Logo UVGrau en Ciències GastronòmiquesFacultat de Farmàcia Logo del portal

 • CE1: Conèixer els nutrients, la seua funció en l'organisme, la seua biodisponibilitat, les necessitats i recomanacions, i les bases de l'equilibri energètic i nutricional.
 • CE2: Comprendre d'una manera general el funcionament cel·lular.
 • CE3: Conèixer l'estructura i les propietats de les macromolècules biològiques i la seua relació amb la funció que realitzen.
 • CE4: Reconéixer la pluralitat de punts de vista amb què es construeix el fet alimentari a través de distints agents i discursos socials.
 • CE5: Distingir varietats, especejament, corts, conservació i aplicacions culinàries d'aliments animals. … … …
 • CE6: Ser capaç de comprendre els nivells d'organització del cos de les plantes. … … …
 • CE7: Conèixer el funcionament d'aparells i tècniques elementals relacionades amb la biologia de les matèries primeres alimentàries. … … …
 • CE8: Saber transmetre la informació entre la gerència i els professionals responsables de l'àrea jurídica. … … …
 • CE9: Interpretar la normativa que afecta a la indústria agroalimentaria i de la restauració. … … …
 • CE10: Conèixer els fonaments de la Física en els seus aspectes teòrics i experimentals i la influència de factors físics sobre components dels aliments. … … …
 • CE11: Conèixer les bases psicològiques i els factors biopsicosociales que incideixen sobre el comportament dels consumidors en la presa de decisions respecte al consum d'aliments. … … …
 • CE12: Ser capaç d'aplicar les normes de protocol en gastronomia … … …
 • CE13: Planificar i gestionar els recursos humans de les empreses gastronòmiques. … … …
 • CE14: Conèixer els fonaments químics d'aplicació en gastronomia. … … …
 • CE15: Conèixer les principals rutes metabólicas i obtenir una visió integrada dels processos d'obtenció d'energia. … … … … …
 • CE16: Conèixer què és una empresa, les bases del seu funcionament i comprendre els conceptes bàsics del màrqueting. … … …
 • CE17: Analitzar, sintetitzar i resumir críticament la informació que es deriva de l'observació dels fenòmens culinari i gastronòmic. … … …
 • CE18: Conèixer en l'organisme humà el funcionament dels diferents aparells i sistemes d'interès per a les ciències gastronòmiques. … … …
 • CE19: Dissenyar ofertes gastronòmiques atractives, saludables i adequades a les característiques de l'establiment i expectatives del mercat. … … …
 • CE20: Ser capaç de comparar la composició i les propietats (nutritives, tecnològiques i beneficioses) dels diferents grups d'aliments, utilitzant les taules i bases de dades de composició dels aliments. … … …
 • CE21: Ser capaç de realitzar l'avaluació nutricional de qualsevol aliment sobre la base de la seua composició o etiquetatge general o nutricional, que li permeta integrar-lo en el binomi alimentació-salut. … … …
 • CE22: Conèixer i saber aplicar les mesures higièniques i preventives de les principals alteracions dels aliments produïts per components biològics i químics. … … …
 • CE23: Gestionar i manipular aliments des de l'àmbit de la seguretat alimentària. … … …
 • CE24: Identificar els ingredients claus en la gastronomia mediterrània, conèixer els processos d'elaboració i difondre les seues pautes d'alimentació i els seus efectes beneficiosos sobre la salut. … … …
 • CE25: Reconèixer els ingredients, tècniques culinàries i ser capaç de presentar plats i begudes de les principals gastronomies europees, asiàtiques, africanes i americanes. … … …
 • CE26: Conèixer i saber aplicar les tècniques emergents industrials i culinàries. … … …
 • CE27: Conèixer i saber avaluar i prevenir els riscos biològics en els aliments.
 • CE28: Saber organitzar grans esdeveniments i activitats gastronòmiques. … … …
 • CE29: Aplicar els coneixements adquirits en assignatures prèvies en la restauració col·lectiva. … … …
 • CE30: Conèixer els processos tecnològics bàsics en la indústria agroalimentaria i les modificacions que pateixen els aliments com a conseqüència d'aquestes. … … …
 • CE31: Analitzar, posar a punt i desenvolupar el procés d'elaboracions bàsiques culinàries de múltiples aplicacions, utilitzant els mètodes d'emmagatzematge i conservació. … … …
 • CE32: Classificar, avaluar i descriure les propietats de les matèries primeres utilitzades en cuina atenent a les seues característiques organolépticas, nutricionals, de qualitat i possibilitats d'intervenció en les ofertes gastronòmiques. … … …
 • CE33: Caracteritzar elaboracions culinàries atenent a la seua composició, producció i servei.
 • CE34: Analitzar els processos de cuina, identificant i caracteritzant les tècniques, operacions, fases, paràmetres d'operació i control i serveis associats necessaris per a les elaboracions culinàries, definint els resultats que han d'obtenir-se. … … …
 • CE35: Conèixer i saber aplicar les tècniques culinàries per a optimitzar les característiques organolépticas i nutricionals dels aliments, amb respecte a la gastronomia tradicional i actual.
 • CE36: Conèixer els conceptes generals i fonaments teòrics de l'anàlisi sensorial d'aliments i entendre els aspectes bàsics de la percepció sensorial, tals com la fisiologia dels sentits i propietats sensorials dels aliments. … … …
 • CE37: Adquirir habilitats d'anàlisis i interpretació de resultats d'avaluació sensorial i l'aplicació de l'anàlisi estadística adequat a cada disseny experimental. … … …
 • CE38: Conèixer les funcions pròpies d'un sumiller. … … …
 • CE39: Gestionar les tasques de gestió associades a la sumillería.
 • CE40: Conèixer, analitzar criticament i preveure la situació i tendències socioeconòmiques en tots els sectors productius privats de la Gastronomia com escenaris del desenvolupament professional i empresarial.
 • CE41: Comprendre la gestió de sistemes i processos de qualitat.
 • CE42: Dissenyar, implantar i interpretar les actuacions i els projectes de logística i de producció a l'efecte d'ajudar a la gerència en els processos de presa de decisions. … … …
 • CE43: Comprendre el funcionament en polítiques públiques i les oportunitats que es deriven per al sector gastronòmic. … … …
 • CE44: Dirigir i gestionar els diferents tipus d'entitats en l'àmbit de la restauració. … … …
 • CE45: Conèixer i dissenyar estratégias de desenvolupament local amb una participació principal de la gastronomia a través dels diferents sectors productius implicats. … … …
 • CE46: Comprendre l'evolució històrica, antropològica i sociològica de la gastronomia. … … …
 • CE47: Conèixer els factors socioculturals que incideixen en la selecció i classificació d'aliments i ingredients i en les elaboracions culinàries. … … …
 • CE48: Ser capaç d'utilitzar els termes gastronòmics més rellevants en llengües estrangeres. … … …
 • CE49: Analitzar críticament i preveure la situació i tendències econòmiques internacionals i en els mercats i països rellevants com escenaris de les decisions professionals i empresarials en les activitats gastronòmiques. … … …