Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Geografia i Història del Mediterrani des de l'Edat Moderna Logo del portal

Què és la tesi doctoral

La tesi doctoral es defineix com un treball original d’investigació elaborat pel candidat/a en qualsevol disciplina. 

Director o directora de tesi

Per a la elaboració de la tesi doctoral la Universitat assignarà al doctorand/a un director/a que serà un doctor/a amb experiència investigadora acreditada. La tesi doctoral podrà ser codirigida amb altres doctors/es.

Matrícula

Els doctorands admesos a un programa de doctorat es matricularàn anualment del concepte de tutela acadèmica de doctorat. 

Inscripció de la tesi doctoral

El doctorand/a haurà de presentar, amb anterioritat al dipòsit de tesis doctoral, la inscripció de tesi. 

Dipòsit de la tesi doctoral

Amb anterioritat a la lectura el doctorand/a haurà de fer el dipòsit de tesi doctoral d’acord amb el Reglament d’avaluació i dipòsit doctoral aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de València. 

* La publicació als dos repositoris son obligatoris

La fitxa TESEO ha de completar-se abans de l'acte de defensa de la tesi

La publicació en RODERIC ha de realitzar-se amb posterioritat a l'acte de defensa de la tesi

 

Defensa

La tesi doctoral s’avaluarà en l’acte de defensa que tindrà lloc en sessió pública i consistirà en l'exposició i defensa pel doctorand/a del treball d’investigació. Els doctors presents en l’acte públic podràn formular qüestions en el moment i manera que assenyale el president/a del tribunal.  

Qualificació

El tribunal emetrà un informe i la qualificació global concedida a la tesi d'acord amb la següent escala: No apte, aprovat, notable i excel·lent.
El tribunal podrà atorgar l'esment de cumlaude si la qualificació global és d'excel·lent i s'emet en tal sentit el vot secret positiu per unanimitat

Esquema Estudis Doctorat R.D. 99/2011

 

 

 Normativa reguladora: