University of Valencia logo Logo Computer Science Department Logo del portal

Aliança acadèmica Microsoft

Procediment d'ús de la llicència del MSDN del Departament d'Informàtica per a alumnes del departament

Normes

 • Només poden utilitzar la llicència del MSDN del Departament d'Informàtica els Alumnes del Departament.
 • La forma d'utilització de la llicència del MSDN consistix a encarregar còpies dels discos que desitgen del MSDN. Només s'admetran còpies de discos complets.
 • Posat que la llicència és per a ús docent, els alumnes podran instal•lar-se el programari en la seua casa per a fins d'aprenentatge, no obstant això no és legal que l'utilitzen per a fins diferents de docència, és a dir, no poden utilitzar comercialment programes desnvolupats utilitzant els programes obtinguts del MSDN.

Procediment d'ús

 • Primer, triar els discos que es desitgen del llistat següent, i identificar-los pel seu número de disc (Exemple, Disc 1172 identifica el Windows XP Professional (English)) Si es desitja un programa concret d'un disc (el contingut de cada disc ix al punxar sobre el nom del disc, com submenú). La distribució actual del MSDN pertanyent al Departament d'Informàtica disposa dels cd's etiquetats com English Pack i Spanish Pack, així que només podreu demanar els pertanyents a estos idiomes.
 • Segon, demanar els discos elegits (amb un màxim de 2 discos per setmana i alumne) al compte microsoftpeticion@dptinf.uv.es; en la petició s'ha d'identificar l'alumne i els codis de disc (Disc 1172 per a l'exemple anterior), també es dóna el cas que un programa conste de diversos cds, en este cas es considerarà com 1 cd o unitat de comanda, (encara que s'hauran de portar tants cds com siguen necessaris per a la gravació).
 • Tercer, els discos es demanaran de dilluns a dijous lliurant-se el dilluns següent a la petició, en horari de 9 del matí fins a les 20:00 h.
 • Quart, per a arreplegar els discos, els alumnes vindran amb el carnet d'universitat i tants CD's verges com a discos hagen demanat, i intercanviaran els cds verges pels discos demanats després d'identificar-se. Els discos s'arreplegaran en el Despatx 1.2.1 del Departament preguntant per Alberto, Vicente o Manolo.
 • Quint, si un alumne realitzara accions que vagen en detriment del servei (com portar CD's no verges, o no arreplegar els CD's demanats en la setmana següent a aquella en què els ha demanat), podrà denegar-se-li el seu dret a utilitzar este servei.
 • Sisé, si un alumne no arreplegara els CD's encarregats en la setmana següent a aquella en què els va encarregar, a més de denegar-se-li el dret a utilitzar el servei, els CD's copiats seran destruïts o reutilitzats.

Notes

 • La versió del MSDN que tenim, és només per a usos docents i no conté l'OFFICE.
 • Els CD's que componen el MSDN del departament poden consultar-se en el buscador de MSDN, on cal seleccionar el tipus de llicència (Academic Alliance) i l'idioma (Spanish) i buscar el CD desitjat.
 • Qualsevol dubte sobre programes del MSDN, pot ser consultada a microsoftmaster@dptinf.uv.es

Visual Paradigm Academic Partner

As an Academic Training Partner of Visual Paradigm, Universitat de Valencia is issued software tools for educational use, which cover UML, BPMN, Agile story mapping, etc.

Altres Programes

Per a sol•licitar qualsevol altre tipus de programes indicats pel vostre professor (Suse Linux, ORCAD demo, Llenguatges de Programació, etc.) cal enviar un e-mail a l'adreça: microsoftpeticion@dptinf.uv.es
Els discos es demanaran de dilluns a dijous lliurant-se el dilluns següent a la petició, en horari de 9 del matí fins a les 20:00 h.
Per a arreplegar els discos, els alumnes vindran amb el carnet d'universitat i tants CD's verges com a discos hagen demanat, i intercanviaran els CD's verges pels discos demanats despreses d'identificar-se. Els discos s'arreplegaran en el Despatx 1.2.1 del Departament preguntant per Alberto, Vicente o Manolo.
Si un alumne realitzara accions que vagen en detriment del servici (com portar CD's no verges, o no arreplegar els CD's comandes en la setmana següent a aquella en què els ha demanat), podrà denegar-se-li el seu dret a utilitzar este servici.
Si un alumne no arreplegara els CD's encarregats en la setmana següent a aquella en què els encàrrec, a més de denegar-se-li el dret a utilitzar el servici, els CD's copiats seran destruïts o reutilitzats.

Programes d'utilitat per a les pràctiques

Els següents programes informàtics s'utilitzen per a la realització de pràctiques de laboratori de les assignatures impartides pel Departamentd'Informàtica i poden ser descarregats per a ús particular:

 • DLXV Laboratori d'Arquitectures Avançades
 • DJGPP Fonaments de Programació
 • KEIL51 Laboratori de Disseny de Sistemes Basats en Microprocessador
 • PSPICE / VHDL Laboratori de Tecnologia Informàtica
 • WINDLX Estructura de computadors

Normativa projecte final de carrera

En el següent arxiu es pot consultar la normativa actualitzada sobre Projectes Final de Carrera d'Enginyeria Informàtica i Eng. Tècnica en Telecomunicació (Telemàtica), on s'inclouen les noves convocatòries de presentació de projectes: Normativa.
En el moment de fer el lliurament del projecte en la Secretaria del Departament, cal adjuntar el següent imprés degudament omplit: Imprés entrega projectes.
Inscripció de Projectes: Inscripció.