Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

Procediment en la Facultat d'Economia

Sol·licitud del Títol Universitari
 

1.- Acudir l'interessat/a proveït del DNI o passaport en vigor, amb una fotocòpia de dit document.
2.- Abonar la taxa per Dipòsit de Titul que se li lliurarà i retornar el rebut pagat a la Secretaria juntament amb la documentació que se li haurà lliurat emplenada.
3.- Quan l'interessat/da no puga acudir personalment podrà autoritzar una altra persona, qui haurà de presentar:

  • Full de representació, conforme al següent model.
  • Fotocòpia del DNI de la persona representada.
  • Identificació de la persona que fa la gestió.

Lliurament del Títol Universitari

1.- L'interessat rebrà notificació que el seu titul està a la nostra Secretaria.

2.- Acudir l'interessat/a proveït de DNI o passaport i del resguard del dipòsit del títol.

3.- En cas de no poder retirar-ho personalment i, d'acord amb l'Ordre de 8 de Julio de 1988 que desenvolupa els Reials decrets 185/1985 i 1496/1987 sobre Expedició i Lliurament de Títols Universitaris Oficials, haurà d'aportar els següents documents:

  • Poder notarial expedit expressament per a la retirada del títol universitari oficial.
  • DNI no caducat de l'autoritzat.
  • Fotocòpia del DNI no caducat de la persona que autoritza.
     

Un cop superats els estudis universitaris conduents a l’obtenció d’una determinada titulació oficial, la persona interessada podrà sol.licitar l’expedició del corresponent títol.

Per accedir a la sol·licitud de títol electrònica clica ací.

Podrà sol·licitar-se l’expedició d’una certificació supletòria del títol, quan aquest es trobe en tramitació.

Recollida del títol

El títol es recollirà a la secretaria del centre d’estudis.

Taxes

Les taxes son fixades anualment mitjançant Decret del Consell.

Normativa aplicable