University of Valencia logo Logo Research Group on Mediation and Arbitration (MedArb) Logo del portal

El retrat de la societat del Segle XXI, de la por, del pànic i del risc, una societat líquida en termes baumanians, ha afavorit una metamorfosi dels postulats que van dissenyar la Justícia en el Segle XX. Estem assistint a una transformació de la Justícia civil i penal, amb criteris, principis i valors que escapen dels que van generar la societat sòlida, segura i garantista, avançant cap a una situació de certa “liqüefacció” del model de Justícia clàssic. La globalització, la fascinació pel mercat, l'economia, l'eficiència, la digitalització, els moviments interregionals, les noves relacions jurídiques personals, professionals, polítiques, etc, han donat lloc a un nou paisatge social, polític, jurídic, econòmic, i per descomptat també en matèria de Justícia.

El nostre projecte vol per açò centrar-se en l'estudi integrador de cinc claus que han transformat i estan transformant la Justícia en el Segle XXI. Algunes són reivindicadores; unes altres, transformadores. Aqueixes claus que anem a abordar són: a) Feminització de la Justícia de cos i de ment; b) La digitalització de la Justícia i la incorporació de la intel·ligència artificial; c) El model supranacional de Justícia; d) La cerca de l'eficiència com a valor i principal criteri inspirador de normes, institucions i operadors jurídics en matèria de Justícia, que afavoreix nous protagonistes, nous instruments i noves maneres d'interpretar les normes; i i) La influència de la societat de la por, del control, del pànic, del risc en la concepció de la Justícia i la regressió de drets i garanties, en honor d'una cerca de “seguretat”. Així, l'objecte del Projecte se centra en l'anàlisi d'aquestes cinc claus de la Justícia del Segle XXI.

I per al seu desenvolupament es presenta un grup fermament consolidat, amb un nucli que ha romàs estable i durador en les dues últimes convocatòries del Prometeu (Profs. Barona, Esplugues, Palao i Martínez de la UV; la Prof. González Cano per la Universidad de Sevilla i el Prof. Francisco J. Etxebarría per la Universidad del País Vasco) i al que s'incorporen investigadores amb les quals s'ha mantingut com a grup una activitat constant (Prof. Coral Arangüena i Montserrat de Hoyos, de la Universidad de Valladolid; i la Prof. Patricia Faraldo de la Universidade A Coruña). Un equip integrat per 9 membres: 6 investigadores i 3 investigadors, de 5 Universitats diferents i de 3 àrees de coneixement. Es presenta aquest projecte, en conseqüència, amb un equip d'investigació la força de la qual es troba precisament en la consolidació científica del grup, tant per haver integrat projectes anteriors, com per la intrínseca participació en activitats conjuntes, la qual cosa, amén de convertir-li en un grup cohesionat, respon amb una reconeguda trajectòria que fa preveure que els resultats pretesos s'aconseguiran, i produiran l'índex d'impacte desitjat. I a açò s'uneix les xarxes internacionals amb les quals expliquen, que permetran obtenir resultats d'alt impacte en l'investigació i en la transferència de coneixements a la societat. Comptem amb col·laboradors d'Àsia, Europa, Amèrica Llatina, entre uns altres.

En conclusió, en els quatre anys de durada del Projecte d'excel·lència Prometeu 2018/111, el grup investigador nacional, amb la integració dels col·laboradors internacionals que al mateix acompanyen, se centrarà en l'anàlisi psicoanalític de la Justícia des de les cinc claus establides, tractant no solament d'exposar el “statu quo”, sinó de plantejar quants elements distorsionadors estan afectant a la Justícia, a l'accés a la mateixa, a la resposta social i pública, amb garanties, amb drets, amb llibertats. L'experiència de diversos països i l'estudi internacional i supranacional jugarà com a dada essencial, no ja tan sol en les publicacions, sinó també en la transferència de resultats a la societat, a través de Congressos Nacionals i Internacionals, comptant amb la realitat i permeabilitat de les institucions que lluiten i cerquen una societat més igualitària, més solidària i també més justa.