Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Dret, Ciència Política i Criminologia Logo del portal

SEMINARIS MAGISTRALS

 

S'entén per Seminaris Magistrals els congressos (nacionals o internacionals), jornades, simposis, etc. de caràcter general i amb pluralitat de ponents organitzats per universitats, centres d’investigació, entitats públiques o privades que periòdicament duen a terme activitats relacionades amb la investigació, etc.

A l’hora d’estimar o no el reconeixement sol·licitat, la Comissió valorarà la relació entre la temàtica del seminari magistral i la línia d’investigació triada pel doctorand, tot i que, atès el caràcter generalista de l’activitat, pot actuar amb alguna flexibilitat.

En general, la Comissió rebutja per al seu reconeixement els cursos formatius (d’introducció, de reciclatge, d’actualització…) que imparteixen institucions públiques o privades (col·legis professionals, cambres de comerç, associacions de tot tipus…) i que usualment presenten el format d’un o diversos conferenciants que imparteixen, seguint el model de la lliçó magistral, continguts formatius relacionats amb una o diverses matèries.

Instruccions per al reconeixement d'activitats formatives

Formulari de reconeixement d'activitats formatives

Model certificat activitats Facultat de Dret

 

ACORDS DE LA COMISSIÓ ACADÈMICA SOBRE RECONEIXEMENT D'ACTIVITATS

La Comissió de Coordinación Acadèmica del Programa de Doctorat en Dret, Ciència Política i Criminologia, en la seua reunió del 28 de setembre de 2016 va aprovar els següents acords relatius al reconeixement d'activitats formatives:

 • Convalidar totes les activitats formatives, incloent les activitats transversals, als estudiants que provinguen de programes de doctorat antics i que acrediten estar en possessió del Diploma d'Estudis Avançats (DEA). No obstant, no seran objecte de convalidació les Jornades Doctorals, en aquells cursos acadèmics en què la Facultat les organitze.
 • Convalidar totes les activitats formatives, incloent les activitats transversals, als estudiants que provinguen de programes de doctorat antics i que acrediten haver superat els crèdits teòrics i els crèdits relatius al Treball d'Investigació, encara que no estiguen en possessió del Diploma d'Estudis Avançats. No obstant, no seran objecte de convalidació les Jornades Doctorals, en aquells cursos acadèmics en què la Facultat les organitze.
 • Convalidar els Seminaris Magistrals i els Seminaris de Grups d'Investigació, però no les activitats formatives transversals als estudiants que provinguen de programes de doctorat antics i que acrediten haver superat els crèdits teòrics corresponents als cursos de doctorat, encara que no hagen superat el Treball d'Investigació ni estiguen en possessió del Diploma d'Estudis Avançats (DEA). No seran objecte de convalidació les Jornades Doctorals, en aquells cursos acadèmics en què la Facultat les organitze.
 • Convalidar l'activitat formativa transversal de redacció d'articles científics i convalidar un Seminari de Grup d'Investigació de 10 hores, a aquells estudiants que estiguen en possessió d'un título de Màster i que hagen presentat i aprovat un Treball de Fi de Màster en perfil investigador. Per obtenir la convalidació d’aquestes dues activitats cal adjuntar a la sol·licitud de reconeixement un escrit del/de la director/a del TFM on es justifique el caràcter investigador del treball.
 • No convalidar cap activitat formativa específica ni cap activitat formativa transversal als estudiants que estiguen en possessió d'un títol de Màster que hagen presentat i aprovat un Treball de Fi de Màster en perfil professional (no investigador). Tampoc als que estiguen en possessió d'altres Màsters oficials o altres cursos de postgrau.

La CAPD en la seua reunió de 14 de juliol de 2023 va acordar que:

 • Les activitats docents i activitats d'innovació docent no siguen reconegudes com cap de les activitats a desenvolupar pels doctorands en el marc del Programa.
 • La participació en la secretaria tècnica d'un Congrés o similar tampoc tindrà reconeixement com a activitat a realitzar en el marc del programa.
 • Respecte a les jornades doctorals, pel caràcter d'esta activitat, no es preveu a priori el seu reconeixement.
 • La participació en el Fòrum doctoral podrà ser reconegut com a seminari magistral o seminari d'investigació.
 • En cas de tindre completes les hores corresponents als seminaris de grups d'investigació, es poden reconéixer d'ofici com a seminaris magistrals.
 • Als alumnes que participen en les jornades doctorals amb una ponència li la reconeixeran 5 hores addicionals d'activitats doctorals.