinació. Ha de ser el mateix grau.
 • Tenir superats 42 crèdits en el corresponent pla d’estudis, a la finalització del curs acadèmic 2017/2018.
 • No ser beneficiari en el curs 2019/2020 d'un altre programa de mobilitat de la Universitat de València (SICUE o Programa Internacional), excepte el programa Erasmus pràctiques. En aquest últim cas, sempre que la mobilitat es realitze en un període temporal diferent.
 • A banda dels requisits generals, els sol•licitants hauran de complir els requisits específics de les destinacions que sol•liciten, tant en el moment de realitzar la sol•licitud, com durant el curs 2019/2020.
 • Acreditar el nivell d’idioma i ser acceptat per la institució de destinació. (Veure més informació en el full: Requisit Lingüístic per als Programes de Mobilitat)
 • Els estudiants i les estudiantes poden ser Erasmus més d'una vegada sempre que no superen, en el seu conjunt, els 12 mesos en grau. En els graus de Farmàcia, Medicina i Odontologia, el límit es de 24 mesos en estudis de Grau.

Criteris de selecció

En el programa Erasmus Estudis, les sol·licituds s'ordenen d'acord amb els criteris que estableix la Comissió de Mobilitat de cada Centre. Es poden consultar en la convocatòria.

Aquests criteris sempre tindran en compte la nota mitjana de l'expedient acadèmic del curs 2016-2017, estar matriculat en un programa d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA) i la participació en el programa de mentors d'estudiants entrants. 

Possibles destinacions i durada de l'estada

Les mobilitats es concediran per a la realització d’estades d´acord amb la durada que figura en l´acord bilateral de mobilitat entre la Universitat de València i la universitat de destinació. Aquest durada es pot consultar en l´oferta de destinacions per titulació del Portal Serveis Estudiants: https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/ Hi ha estades de 1r quadrimestre, 2n quadrimestre o curs complet. 

El programa Erasmus +

El programa Erasmus+ per al període 2014-2020 va entrar en vigor l'1 de gener de 2014 i serà aplicable a tots els estudiants que realitzen mobilitats d'estudis o de pràctiques a partir del curs 2014-2015. S'emmarca en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia Educació i Formació 2020 i en l'estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport.

En matèria educativa abasta tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes. Erasmus+ integra els programes existents en el Programa d'Aprenentatge Permanent (Erasmus, Leonardo, Comenius i Grundtvig) i també els programes d'educació superior internacional: Erasmus Mundus, Tempus, ALFA, Edulink i programes bilaterals, a més del Programa Joventut en Acció.

Les mobilitats Erasmus+ poden ser: Estudis, Pràctiques, Docència (PDI) i Formació (PAS).

El programa permet que els estudiants facen estades d'estudis en universitats europees o períodes de pràctiques en institucions, empreses i organitzacions europees. També preveu obrir les mobilitats a tercers països no europeus a través del programa Erasmus International Credit Mobility. Mes informació en ec.europa.eu/erasmus-plus/index_en.htm

Coordinadors de titulació

Abans de triar destinació, els possibles dubtes acadèmics sobre els estudis que es volen cursar es poden consultar amb el coordinador de la titulació

Coordinadors de centre

Cada centre compta amb un coordinador de centre que promou i impulsa la mobilitat i es el seu màxim responsable en el centre. En cas d'absència del teu coordinador de titulació, el coordinador de centre assumirà les seues funcions.Informació General del Programa Erasmus Estudis 2018-2019

Sessions informatives per a estudiants i estudiantes amb beca adjudicada

Els dies 26, 27 i 28 de març es faran sessions informatives per als estudiants i estudiantes que tenen una plaça Erasmus Estudis adjudicada per al curs 2018/2019 en què es donarà informació sobre els tràmits que cal fer a partir d'ara.

És responsabilitat de l'estudiant o estudianta tramitar la sol·licitud a la universitat de destinació assignada. Per tal de ser acceptat per la universitat de destinació cal seguir les seues instruccions i respectar els terminis de presentació de la documentació. És molt important assistir a la sessió que pertoca en funció de la titulació. Es pot consultar el calendari de sessions en el següent link

Sessions informatives per campus i titulació (març 2018).

XV Setmana Internacional de la Universitat de València

Del 13 al 17 de novembre tindrà lloc la XV Setmana Internacional de la Universitat de València. Durant aquesta setmana el Servei de Relacions Internacionals  i Cooperació, amb la col·laboració de totes les Facultats i Escoles de la Universitat, donarà a conèixer a tots els estudiants i les estudiantes els programes d’intercanvi per a fer estades a l´estranger al curs 2018-2019.

Amb aquesta iniciativa es pretén promoure que els nostres estudiants realitzen una estada a Europa (mitjançant el Programa Erasmus Estudis), a altres continents (mitjançant el Programa Internacional) o a Espanya (Programa SICUE). També s'informarà al voltant del Programa Erasmus Pràctiques i de les mobilitats internacionals de PAS i PDI.

S'anima a tot l’alumnat i personal interessat a gaudir de l’experiència d’una estada internacional i a participar en totes les activitats i les xarrades organitzades.

Activitats que es duran a terme:

Informació general Erasmus Estudis per al curs 2018-2019

La dotació de beques econòmiques per a les mobilitats varia cada any. A efectes informatius es poden consultar les ajudes del curs 2017/2018 a l'apartat "Beques i Dotació Econòmica" de la nostra web.

Entre altres objectius, el programa pretén millorar en qualitat i reforçar les competències lingüístiques dels estudiants. Per a açò, ha previst una sèrie de mesures com a cursos en línia d'idiomes per a estudiants o la realització d'una prova d'avaluació no vinculant abans i després de l'estada Erasmus.

Requisits per participar en el programa Erasmus Estudis

 • Ser nacional d´algun dels països participants en el programa Erasmus+ (els 28 estats membres de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia i la República de Macedònia). També podran participar els nacionals d'altres països si estan en possessió d'un permís de residència vàlid per a residir en Espanya durant el període de realització de la mobilitat. En la convocatòria 2018/2019 sí que participa el Regne Unit.
 • Estar matriculat/da en estudis oficials de grau de la Universitat de València, tant en el moment de realitzar la sol·licitud com durant el període d’estada en la universitat de destinació. Ha de ser el mateix grau.
 • Tenir superats 42 crèdits en el corresponent pla d’estudis, a la finalització del curs acadèmic 2016/2017.
 • No ser beneficiari en el curs 2018/2019 d'un altre programa de mobilitat de la Universitat de València (SICUE o Programa Internacional), excepte el programa Erasmus pràctiques. En aquest últim cas, sempre que la mobilitat es realitze en un període temporal diferent.
 • A banda dels requisits generals, els sol•licitants hauran de complir els requisits específics de les destinacions que sol•liciten, tant en el moment de realitzar la sol•licitud, com durant el curs 2018/2019.
 • Acreditar el nivell d’idioma i ser acceptat per la institució de destinació. (Veure més informació en el full: Requisit Lingüístic per als Programes de Mobilitat)
 • Els estudiants i les estudiantes poden ser Erasmus més d'una vegada sempre que no superen, en el seu conjunt, els 12 mesos en grau. En els graus de Farmàcia, Medicina i Odontologia, el límit es de 24 mesos per cicle.

Criteris de selecció

En el programa Erasmus Estudis, les sol·licituds s'ordenen d'acord amb els criteris que estableix la Comissió de Mobilitat de cada Centre. Es poden consultar en la convocatòria.

Aquests criteris sempre tindran en compte la nota mitjana de l'expedient acadèmic del curs 2016-2017, estar matriculat en un programa d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA) i la participació en el programa de mentors d'estudiants entrants. 

Possibles destinacions i durada de l'estada

Les mobilitats es concediran per a la realització d’estades d´acord amb la durada que figura en l´acord bilateral de mobilitat entre la Universitat de València i la universitat de destinació. Aquest durada es pot consultar en l´oferta de destinacions per titulació del Portal Serveis Estudiants: https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/ Hi ha estades de 1r quadrimestre, 2n quadrimestre o curs complet. 

El programa Erasmus +

El programa Erasmus+ per al període 2014-2020 va entrar en vigor l'1 de gener de 2014 i serà aplicable a tots els estudiants que realitzen mobilitats d'estudis o de pràctiques a partir del curs 2014-2015. S'emmarca en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia Educació i Formació 2020 i en l'estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport.

En matèria educativa abasta tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes. Erasmus+ integra els programes existents en el Programa d'Aprenentatge Permanent (Erasmus, Leonardo, Comenius i Grundtvig) i també els programes d'educació superior internacional: Erasmus Mundus, Tempus, ALFA, Edulink i programes bilaterals, a més del Programa Joventut en Acció.

Les mobilitats Erasmus+ poden ser: Estudis, Pràctiques, Docència (PDI) i Formació (PAS).

El programa permet que els estudiants facen estades d'estudis en universitats europees o períodes de pràctiques en institucions, empreses i organitzacions europees. També preveu obrir les mobilitats a tercers països no europeus a través del programa Erasmus International Credit Mobility. Mes informació en ec.europa.eu/erasmus-plus/index_en.htm

Coordinadors de titulació

Abans de triar destinació, els possibles dubtes acadèmics sobre els estudis que es volen cursar es poden consultar amb el coordinador de la titulació

Coordinadors de centre

Cada centre compta amb un coordinador de centre que promou i impulsa la mobilitat i es el seu màxim responsable en el centre. En cas d'absència del teu coordinador de titulació, el coordinador de centre assumirà les seues funcions.