Logo de la Universitat de València Logo Departament de Química Analítica Logo del portal

El Consell és l’òrgan de govern del departament. Està integrat per:

1. Tots els doctors i doctores del personal docent i investigador adscrits al departament.
2. Una representació de la resta del personal docent i investigador, de la manera següent:
a) Tots els que tinguen dedicació a temps complet.
b) El 50% d’aquest personal a temps parcial.
3. El 50% del personal investigador en formació (PIF) adscrit al departament.
4. Una representació dels i les estudiants que cursen ensenyaments dels diferents cicles i centres impartits pel departament, igual a la meitat del total de membres dels apartats 1 i 2.
5. Una representació del personal d’administració i serveis adscrit al departament igual a la cinquena part del total de membres dels apartats 1 i 2.

El Consell de departament ha de ser renovat cada tres anys, llevat dels representants dels i les estudiants, el mandat dels quals tindrà la durada establerta en el Reglament Electoral General. Els representants dels diversos sectors són elegits per i entre els membres de cada sector. Les vacants que s’hi produesquen en aquest període seran cobertes pel temps que reste.
El nombre de membres del personal docent i investigador que serveix de base per a calcular el nombre d’estudiants i de personal d’administració i serveis que poden ser membres del Consell és l’existent en el moment de la convocatòria de cada renovació ordinària, d’acord amb les dades proporcionades per la junta electoral de la Universitat.
 

Són competències del Consell de departament:

a) Elaborar, aprovar i modificar el projecte de reglament de règim intern del departament.
b) Elegir el director o la directora i els membres de la Junta Permanent del departament.
c) Elegir els representants del departament en comissions del centre o de la Universitat.
d) Crear, si escau, les unitats docents del departament i elegir-ne els coordinadors o les coordinadores.
e) Proposar al Consell de Govern la creació de les seccions departamentals de centre i elegir-ne els directors o les directores.
f) Exigir responsabilitats als càrrecs o representants que elegesca i, si escau, revocar-los.
g) Emetre informe sobre les propostes de plans d’estudis en allò que faça referència als ensenyaments adscrits al departament, com també sol·licitar-ne la modificació.
h) Aplicar les directrius de la Universitat de València sobre política lingüística.
i) Emetre informe sobre les propostes d’organització del curs acadèmic elaborades pels centres.
j) Assignar al professorat les responsabilitats docents en cada curs acadèmic.
k) Formular la petició a la Universitat de València dels mitjans personals i materials necessaris per a l’execució del pla d’activitats del departament.
l) Supervisar, amb el respecte degut a la llibertat de càtedra, que els programes dels ensenyaments impartits pel departament s’adeqüen al que estableixen els plans d’estudis respectius.
m) Distribuir l’assignació pressupostària del departament.
n) Elaborar la memòria anual del departament.
o) Dirimir els conflictes que puguen sorgir en el si del departament, sense perjudici de recursos ulteriors.
p) Nomenar les comissions de departament que considere necessàries perquè l’assistesquen per al millor exercici de les seues competències.
q) Elaborar la fitxa tècnica o les línies generals del programa de cadascuna de les assignatures que impartesca el departament.
r) Totes aquelles que li reserven els Estatuts i el reglament de régim intern del departament.

En qualsevol cas, per a l’aprovació del que estableixen els apartats a) i f) caldrà el vot favorable de la majoria absoluta del Consell de departament, i per a l’aprovació del que estableixen els apartats j), l) i p) caldrà majoria de vots, sempre que aquesta majoria supere el 25% del Consell.

El consell de departament s’ha de reunir almenys dues vegades en el curs acadèmic