Logo de la Universitat de València Logo Departament de Dret Civil Logo del portal

El Director o la Directora del departament és elegit pel Consell de Departament i nomenat pel rector o la rectora.

Són competències del Director o la Directora del Departament:

  • Exercir la representació del departament.
  • Dirigir, amb l’assistència de la junta permanent, la gestió ordinària del departament.
  • Coordinar i supervisar la docència, l’administració i els serveis del departament, executant i fent complir els acords del consell i, si s’escau, de la junta permanent.
  • Convocar el consell quan ho considere convenient i, en tot cas, quan ho sol·licite, si més no, un 20% dels seus membres.
  • Representar la Universitat de València, per delegació expressa del rector o la rectora, en qualsevol mena d’actes jurídics que afecten les activitats del departament.
  • En general, totes aquelles competències derivades de l’article 22 dels Estatuts de la Universitat de València, tret de les que es reserven expressament al consell o, si s’escau, a la junta permanent.

 

 

Director: 

José Ramón de Verda Beamonte
Catedràtic d'Universitat
Tel. 963828116. Ext. 21542
J.Ramon.de-Verda@uv.es

Secretari:

Pedro Chaparro Matamoros
Professor Ajudant Doctor
Tel. 963828116. Ext. 21805
Pedro.Chaparro@uv.es