Logo UVGrau en Òptica i OptometriaFacultat de Física Logo del portal

Branca de coneixement: Ciències de la salut

Centre on s'imparteix: Facultat de Física

Web específica del grau: www.uv.es/graus/optica

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 132

Matèries optatives: 24

Pràctiques externes: 18

Treball fi de grau: 6

Codi titulació: 1207

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
50

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
18 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: Òptic-Optometrista

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Anglès, Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 24 ECTS a temps parcial/ 36 ECTS a temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Jordi Vidal Perona

Coordinador/a de la titulació Mª Carmen García Doménech

Coordinador/a de pràctiques externes José Juan Esteve Taboada

Coordinador/a de mobilitat Rosa Hernández Andrés

Interès acadèmic, científic o professional:

L’objectiu del grau en Òptica i Optometria és formar especialistes altament qualificats per a la cura de la salut visual mitjançant el desenvolupament d’activitats dirigides a la prevenció, la detecció, l’avaluació i el tractament de les alteracions de la visió. Amb aquesta finalitat s’adquireixen coneixements, habilitats i destreses en la realització d’exàmens visuals i oculars, disseny, verificació i adaptació de sistemes òptics, disseny i desenvolupament de programes d’entrenament visual i disseny i propostes de millores ergonòmiques.

Informacions pràctiques:

Aquest grau habilita per a exercir la professió d'òptic/a optometrista.

L'estudiant/a ha de cursar 18 crèdits de pràctiques externes obligatòries. A més dels convenis existents amb clíniques i hospitals, la Universitat de València té una Clínica Optomètrica pròpia on l'estudiant/a es forma en atenció a pacients externs. També es poden fer pràctiques a empreses vinculades al sector de l'òptica i l'optometria, com ara establiments òptics i indústries dedicades al disseny i a la fabricació de lents i altres dispositius.

Per a l'alumnat que curse el grau a temps parcial s'intenta que el període de pràctiques tinga un caràcter continuat i concentrat.