Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Llengües, Literatures i Cultures, i les seues aplicacions Logo del portal

El perfil d'ingrés recomendat per aquest programa de doctorat es resumeix en poseir una sòlida formació humanística, en general, i lingüístic-literària en particular. Es requiereixen coneixements gramaticals avançats i competència en alguna de les llengües propies (en el cas dels estudiants estrangers, hauran d'acreditar un nivel B2 o superior); coneixements profunds sobre literatues, així com capacitat  d'anàlisis i interpretació de texts a diversos nivells; interès pels fenòmens socials i culturals; igualment seran molt útils coneixements d'altres àrees afins d'Humanitats. Es molt important tindre esperit crític i capacitat per la reflexió analítica. Els candidats hauran de poseir gran capacitat de treball autònom, així com per la utilització de cerca de dades, material bibliogràfic i maneig de eines informàtiques.

En definitiva, aquesta es la formació que aporten els màsters universitaris asociats a aquest programa de doctorat, que son:

 • Màster Universitari en Investigació en Llenguas i literatures (UV)
 • Màster Universitari en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària: Aplicacions al Context Valencià (UV)
 • Màster Universitari en Traducció creativa i humanística (UV)
 • Màster Universitari en Llengües i tecnologia (UPV) 

L'òrgan que portarà a cap el procés d'admissió es la Comissió Acadèmica de Doctorat.

REQUISITS D'ACCÉS:
Com requisit general d'accés  els candidats hauràn d'estar en algú dels suposats de l'artcle 6 del RD 99/2011 o de la disposició adicional segunda de dit Reial Decret.

REQUISITS/CRITERIS D'ADMISSIÓ:

Com requisit específic:

 • Perfils idonis dels candidats. Respon al perfil idoni les persones egressades dels màsters associats a aquest programa de doctorat dalt mencionats. També els qui han obtingut, d'acuerdo amb el dispost en el RD 778/98, el Diploma d'Estudis Avançats (DEA), o la Suficiencia Investigadora, segons lo regulat pel RD 185/85, en programes de Doctorats afins a aquest.
 • Altres perfils d'ingrés. També seran considerats idonis les persones que hagin cursat altres màsters oficials, nacionals o extrangers (con un mínim de 60 crèdits), que ofereixem formació per a desenvolupar investigacions de caràcter filològic (en àmbits com edició de textos, anàlisi diacrònica de llengües, onomàstica, sociolingüística històrica, anàlisi de corpus, aplicacions tecnològiques per als estudis filològics), literari i cultural (en àmbits com historia literaria, literatura comparada, gèneres literaris, multiculturalisme, estudis de gènere), lingüístic (en àmbits com estudi intern de les llengüess, pragmàtica, psicolingüística, traducció i interpretació, ensenyament i aprenentatge de llengües, industries de la llengua).

Els estudiants que cumpleixen amb els requisits anteriors podran accedir al programa de doctorat, i serà la Comissió Acadèmica del programa l'encarregada de verificar el compliment dels requisits anteriors per l'admissió del doctorant.
Com criteris d'admissió:

Per a valorar la idoneïtat dels candidats es considerarà especialment l'expedient acadèmic en relació amb les línies d'investigació que pretenguin desenvolupar, l'experiència professional, així com el nivell de competència en una de les llengues propies (espanyol, català). Tots els mèrits que el candidat al·legui en el seu currículum hauran d'acreditar-se de forma documental i, si la Comissió d'Admissió ho considera convenient, a través d'entrevista personala través d'entrevista personal.
Respecto a la realización de estos estudios de doctorado a tiempo parcial, los solicitantes deberán justificar los motivos (laborales, familiares, personales…) por los que desean acogerse a esta modalidad. El cambio de modalidad en la realización de estos estudios de doctorado será aprobada por la CA a la vista de las modificaciones en las condiciones alegadas por los solicitantes.
La valoració de mèrits per a establir l'ordre de prelació d'admissió d'estudiants, tant en la modalitat a temps complet com en la modalitat a temps parcial, s'ajustarà al següent barem:
Expedient acadèmic: 70%
 Altres mèrits: 30%

 • Premi extraordinari de licenciatura o grau (5%)
 • Premi extraordinari de màster (5%)
 • Realització d'un segon màster (5%)
 • Coneixement d'idiomas diferents als de les titulacions previes (5%)
 • Consecució de beques (5%)
 • Experiencia professional en l'àmbit del doctorat (5%)