Logo de la Universitat de València Logo Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials Logo del portal

Codi programa: 3112

Regulació: RD 99/2011

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del doctorat: www.uv.es/doctoradodidacticas

Organització:Facultat de Magisteri

Centre de gestió:Escola de Doctorat

Universitats participants:Universitat de València Estudi General

Coordinador/a del programa:Dra. D. Juan Carlos Colomer Rubio

Places ofertes de nou ingrés:42 places

Objectius: El programa pretén donar resposta a les necessitats formatives en recerca de les àrees de coneixement de les didàctiques específiques. Aquestes àrees de coneixement comparteixen una tasca comuna, que és formar professionals de l'ensenyament de les corresponents àrees curriculars. Aquests estudies tenen els objectius següents: formar investigadors competents en didàctiques específiques i proporcionar-los un coneixement actualitzat dels diversos camps de recerca i una formació metodològica que els permeta dissenyar i desenvolupar projectes de recerca de qualitat; formar investigadors que mostren autonomia en el seu aprenentatge, actualització permanent i capacitat de treball en col·laboració a nivell internacional; millorar l'efectivitat i l’extensió de l'ensenyament mitjançant la recerca bàsica i aplicada en didàctiques específiques, la seua comunicació i difusió en la comunitat educativa i l'aplicació dels resultats als centres educatius.

Descripció: La importància acadèmica i social de doctorat en Didàctiques Específiques en la formació d’investigadors que ajuden a millorar l'ensenyament, l'aprenentatge i la comprensió de les disciplines escolars es fa palesa pels mandats de la nostra legislació. Així, l’art. 1 de la LOE especifica que “El sistema educatiu espanyol … s'inspira en els principis següents: … n) El foment i la promoció de la recerca, l'experimentació i la innovació educativa.”, i l'article 2.2 especifica que “Els poders públics han de prestar una atenció prioritària al conjunt de factors que afavoreixen la qualitat de l'ensenyament i, especialment, la qualificació i formació del professorat, … la recerca, l'experimentació i la renovació educativa, …”. A més, l'article 90 de la LOE indica que “El Ministeri d'Educació i Ciència, així com les comunitats autònomes, poden reconèixer i premiar la tasca didàctica o de recerca de professors i centres, …”. Aquesta afirmació és coherent amb l'article 91, que especifica, entre les funcions del professorat, “l) La recerca, l'experimentació i la millora contínua dels processos d'ensenyament corresponent”, i amb l'article 105.2, que assenyala que “Les administracions educatives, respecte al professorat dels centres públics, han d’afavorir … d) El desenvolupament de llicències retribuïdes, amb la finalitat d'estimular la realització d'activitats de formació i de recerca i la innovació educativa ...”. D'altra banda, les dades sobre ocupació que proporcionen els llibres blancs d'ANECA i l'INEM (vegeu la web de l'Observatori d’Inserció Professional i Assessorament Laboral de la Universitat de València, http://www.fguv.org/opal), indiquen que la docència és l’eixida professional principal, o una de les principals, de la majoria de llicenciatures relacionades amb aquest doctorat.

Contacte informació administrativa doctorat: doctorado@uv.es

Contacte informació de caràcter acadèmic del programa: fac.magisteri@uv.es